Đuôn Mtao Leh Anăn Klei Guh Kơang – 9/4/2024

2670

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 17:6

Êlan kliăng:“Phung čô čĕ jing đuôn mtao kơ phung mduôn, leh anăn amĭ ama jing klei guh kơang kơ phung anak diñu.” (Klei Bi Hriêng 17:6)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mtao Y-Salômôn lač kơ ya gưl ênuk hlăm gŏ sang? Si klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă ti krah grăp gưl ênuk brei mâo?  Si diih dôk hdĭp čiăng bi kdrưh mơak kơ jih jang mnuih hlăm gŏ sang?

Drei dôk hdĭp hlăm ênuk lăn ala bi mđĭ knuih jing mdê bi pô leh anăn dưm klei hdĭp kơ asei pô dê êlâo hĭn. Ƀiădah lĕ mơ̆ng phŭn dơ̆ng, Aê Diê hrih mjing anak mnuih pioh hdĭp mbĭt hŏng mnuih mkăn (Klei Mphŭn Dơ̆ng 2:18). Leh anăn mta klei anei djŏ hĭn hlăm gŏ sang.

Hlăm Klei Bi Hriêng 17:6 mâo ƀiă êdi tlâo gưl ênuk: Aê, ama, anak (amâodah čô). Anei jing rup kơ sa gŏ sang jăk mơak, hdĭp bi hlĭ hrăm mbĭt, leh anăn jih jang gưl ênuk anei mâo klei bi mguôp sŭk suôr hdơ̆ng pô, mkŏ mjing ênoh yuôm mbĭt hŏng klei hing ang jăk hdơ̆ng pô. Tinei, mtao Y-Salômôn brei ƀuh “đuôn mtao” amâodah klei mưn leh anăn klei mpŭ kơ aê kbiă hriê mơ̆ng phung čô ñu pô, leh anăn bi mklăk wĭt, “klei guh kơang” amâodah klei kdrưh mơak kơ anak čô kbiă hriê mơ̆ng ama. Blŭ mdê, tơdah sa boh gŏ sang mkŏ mdơ̆ng hdĭp djŏ klei bhiăn srăng brei dơ̆ng mơ̆ng mnuih mduôn truh kơ mnuih mda mâo klei mngač mtrang leh anăn bi kdrưk mơak kơ hdơ̆ng pô. Mklăk wĭt, sa boh gŏ sang amâo mâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê srăng bi rai diñu pô leh anăn phung anak čô jhat srăng bi hêñ kơ amĭ ama (Klei Bi Hriêng 17:1-2).

Mtao Y-Salômôn brei ƀuh jih jang knuih jăk kơ phung hlăm gŏ sang brei bi mâo hĕ, čiăng ba klei kdrưh mơak kơ hdơ̆ng pô hlăm Klei Bi Hriêng 17:1-5, anăn jing klei êđăp ênang  (êlan 1), kriăng kreh (êlan 2), sĭt klă (êlan 3), kpă ênô (êlan 4), thâo pap leh anăn luă gŭ (êlan 5). Ngă bĕ bruă jăk hĭn hŏng mnuih jing yuôm hĭn hlăm klei hdĭp drei, jing mnuih hlăm gŏ sang drei pô. Ƀiădah lĕ, klei boh sĭt khăng ƀuh jing klei bi mklăk hĕ, anăn jing, jih hruê drei gĭr ktưn hŏng jih ai tiê kơ mnuih mkăn msĕ si hŏng phung mă bruă mbĭt, hŏng mnuih drei blei mnia, hŏng khua drei, hŏng phung đăo, hŏng ƀĭng găp, arăng êgar, (đa đa)… leh anăn tơl jih hruê, drei wĭt kơ sang tuh êyuh jih klei jhat, klei luč klei čang hmăng ti dlông mnuih drei khăp hơiêng hĭn!

Đăm wơr bĭt ôh, jih jang mnuih dôk hdĭp hlăm sa gŏ sang mbĭt hŏng drei yơh jing mnuih yuôm hĭn, kyuanăn hlăm gŏ sang drei pô yơh brei drei gĭr ktưn hŏng jih ai tiê bi mjuăt bi mđĭ klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk siam hĭn hdơ̆ng pô. Tơdah drei mâo klei tŭ jing hlăm knhuah hdĭp hlăm gŏ sang drei jing anôk dleh ngă hĭn, drei srăng tuôm ƀiă hĭn klei dleh hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng phung ti êngao. Tơdah amâo dưi ôh gĭr ktưn bi êdah klei hdĭp jăk siam hlăm gŏ sang pô, brei drei tui duah Aê Diê hŏng klei wah lač, leh anăn kơh mgaih mkra klei dleh hŏng klei djŏ klă mbĭt hŏng jih jang mnuih hlăm gŏ sang drei. Hŏng hdră êlan anăn, drei amâo knŏng bi đru hrăm mbĭt găn gao klei lông dlăng hlăm klei hdĭp ôh, ƀiădah wăt bi êdah klei drei khăp hŏng phung drei khăp hơiêng mơh, mbĭt anăn wăt ba klei kdrưh mơak leh anăn klei hơ̆k mơak kơ grăp gưl ênuk mdê mdê hlăm gŏ sang drei pô mơh.

Si ngă drei ba klei kdrưh mơak kơ phung drei khăp hơiêng hlăm gŏ sang drei pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo hdĭp klei hdĭp sa čô đăo hlăm gŏ sang kâo. Brei klei hdĭp kâo mâo klei bi hmăi jăk leh anăn sui dlông hŏng jih jang mnuih hlăm gŏ sang kâo, leh anăn mơ̆ng gŏ sang anak dưi atăt lu mnuih thâo kral Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMom Kub Thiab Koob Meej – 9/4/2024
Bài tiếp theoMão Triều Thiên Và Vinh Hiển – 9/4/2024