Mdiê, Pui, Amâodah Kmŭt? – 20/4/2021

362

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 23: 28-29.

Êlan kliăng:

“…Ya yuôm adrăng tơdah bi msĕ hŏng mdiê?” Yêhôwa lač. “Amâo djŏ hĕ klei kâo blŭ jing msĕ si pui,” Yêhôwa lač, “leh anăn msĕ si kmŭt bi mčah hĕ đơ điêt boh tâo?” (Y-Yêrêmi 23:28b-29).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă klei Aê Diê lač kơ klei phung khua pô hưn êlâo mgưt hưn hlăm êlan 28? Klei blŭ mơ̆ng Yêhôwa dưi msĕ hŏng ya mta klei? Mta bi msĕ anei bi hdơr phung drei ya bruă drei ngă hŏng Klei Aê Diê Blŭ?

Dưi hưn răng ƀiădah amâo gưt asăp ôh, ƀiădah ăt mă klei pô êpei čiăng blŭ luar, Yêhôwa lač kơ phung khua pô hưn êlâo snei: “Brei khua pô hưn êlâo mâo leh sa klei êpei hưn klei êpei anăn…”, kyua adrăng amâo dưi msĕ ôh hŏng mdiê (êlan 28). Ti nei, Klei Aê Diê Blŭ dưi msĕ hŏng tlâo mta: mdiê, pui leh anăn kmŭt. Êlâo hĭn, mdiê ba klei tŭ dưn leh anăn ba klei hdĭp kơ grăp čô mnuih, bi adrăng knŏng jing djah lui leh, amâo lŏ mâo mnơ̆ng tŭ jăk ôh. Leh anăn, Klei Aê Diê Blŭ dưi lač hŏng pui. Klei tŭ mơ̆ng pui amâo mâo pô dưi hngah ôh, pui đru mđĭ lar klei hdĭp kơ anak mnuih pioh yua tŭk bi ksă mnơ̆ng ƀơ̆ng, mdang bi mđao, mtrang mngač…leh anăn êngao anăn, pui lŏ mâo sa klei ktang hĭn, dưi ƀơ̆ng jih hdră bruă, kdrăn dliê… ai ktang anak mnuih amâo dưi mkhư̆ ôh. Leh anăn knhal tuč, Klei Aê Diê Blŭ dưi lač msĕ si “kmŭt bi mčah hĕ đơ điêt boh tâo”, jing kmŭt bi mčah ai tiê khăng, kma hlăm klei soh, amâo čiăng kmhal.

Mơ̆ng klei bi hmô anăn, drei ƀuh ênoh yuôm mbĭt hŏng ai ktang mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ kơ hlei pô hmư̆ leh anăn tui hluê. Klei Aê Diê Blŭ yuôm bhăn leh anăn jing mnơ̆ng čiăng êdi kơ anak mnuih. Ăt msĕ si asei mlei amâo dưi kƀah Klei Aê Diê Blŭ. Pô čih hră Hêbrơ bi mklă leh klei myang mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ: “Sĭt nik klei Aê Diê blŭ jing hdĭp leh anăn myang, ƀơ̆ng hĭn kơ sa ƀĕ đao gưm mâo dua nah mta, kma tơl blah ai mĭn hŏng mngăt, klang bi kkuh hŏng dlô, ksiêm klei mĭn leh anăn klei ai tiê čiăng.” (Hêbrơ 4:12).

 Khă gơ̆ thâo Klei Aê Diê Blŭ jing klei čiăng djiê hdĭp hlăm klei mngăt, ƀiădah lu blư̆ drei ăt pioh lu mmông mprăp kơ klei hdĭp kđeh asăr ngă ngơi mang kơ klei hdĭp mngăt. Mâo hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ hlăm kngan ƀiădah lu mnuih amâo dlăng, amâo hriăm hŏng mta phŭn amâo mâo mmông, lu đei bruă. Hriăm Klei Aê Diê Blŭ snăn lač amâo mâo mmông, ƀiădah lui lu mmông dlăng tivi mdah klei bi lông čưng boh, sa kdrêč phim, sa hdră hlăp mbŭl, amâo dah dlăng hla pŏk web, facebook…snăn mâo! Tơdah klă sĭt ƀuh klei tŭ mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ msĕ hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, pui čiăng kơ klei hdĭp snăn akâo kơ Khua Yang brei kơ drei jih ai tiê ksiêm mĭn, tui duah Klei Aê Diê Blŭ kơ pô. Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ jing kmŭt bi mčah ai tiê khăng hlăm drei.

Ơ ƀĭng dôk hmư̆! Si ngă Klei Aê Diê Blŭ yuôm bhăn hlăm klei hdĭp ih?

 Ơ Aê Diê! Mni lač kơ Ih brei leh kơ kâo Klei Aê Diê Blŭ čiăng mđĭ klei hdĭp hlăm mngăt kâo, akâo kơ Ih đru kâo thâo mpŭ leh anăn ksiêm hriăm Klei Aê Diê Blŭ hlăm klei hdĭp kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcLúa Mì, Lửa, Hay Búa? – 20/4/2021 
Bài tiếp theoLong An: Huấn Luyện Chấp Sự 2021