Klei Yang Mngăt Jăk Trŭn Hriê – 28/5/2023

8499

 

Klei Aê Diê Blŭ: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 2:1-12

Êlan kliăng: Jih jang diñu bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk, leh anăn dơ̆ng blŭ hlăm klei blŭ mkăn, tui si Yang Mngăt Jăk brei kơ diñu blŭ” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 2:4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Yang Mngăt Jăk truh hlăm ti hruê leh anăn hŏng ya klei bi knal? Ya klei yuôm bhăn mơ̆ng klei Yang Mngăt Jăk truh? Si drei ngă leh bruă klam hiu hưn Klei Mrâo Mrang jăk?

Yang Mngăt Jăk truh hlăm hruê Knăm Pantơkôt, êma pluh hruê leh knăm myơr čăp mdiê ƀlê tal êlâo kơ Aê Diê, ăt pia jing Knăm Boh Mnga Tal êlâo. Anei ăt jing hruê tal êma pluh yap mơ̆ng knăm kjuh tal êlâo leh Knăm Klei găn (dlăng Bruă Lêwi 23:15-22; Klei Kbiă 34:22). Hŏng phung đăo, jing hruê tal êma pluh leh hruê Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp. Knăm Boh Mnga Tal Êlâo lač kơ klei Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp, mơ̆ng anăn phung jing dŏ Ñu srăng lŏ hdĭp (I Kôrantô 15:20-23). Klei Yang Mngăt Jăk trŭn hriê bi mklă Aê Diê dôk mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Ñu truh hruê Khua Yang Yêsu lŏ hriê.

Yang Mngăt Jăk trŭn dưi bi êdah hlăm ênai msĕ angĭn ktang bŏ sang. Khua Yang Yêsu yua rup angĭn čiăng bi hriăm Y-Nikôđem kơ klei lŏ kkiêng mơ̆ng Yang Mngăt Jăk (Y-Yôhan 3:8). Phung khua ƀĭng kna ƀuh rup êlah msĕ si êlah pui bi êdah, đung leh anăn dôk ti grăp čô diñu, bi êdah klei myang Yang Mngăt Jăk. Dua klei anei mñă kơ drei hdơr kơ klei Y-Yôhan Pô ngă Baptem hưn êlâo leh kơ klei Yang Mngăt Jăk srăng ngă Baptem hŏng angĭn leh anăn pui hlăm dŭm hruê dơ̆ng truh (Y-Luk 3:16-17). Hlăm mnĭt mmông dưi ngă Baptem hŏng Yang Mngăt Jăk, phung ƀĭng kna mâo Ñu dôk mbĭt, brei klei myang, leh anăn brei diñu mphŭn blŭ klei blŭ mdê mdê. Klei myang Yang Mngăt Jăk dưi bi êdah mơ̆ng klei phung ƀĭng kna bi mni kơ Aê Diê ngă kơ phung tue êngao čar mâo ƀô̆ mta ti anăn kdjăt kyua diñu hmư̆ klei blŭ diñu pô.

Yang Mngăt Jăk trŭn lŏ dơ̆ng ngă hdră bi mtlaih mơ̆ng Tlâo Yang. Ară anei, Yang Mngăt Jăk ăt dôk mbĭt leh anăn brei klei myang kơ phung ƀuôn sang Aê Diê hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ grăp găp djuê, hŏng djăp klei blŭ hlăm dlông rŏng lăn êla truh hruê Khua Yêsu lŏ hriê. Khădah snăn, lu mnuih ăt ka jhŏng hưn Aê Diê kơ pô mkăn ôh. Klei Yang Mngăt Jăk truh mñă kơ grăp čô phung đăo thâo săng mâo Yang Mngăt Jăk hlăm klei hdĭp pô. Mơ̆ng anăn, drei đăm huĭ ôh, đăm rŭng răng ôh ƀiădah brei jhŏng, knang kơ klei myang Yang Mngăt Jăk hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ grăp djuê ana. Jing mnuih Việt Nam brei drei mđing hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ mnuih Việt Nam leh anăn kơ phung riêng gah pô hlăm anôk Aê Diê mdưm, ƀiădah ăt brei hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ dŭm djuê ana mkăn hlăm klei găl Aê Diê brei. Brei jih ai tiê hiu hưn Klei Mrâo Mrang jăk hlăm klei dưi Yang Mngăt Jăk.

Drei thâo mơ̆ Yang Mngăt Jăk dôk hlăm pô? Diih knang leh kơ klei myang Yang Mngăt Jăk čiăng hiu hưn Klei Mrâo Mrang jăk kơ grăp čô mnuih leh mơ̆ ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih brei leh Yang Mnggăt Jăk dôk mbĭt hŏng kâo. Akâo kơ klei myang Ih mă bruă hlăm kâo čiăng kâo kjăp, jhŏng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ mnuih ƀuôn sang leh anăn djăp găp djuê hlăm lăn ala.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 2:23-3:35

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVaj Ntsujplig Nqis Los – 28/5/2023
Bài tiếp theoTiền Giang: Bồi Dưỡng Mục Vụ Chấp Sự 2023