Lượng Giá Cuối Năm – 15/2/2018

1726

 

Lu-ca 12:41-48

41 Phi-e-rơ bèn thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, thí dụ nầy Chúa phán cho chúng tôi, hay là cũng cho mọi người? 42 Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện, phát lương phạn cho họ? 43 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy! 44 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. 45 Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến; rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, 46 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. 47 Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Song đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.     

Câu gốc: “Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn” (câu 48b).

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh tinh thần làm việc của người quản gia trung tín và khôn ngoan với người quản gia bất trung trong khi chủ đi vắng? Kết quả thế nào khi chủ trở về? Chúng ta áp dụng bài học này để lượng giá cuối năm ra sao?

Chúa Giê-xu dùng thí dụ về người quản gia nhằm dạy các môn đồ sống tỉnh thức và làm việc khôn ngoan trong khi chờ đợi ngày Chúa tái lâm. Người quản gia trung tín và khôn ngoan là người biết trách nhiệm mình nhận lãnh từ chủ và sống đúng với trách nhiệm ấy. Mặc dù chủ đi vắng, nhưng người quản gia này đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, chu toàn những công việc đã được giao phó. Ngược lại, nếu người quản gia tắc trách, nghĩ rằng có lẽ chủ còn lâu mới về, nên chỉ biết lo ăn uống say sưa, lạm dụng quyền lực để hiếp đáp những người cấp dưới. Người quản gia này không biết trân quý sự tin tưởng của chủ dành cho mình nên đã sống bê tha và hưởng thụ cá nhân. Hình ảnh về hai người quản gia với hai thái độ sống khác nhau đưa đến hai số phận khác nhau, một người càng được chủ tin tưởng và giao cho cả gia tài để tiếp tục quản lý, người còn lại không những đánh mất lòng tin của chủ, mà còn bị hình phạt nặng nề và bị khép vào đồng số phận với kẻ bất trung. Sống với thái độ tỉnh thức và hoàn thành trách nhiệm là điều quan trọng được Chúa dạy dỗ trong thí dụ này.

Khi ông Phi-e-rơ hỏi Chúa “thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi, hay là cũng cho mọi người?” thì câu chuyện Chúa kể là câu trả lời: Dành cho tất cả mọi quản gia trong Nhà Chúa, tức là mỗi chúng ta. Từ hàng ngũ lãnh đạo đến tất cả con dân Chúa, mỗi người đều được Chúa giao phó những công việc với những trách nhiệm trong Hội Thánh cũng như trong cuộc sống. Vì thế, cuối năm là thời điểm thích hợp cho tất cả chúng ta đánh giá lại một năm vừa qua mình đã sống thế nào với công việc và trách nhiệm Chúa giao, đồng thời cần nhớ rằng mình phải giải trình với Chúa về mọi kết quả công việc trong ngày Chúa trở lại. Có thể có những công việc chúng ta làm tốt, nhưng cũng có những công việc chúng ta chưa chu toàn. Dẫu một năm vừa qua thành công hay thất bại, mỗi chúng ta cần suy ngẫm về thái độ sống và làm việc của mình, tự vấn lương tâm xem mình đã sống đúng với trọng trách Chúa giao phó chưa, để xin Chúa giúp điều chỉnh thái độ sống theo ý muốn Chúa cho năm mới sắp đến. Nhìn lại chính mình, lượng giá lại những công việc đã làm trong năm qua, là cách giúp chúng ta sống đúng với tinh thần tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa đến.

Khi nhìn lại năm cũ, bạn thấy mình giống hình ảnh người quản gia nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chân thành lượng giá cuối năm với Chúa, để bước qua năm mới con luôn sống trong tinh thần tỉnh thức và hoàn thành trách nhiệm Chúa giao cho con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 46.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.