Lui Klei Jăk Mơak Kơ Anak Čô – 18/6/2023

7571

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:7-8

Êlan kliăng:“Mnuih kpă ênô êbat hlăm klei ênuah, jăk mơak yơh phung anak čô ñu êdei” (Klei Bi Hriêng 20:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mơ̆ng klei jăk mơak myang kbiă hriê? Si drei ngă čiăng dưi lui klei jăk mơak kơ phung anak čô? Ya mnơ̆ng yuôm hĭn drei čiăng lui pioh kơ anak čô drei?

Klei jăk mơak amâodah ngăn dŏ myang jing mnơ̆ng amâo dưi čhĭ, blei amâodah plah mă ôh. Klei jăk mơak myang jing klei jăk mơak mơ̆ng Aê Diê brei kơ mnuih kpă ênô leh anăn anak čô digơ̆. Mnuih kpă ênô hlăm êlan 7 jing mnuih huĭ mpŭ kơ Aê Diê hdĭp tui si hnơ̆ng Aê Diê čuăn leh anăn gưt kơ klei bhiăn Ñu. Mnuih kpă srăng djiê hŏng klei êđăp ênang kyuadah digơ̆ thâo ngăn dŏ ai tiê leh anăn mnơ̆ng dhơ̆ng hlăm gŏ sang lui pioh kơ phung anak čô digơ̆ mâo leh klei êđăp ênang. Drei ƀuh klă klei hdĭp ênuk phung amĭ ama aduôn aê hmăi kơ ênuk phung anak čô. Ênuk phung jhat ƀai ăt msĕ snăn mơh, ƀiădah lĕ Aê Diê srăng bi kmhal phung anak čô diñu truh kơ tlâo amâodah pă ênuk. Bi kơ phung huĭ mpŭ kơ Aê Diê, klei khăp, klei jăk Ñu brei kơ digơ̆ amâo mâo knhal ôh (Klei Kbiă 20:5-6; Klei Bi Hriêng 14:26).

Boh sĭt gơ̆ hlăm klei hdĭp phung kpă khăng tŭ klei luč liê. Klei ênuah ênô nao mbĭt hŏng klei ƀun ƀin. Ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ lač:“Mnuih ƀun ƀin êbat hlăm klei ênuah ênô jing jăk hĭn kơ pô mdrŏng êbat hlăm êlan soh” (Klei Bi Hriêng 28:6). Wăt tơdah ƀun ƀin hlăm dŏ ngăn ƀiădah mnuih hdĭp ênuah ênô mâo klei jăk jĭn amâo djŏ knŏng hlăm klei hdĭp digơ̆ pô ôh ƀiădah klei jăk mơak anăn dưi lui pioh hlŏng kơ ênuk phung anak čô digơ̆ mơh. Mklăk wĭt, êlan 8 brei thâo: “Mtao dôk gŭ ti jhưng phat kđi, ñu hdei jih klei jhat hŏng ală ñu dlăng.” Lu mnuih mâo klei mĭn čhuai kơ diñu dưi mkuôm pioh lu prăk kăk, dŏ ngăn kơ phung anak čô diñu hŏng klei ƀơ̆ng ngăn, mplư mdưm…ƀiădah ênoh mưn kơ klei soh diñu mă tŭ jing klei bi kmhal mơ̆ng knơ̆ng khua kiă kriê, khua mtao, leh anăn huĭ hĭn jing klei djiê hlŏng lar kơ mngăt (Rôm 6:33).

Amĭ ama ƀun ƀin ƀiădah hdĭp ênuah ênô yuôm hĭn kơ amĭ ama mdrŏng sah ƀiădah hdĭp hŏng klei jhat ƀai. Phung khua mduôn Yuăn đưm mâo klei bi knal leh kơ klei anei snăn digơ̆ mâo klei duê tơdah brei anak mniê digơ̆ dôk ung: “Duah anôk ama jăk amĭ ênang; kdê asei hruê mlam prăk mah amâo hưp.” Dŏ ngăn amâo jhat ôh, ƀai hĭn klei mdrŏng sah jing klei jăk jĭn Aê Diê brei mơh. Ƀiădah kyua dŏ ngăn, klei mdrŏng sah snăn ngă klei amâo ênuah ênô ôh jing soh leh hŏng Aê Diê leh anăn hŏng mnuih yơh. Amĭ ama lui pioh kơ phung anak čô klei knuih kơhưm, klei ênuah ênô yuôm hĭn kơ klei lui pioh dŏ ngăn, ƀiădah ngăn lui pioh yuôm bhăn hĭn jing bi hriăm phung anak čô huĭ mpŭ kơ Aê Diê čiăng dưi mă tŭ klei hdĭp hlŏng lar.

Akâo Khua Yang đru phung amĭ ama thâo ksiêm dlăng kơ ai tiê pô čiăng hdĭp nanao hŏng klei kpă ênô, dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng klei sĭt, ênuah ênô hŏng Aê Diê, hŏng anak čô, yua klei hdĭp pô ngă klei bi hmô jăk kơ anak čô. Anăn jing klei jăk mơak yuôm hĭn amĭ ama lui pioh kơ anak čô pô. Brei phung anak thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê mơh, hdĭp kpă ênuah hŏng amĭ ama leh anăn ênuah ênô hŏng jih jang mnuih.

Si drei srăng bi mlih klei mĭn, bruă ngă čiăng dưi lui pioh klei jăk mơak kơ anak čô?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ kâo kyua klei khăp kơ prăk, klei mdrŏng sah snăn kâo ngă klei amâo ênuah ênô hŏng mnuih, ngă soh hŏng Ih. Đru kâo hdĭp kpă ênô tui si klei Ih mtă leh, ngă klei bi hmô jăk leh anăn lui klei jăk mơak kơ anak čô.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Luk 3:21-4:13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTseg Koob Hmoov Rau Tej Menyuam – 18/6/2023
Bài tiếp theoĐể Phước Cho Con Cháu – 18/6/2023