Khoom Qhov Txhia Chaw Saum Ntuj – 2/8/2023

1709

 

 

Mathais 6:19-21 

Nqe cim:

“Tiamsis nej cia li khaws nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw cia rau nej saum ntuj ceebtsheej, qhov ntawd tsis muaj ntsaum kabrwg thiab xeb noj, thiab tsis muaj tubsab nyiag” (Mathais 6:20).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Khoom qhov txhia chaw saum ntuj yog dab tsi?

–  Tswv Yexus qhia txog qhov txhia chaw saum ntuj lub ntsiab yog li cas?

–  Niaj hnub nim no koj mloog Tswv Yexus lus qhia li cas?

Khoom qhov txhia chaw saum ntuj txawv tej “khoom qhov txhia chaw hauv ntiajteb” uas nyob ib pliag. “Khoom qhov txhia chaw saum ntuj” yog txhua yam uas peb ua nyob hauv ntiajteb no muaj nqis pub rau Vajtswv thiab yog yam uas yuav nyob mus ibtxhis. “Khoom qhov txhia chaw saum ntuj” yog yam uas tus Tswv lees yuav thiab Nws yuav rov muab pub rau cov ua Nws tug nyob hauv Vajtswv TebChaws.

Ntau tus xav hais tias “khaws khoom qhov txhia chaw cia saum ntuj” yoojyim heev yog kev fij nyiaj rau tom tuamtsev lossis yog txhua tes haujlwm zoo uas peb txaus siab ua los ntawm kev ntseeg. Yog hais tias fij nyiaj ua Vajtswv haujlwm lossis pab tej neeg pluag txomnyem kom tau Vajtswv foom koob hmoov thiab kom pom hais tias yus yog tus ua tau zoo, lossis kom luag hwm thiab saib taus… ces ntawd tsuas yog “khaws tej qhov txhia chaw cia hauv ntiajteb” xwb. Tswv Yexus qhia nyob rau hauv Mathais 6:2-4 hais tias, yog leejtwg muab ib yam dab tsi pub rau tej neeg pluag txomnyem, ua kom luag pom thiab qhuas ces nws twb “tau nws tej nqi zog lawm,” ntawd yog tej nqi zog uas nyob hauv ntiajteb no thiab yog qhov uas “khaws qhov txhia chaw cia hauv ntiajteb”. Tiamsis tus uas pab lwm tus los ntawm nws lub siab paub hwm Vajtswv thiab los ntawm kev hlub, ces Vajtswv yog “tus pom qhov uas ua twjywm thiab Nws yuav muab nqi zog rau tus tus ntawd”. Thiab ua li ntawd thiaj yog “khaws khoom qhov txhia chaw cia saum ntuj”. Yog li ntawd, tsuas yog tus uas txo hwjchim, ntseeg thiab tso siab rau Vajtswv, muaj lub siab dav fo muab tej uas nws muaj faib rau cov pluag txomnyem, thiaj yog “khaws qhov txhia chaw cia rau saum ntuj” (nqe 19-20).

Nyob rau hauv zaj lus pivtxwv uas Tswv Yexus qhia txog tus tub qhe ua tsis ncaj, Nws xaus lus hais tias: “Yog li ntawd kuv qhia rau nej hais tias, nej yuav tsum muab tej nyiaj hauv ntiajteb no coj mus zeem phoojywg. Thaum nej tej nyiaj tas lawm, cov neeg ntawd thiaj yuav tos txais nej hauv qhov chaw uas yuav nyob mus ibtxhis (Lukas 16:1-9). Lo lus xaus rau tus tub qhe ua tsis ncaj pab tau tus uas tshuav nqi DIM NWS TEJ NUJ NQIS. Yog li ntawm “cov uas nyob qhov pom kev” yuav tsum muab tej uas yus muaj mus zeem phoojywg nrog cov neeg txhaum thiab pab kom lawv DIM LAWV LUB TXIM, lawv thiaj li yuav mus txog “lub tsev uas nyob mus ibtxhis”. Yog hais tias “tibneeg ntiajteb” twb txawj siv tej nyiaj uas lawv muaj mus zeem phoojywg hauv ntiajteb no, mas peb cov uas raws Tswv Yexus qab cia li siv qhov txhia chaw uas peb muaj hauv ntiajteb no nqis peev rau lub Tebchaws uas nyob mus ibtxhis, uas yog mus qhia txoj Moo Zoo thiab pab lwm tus paub Vajtswv. Fij nyiaj rau kev xa Moo Zoo thiab pab cov tub xa Moo Zoo kuj cheemtsum tiamsis Vajtswv saib peb tus kheej ua qhov tseemceeb dua ntais. Vajtswv xav kom peb txo peb tes haujlwm kom tsawg mus, siv lub sijhawm mus ncig xyuas ib tus phoojywg twg thiab qhia txoj Moo Zoo uas hais txog Tswv Yexus zaj rau tus ntawd, kom nws thiaj yuav tau txais txoj kev cawm dim. Peb yeej muaj peevxwm qhia tau txoj Moo Zoo los ntawm peb tej nyiaj txiag, khoom qhov txhia chaw, lub dag zog thiab lub sijhawm kom pab tau ntau leej mus txog “lub tsev uas nyob mus ibtxhis”.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim los ntawm Koj txoj kev hlub uas npluasmias, nyuam yaus thiaj tau txais txoj kev cawmdim. Nyuam yaus thov fij nyuam yaus lub neej rau Koj, nrhiav txhua yam uas muaj nqis ntawm sab ntsujplig thiab ua tes haujlwm ntawd kom tiav raws li Koj lub siab nyiam, kom ua rau Koj lub tebchaws nthuav dav hauv ntiajteb no. Amees.

Peb puas tabtom khaws khoom qhov txhia chaw cia saum ntuj raws li Vajtswv lub siab nyiam?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 11:45-12:19.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài 142: Sách Đa-ni-ên, Cuộc Giằng Co Giữa Người Tin Chúa và Người Không Tin
Bài tiếp theoNgăn Drăp Yuôm Hlăm Adiê – 2/8/2023