Knuih Pô Êmhač – 1/7/2021 

1367

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mmuñ Hđăp 15:1-5

Êlan kliăng: “Pô êbat hŏng klei kpă, ngă klei djŏ, leh anăn blŭ klei sĭt nik mơ̆ng ai tiê ñu” (Klei Mmuñ Hđăp 15:2).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mtao Y-Đawit hưn mdah kơ phung mâo knuih êmhač srăng dưi dôk hlăm sang čhiăm ti čư̆ doh jăk Khua Yang? Si ngă čiăng kơ phung đăo dưi mâo knuih êmhač msĕ snăn?

Hlăm Klei Aê Diê Blŭ hưn mdah kơ mnuih “êmhač” amâo djŏ jing mnuih êmit êmut, djĕ djuñ amâodah awăt blao ôh, ƀiădah jing mnuih mâo ai tiê jăk siam amâo mâo knhal, thâo dôk hdĭp bi êdah klei ngă jăk êmhač hŏng pô mkăn. Boh blŭ “êmhač” hlăm klei Grek jing agathōsunē čiăng lač kơ knhuah hdĭp, bruă ngă amâodah klei ngă jăk kơ arăng, bi mơak kơ Aê Diê leh anăn năng bi mni.

Hlăm êlan 1, Mtao Y-Đawit mdưm klei êmuh čiăng kơ, dơ̆ng mơ̆ng anăn yơh hưn mdah knuih jăk sa čô mnuih năng dưi dôk hlăm Sang Yang Aê Diê. Đơ knuih jăk anăn jing knuih sa čô êmhač. Êlâo hĭn, pô anăn brei “êbat hŏng klei kpă, ngă klei djŏ, leh anăn blŭ klei sĭt nik mơ̆ng ai tiê ñu” (êlan 2). Sa čô mâo klei năng dưi dôk hlăm anôk mâo Khua Yang dôk, sĭt nik brei mâo hĕ knuih kpă ênô, klei hdĭp ngă klei djŏ leh anăn khăp blŭ klei sĭt nik. Pô anăn brei thâo ksiêm dlăng kơ bruă ngă wăt klei blŭ ñu pô, čiăng dưi bi mơak kơ Aê Diê. Tui tluôn anăn, Mtao Y-Đawit hưn lač kơ klei blŭ sa čô năng dôk hlăm anôk Khua Yang dôk. Pô anăn “amâo mčeh ôh hŏng êlah ñu, kăn ngă jhat rei kơ găp ñu, kăn bi hêñ rei pô riêng gah ñu” (êlan 3). Sa čô mnuih čiăng dưi Khua Yang jum drông mŭt hlăm Sang Ñu, čiăng dưi dôk hdĭp hŏng Ñu, brei mâo hĕ êlah kƀông doh jăk, blŭ klei doh jăk leh anăn amâo yua klei blŭ ñu ngă jhat amâodah bi hêñ arăng ôh. Pô čih hră Y-Yakơ ăt lač lu mơh kơ klei soh jhat ƀai mơ̆ng êlah (Y-Yakơ 3:1-12) kñăm čiăng mñă bi hdơr kơ phung anak Aê Diê brei blŭ klei sĭt nik mơ̆ng ai tiê leh anăn mâo kơhưm.

 Tui hlue mbĭt đơ knuih sa čô êmhač năng dưi dôk hŏng Khua Yang, anăn jing “ñu bi êmut kơ pô hngah kơ Yêhôwa, ƀiădah ñu mpŭ kơ phung gưt kơ Yêhôwa” (êlan 4a), leh anăn jing pô, amâo brei ôh arăng čan prăk ñu hŏng klei čiăng ƀơ̆ng mnga, kăn mă tŭ rei ngăn sun čiăng ngă kơ phung ênuah, ƀiădah dôk hdĭp kpă ênô nanao. Klei Kbiă 22:25 mtô snei, Tơdah ih brei phung ƀun ƀin čan prăk, đăm ngă kơ ñu ôh msĕ si pô ƀơ̆ng ngăn, kăn brei ih ƀơ̆ng mnga mơ̆ng ñu rei. Ti knhal tuč, Mtao Y-Đawit kñăm: “Hlei pô ngă snăn amâo srăng tuôm mgei ôh” (êlan 5b), čiăng lač kơ pô anăn amâo huĭ luč anôk dôk hlăm Sang Khua Yang ôh, amâodah kăn huĭ rei kơ Khua Yang hngah kơ ñu.

 Sa hlăm đơ knuih mơ̆ng Boh Yang Mngăt Jăk jing knuih êmhač, kyuanăn phung đăo knŏng dưi dôk hdĭp êmhač, tơdah tŭ ư lui Yang Mngăt Jăk gai gĭt klei hdĭp pô, leh anăn êbat tui hlue Ñu. Tơdah drei dôk hdĭp bi êdah đơ knuih êmhač, kpă ênô msĕ si Klei Mmuñ Hđăp 15 mtô leh, snăn srăng dưi Khua Yang jum drông mŭt hlăm anôk Ñu dôk leh anăn dưi dôk ti čư̆ doh jăk Ñu nanao hlŏng lar.

 

Si ngă drei bi êdah leh mơ̆ knhuah dôk hdĭp êmhač hlăm klei hdĭp drei grăp hruê?

 Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo mâo knhuah dôk hdĭp êmhač, êbat hŏng klei kpă ênô, ngă klei djŏ leh anăn blŭ klei sĭt nik čiăng dưi năng dôk hlăm Sang Khua Yang leh anăn bi guh kơang kơ Anăn Ih nanao.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcMười Câu Kinh Thánh Quan Trọng Ông Bà Nên Đọc Cho Các Cháu Nghe
Bài tiếp theoPhẩm Tính của Người Hiền Lành – 1/7/2021