Khua Yang Yêsu Bi Êdah Klei Pap – 20/3/2024

2455

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 15:29-31

Êlan kliăng: “Phung lu hriê kơ Ñu atăt ba phung đŏng dlơt jơ̆ng, phung êwiên, phung bum ală, phung kmlô, leh anăn lu phung ruă duam mkăn. Arăng dưm digơ̆ ti jơ̆ng Yêsu, leh anăn Ñu bi hlao digơ̆” (Y-Mathiơ 15:30)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Phung lu hriê kơ Khua Yang anăn jing hlei phung? Diñu hriê kơ Khua Yang hŏng ya klei kñăm čiăng? Klei Khua Yang bi hlao digơ̆ bi êdah si Khua Yang Pô jing? Si ih mă yua klei hriăm anei kơ ih pô leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê ih?

Leh Khua Yang Yêsu bi hlao anak mniê sa čô mniê Kanaan, Ñu găn hlue hang Êa Ksĭ Galilê, đĭ čư̆ leh anăn dôk gŭ tinăn. Hlăk anăn phung lu hriê kơ Ñu. Tui si Y-Markôs 7:31 brei thâo anôk Khua Yang nao anăn jing krĭng Đêkapôlis, anôk phung tue, kyuanăn phung lu hriê kơ Khua Yang Yêsu anăn jing phung tue. Digơ̆ “atăt ba phung đŏng dlơt jơ̆ng, phung êwiên, phung bum ală, phung kmlô, leh anăn lu phung ruă duam mkăn. Arăng dưm digơ̆ ti jơ̆ng Yêsu” (êlan 30), čiăng Khua Yang bi hlao digơ̆ msĕ si Khua Yang bi hlao leh anak mniê sa čô mniê Kanaan mơh. Wăt tơdah Khua Yang Yêsu lač leh bruă Ñu ngă êlâo hĭn pioh kơ phung Yuđa amâo djŏ kơ phung tue ôh, ƀiădah Ñu ăt uêñ mĭn, răng kriê leh anăn bi hlao phung găp djuê mkăn amâo djŏ phung Yuđa ôh. Klei pap Khua Yang Yêsu bi êdah hlăm klei Khua ƀĭng kna Y-Mathiơ čih yăl dliê snei: “Ñu bi hlao digơ̆” (êlan 30). Sa klei bi kngăr jing tơdah ƀuh Khua Yang bi hlao leh phung ruă duam, snăn phung tue bi kngăr leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê phung Israel.

Klei Khua Yang bi hlao phung tue brei ƀuh Khua Yang bi êdah klei pap leh anăn klei Ñu bi mtlaih amâo djŏ bi kdriêl knŏng kơ phung Israel ôh ƀiădah srăng nao tar ƀar lăn ala.

Khua Yang Yêsu mtô kơ klei phat kđi knhal tuč hlăm Y-Mathiơ 25:31-46 snei, phung đăo sĭt kơ Khua Yang bi hmô msĕ si biăp, jing phung thâo pap leh anăn đru phung riêng gah tuôm hŏng klei lông dlăng, mâo klei dleh dlan, knap mñai, kyuadah êjai ngă klei anăn kơ pô mkăn jing ngă leh kơ Khua Yang yơh.

Bi phung čuôt klih, amâo mâo thâo pap, bi êdah kơ diñu amâo mâo klei đăo sĭt kơ Khua Yang ôh, bi msĕ si phung bê, duah êlan blŭ mgang nanao yơh kơ klei diñu amâo mâo bruă ngă čiăng bi êdah klei pap kơ phung riêng gah. Bruă jăk amâo djŏ klei čoh čuăn kơ sa čô mnuih dưi mâo klei bi mtlaih ôh, ƀiădah mnuih đăo sĭt kơ Khua Yang srăng hdĭp bi êdah klei pap kơ jih jang mnuih (Y-Yakơ 2:14-26). Hruê anei, ai tiê thâo pap, thâo khăp, uêñ mĭn leh anăn đru phung knap mñai brei Phung Sang Aê Diê ktưn ngă lu hĭn. Amâo djŏ uêñ mĭn knŏng kơ phung sĭt suôr hŏng drei ôh, ƀiădah brei drei uêñ mĭn bi êdah klei khăp leh anăn đru jih jang mnuih mâo klei ruă duam, phung dôk hlăm klei dleh dlan knap mñai msĕ mơh, leh anăn – anăn mơh jing mmông găl đru digơ̆ thâo kral klei pap leh anăn klei jăk Khua Yang čiăng digơ̆ mpŭ mni kơ Aê Diê mơh.

Drei dôk bi êdah klei pap, đru jih jang phung riêng gah msĕ si Khua Yang Yêsu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru kâo khăp kơ Ih leh anăn khăp kơ jih jang mnuih. Brei klei hdĭp kâo bi êdah nanao klei pap đru jih jang phung knap mñai Ih dưm leh jŭm dar kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 25

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTswv Yexus Qhia Tshwm Lub Siab Hlub – 20/3/2024
Bài tiếp theoChúa Giê-xu Bày Tỏ Lòng Thương Xót – 20/3/2024