Vaj Ntsujplig Nqis Los – 28/5/2023

7329

 

 

Tes Haujlwm 2:1-12

Nqe cim:

“Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los kav tag nrho lawv txhua tus lub siab, ces lawv txawm hais tau lwm yam lus raws li Vaj Ntsujplig qhia kom lawv hais” (Tes Haujlwm 2:4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

– Vaj Ntsujplig nqis los thaum twg thiab los zoo li cas?
– Vaj Ntsujplig nqis los qhia txog yam dab tsi?
– Peb ua tes haujlwm qhia txoj moo zoo li cas lawm?

Vaj Ntsujplig nqis los ncaj rau hnub Peetekos uas yog hnub ua kevcai fij thawj teg nplej lossis kevcai fij thawj phaum qoobloo rau Vajtswv. Hnub ntawd kuj ncaj hnub thiv hauv xya lub limtiam uas tom qab ua kevcai hla dhau lawm (saib hauv Levis Kevcai23:15-22; Khiavdim 34:22). Ntawm cov ntseeg, ces yog tsib caug hnub tom qab uas Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov los. Hnub ua kevcai fij qoobloo xav qhia txog Yexus sawv hauv qhov tuag rov los muaj sia nyob, txij ntawd los, cov uas ntseeg Yexus yuav tau sawv los txais txoj sia ibtxhis (I Kauleethaus 15:20-23). Qhov uas Vaj Ntsujplig nqis los qhia tau hais tias, Vajtswv los nrog Nws cov me nyuam nyob mus txog hnub uas Tswv Yexus rov qab los.

Vaj Ntsujplig nqis los zoo li ib nthwv cua nrov nroo ntws los rau hauv chav tsev uas cov Timthawj nyob. Tswv Yexus kuj siv cua los piv qhia rau Nikaudemaus paub txog tus uas tau yug dua tshiab los ntawm Vaj Ntsujplig (Yauhas 3:8). Cov Timthawj pom ib yam zoo li “nplaim taws los faib pes nrhe” cig liab vog saum lawv txhua tus taubhau, qhia txog tau Vaj Ntsujplig lub fwjchim. Ob yam muaj tshwm los no ua rau peb nco txog Yauhas Npatitus cov lus hais ua ntej txog Vaj Ntsujplig tes haujlwm uas yuav muab neeg ua kevcai raus los ntawm cua thiab hluavtaws (Lukas 3:16-17). Lub sijhawm uas Yexus cov thwjtim txais kevcai raus los ntawm Vaj Ntsujplig, lawv kuj tau txais Vaj Ntsujplig los kav tas nrho lawv lub siab, lawv tau txais lub fwjchim los ntawm Vaj Ntsujplig thiab hais tau ntau yam lus uas lawv tsis tau kawm dua. Vaj Ntsujplig yuav pub fwjchim los ntawm hais lus txhawb nqa Vajtswv ntuj, cov thwjtim hais tau lwm haiv neeg tej lus ua rau lwm haiv neeg uas nyob ntawd xav tsis thoob, vim lawv hnov tau cov thawjtim hais lawv cov lus.

Vaj Ntsujplig nqis los ua Vajtswv Vaj Peb Leeg tes haujlwm cawm tibneeg txuas ntxiv. Niaj hnub nimno Vaj Ntsujplig tseem ua haujlwm thiab pub fwjchim rau cov ntseeg Yexus ua tes haujlwm uas qhia Yexus lub npe pub rau cov neeg uas tsis tau hnov mus txog hnub uas Tswv Yexus rov qab los. Txawm li ntawd los, muaj qee tus ntseeg yeej tsis kam qhia txog Yexus pub rau lwm tus. Zaj xwm Vaj Ntsujplig nqis los ua rau peb cov ntseeg txhua tus nco ntsoov hais tias, Vaj Ntsujplig twb los nrog peb nyob lawm. Yog li ntawd, peb cia li muaj lub siab tawv qhawv los ntawm Vaj Ntsujplig lub fwjchim qhia txog Tswv Yexus lub npe rau lwm tus uas tsis tau hnov. Peb yog haiv neeg twg, tshwjxeeb peb yuav tsum tau qhia txoj moo zoo uas yog Yexus lub npe rau peb haiv neeg thiab tej neeg ib ncig ntawm peb raws li tus Tswv pom zoo. Yuav tsum rau siab qhia txoj moo zoo uas yog Tswv Yexus zaj los ntawm Vaj Ntsujplig lub fwjchim.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Leej Txiv tsaug uas Koj txib Vaj Ntsujplig los nrog nyuam yaus nyob. Thov Vaj Ntsujplig lub fwjchim ua haujlwm hauv nyuam yaus lub siab kom muaj siab tawv qhia txoj moo zoo uas yog Yexus zaj rau txhua tus tibneeg nyob thoob qab ntuj. Amees.

Peb puas paub tseeb hais tias muaj Vaj Ntsujplig nrog peb nyob lawm? Peb puas siv Vaj Ntsujplig lub fwjchim los qhia moo zoo lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 2:23-3:35

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐức Thánh Linh Giáng Lâm – 28/5/2023
Bài tiếp theoKlei Yang Mngăt Jăk Trŭn Hriê – 28/5/2023