Lo Lus Cogtseg Muaj Kev Ntseeg Ua Tabpov – 22/2/2024

842

 

 

Loos 4:13-25

 Nqe cim

“Vajtswv coglus rau Anplahas vim nws ntseeg Vajtswv, Vajtswv yuav muab Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv coglus lawm pub dawb rau Anplahas cov xeebntxwv, tsis yog Vajtswv pub rau cov uas coj raws li txoj kevcai xwb, tiamsis yog pub rau cov uas ntseeg ib yam li Anplahas ntseeg. Rau qhov Anplahas yog peb sawvdaws tus yawgkoob” (Loos 4:16).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus hais tawv qhawv hais tias tus Tswv tej lus cogtseg tau yam dabtsi ua tabpov?

–       Vim licas yawgkoob Anplahas ua taus siab ntev tos tus Tswv ua tiav tej lus cogtseg?

–       Tswv Yexus txojkev tuag thiab kev sawv rov los pub yam dabtsi rau koj?

Timthawj Paulus tshajtawm hais tias: Tus Tswv tej lus cogtseg rau Anplahas thiab nws cajces tau txojkev ntseeg ua tabpov. Nws hais tias lub keebtiv ntawm tus Tswv tej lus cogtseg pib ntawm Anplahas txojkev ntseeg tuaj, tsis yog pib ntawm qhov uas coj raws li txoj kevcai (nqe 13). Txoj kevcai qhia rau tibneeg paub kev txhaum thiab tus Tswv uas dawbhuv txojkev chim yuav nchuav rau saum tus neeg txhaum.

Tus Tswv tej lus cogtseg yog pub rau Anplahas cov xeebntxwv thiab cov uas ntseeg li Anplahas (nqe 16). Yawgkoob Anplahas ntseeg thaum tus Tswv coglus pub rau nws tau ua ntau haivneeg leejtxiv. Txawm yog nws lub dag zog twb ntaug tas thiab Xalas lubcev xeeb tsis tau tub lawm, los nws yeej tsis ua xyemxyav, nws tseem hajyam muaj kev cia siab thiab ua Vajtswv tsaug (nqe 18-21). Anplahas lubneej muaj qhov txhaum thiab kov tsis yeej tiamsis tus Tswv txaus siab rau nws txojkev ntseeg thiab suav hais tias nws yog tus neeg ncajncees (nqe 22). Thaum kawg nkawd thiaj tau txojkev zoo siab tau puag menyuam thiab rhais ruam mus ntxiv hauv txojkev ntseeg.

Txoj haukev pab kom Anplahas muaj kev ntseeg loj yog qhov uas nws paub Tus uas nws tabtom ntseeg yog leejtwg. Vajtswv yog tus loj kawg nkaus, Nws muaj hwjchim pub txojsia rau cov uas tuag thiab hu tej uas tsis tau muaj kom muaj tshwm los (nqe 17), Nws yog tus muaj hwjchim ua tiav tej uas Nws coglus tseg (nqe 21). Yawgkoob Anplahas tsis yog tus neeg maj ua dog dig lossis ntseeg dig muag. Tus Tswv tau qhia tshwm tus kheej thiab Anplahas tau teb tus Tswv lub suab hu los ua yawgkoob ntawm txojkev ntseeg thiab los ua leejtxiv ntawm ntau haivneeg uas muaj peb nyob hauv.

Tus ntseeg niaj hnub nimno pom Vajtswv tej lus cogtseg rau Anplahas tseebmeej heev dua, vim pom tias Tswv Yexus yog Anplahas cajces, Nws los ua tiav tes haujlwm cawm tibneeg dim raws li Vajtswv npaj tseg. Peb ntseeg Tswv Yexus vim Nws ua tiav txhua lo lus cogtseg. Tswv Yexus yog Vajtswv los nyob nrog tibneeg. Nws tau tuag saum tus ntoo khaublig kom peb tau zamtxim, thiab sawv rov los kom peb tau suav hais tias yog neeg ncajncees, yuav tau nrog Nws nyob uake mus ibtxhis. Peb paub tseeb qhov no los ntawm Vajluskub, Vaj Ntsujplig qhia tshwm, keebkwm thiab cov ua timkhawv tseeb nyob txhua tiam. Ntawd yog Txojmoo Zoo uas tus Tswv pub kom peb los ntseeg.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov ua Koj tsaug vim Koj tau zamtxim thiab suav hais tias nyuam yaus yog neeg ncajncees dhau ntawm kev ntseeg Cawmseej Yexus. Thov pab nyuam yaus tuav ruaj kev ntseeg rau Koj txog hnub uas tau pom Koj tim ntsej tim muag thiab nrog Koj nyob mus li. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb txais tau kev zamtxim thiab kev ncajncees dhau ntawm txojkev ntseeg Tswv Yexus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐồng Tháp: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Và Nhân Sự
Bài tiếp theoKlei Ƀuăn Dưi Rơ̆ng Kjăp Kyua Klei Đăo – 22/2/2024