Khoom Fij Haum Vajtswv Siab – 5/1/2022

1020

 

Loos 12:1

Nqe cim: 

Cov kwvtij, Vajtswv hlub peb kawg nkaus li, yog li ntawd kuv thiaj ntuas nej hais tias thaum nej tseem ua neej nyob no, nej yuav tsum muab nej lub cev fij rau Vajtswv kom dawbhuv thiab haum Vajtswv siab. Yog nej ua li ntawd, thiaj yog nej pehawm Vajtswv raws li Vajtswv siab nyiam.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus muaj lus qhuab ntuas licas rau cov ntseeg nyob hauv lub nroog Loos?
  • Tej lus qhuab ntuas ntawd muaj lub ntsiab licas?
  • Niaj hnub nimno peb ua raws tej lus qhuab ntuas no licas?

Tomqab uas tawm nram tebchaws Iziv los, Vajtswv tau pub rau cov Yixalayees muaj Txojcai Ua Zoo uas yog Kaum Nqe Kevcai, Txojcai Tswj Kav uas yog tej kevcai, thiab Txojcai Pehawm uas muaj feem tseemceeb dua ntais yog hais txog tej khoom fij, tej tsiaj theej txhoj thiab kab kev pehawm. Txij thaum ntawd los, cov neeg Yixalayees uas hwm Vajtswv yeej xaiv tus tsiaj uas zoo nkauj tshajplaws hauv lawv pab tsiaj coj tuaj cuag tus povthawj uas ua haujlwm sawv ntawm lub thaj hauv ntej. Muaj ntau lub ntsiab ntawm kev fij khoom pub rau tus Tswv: Tim ib, tej khoom fij muab piv li tej kev txhaum thiab lub txim uas yuavtsum raug ris; tim ob, tej khoom fij pub rau tus Tswv yog tej khoom fij ntawm kev nco txiaj ntsig thiab lees paub hais tias txhua yam uas zoo yog los ntawm tus Tswv los; tim peb, khoom fij pub rau tus Tswv yog yam khoom fij tawm hauv siab hlub tus Tswv tuaj thiab ua qhia tshwm kev hwm tus Tswv, pehawm Nws. Txawm yog yuav fij khoom raws lub ntsiab twg, los lub hauvpaus ntawm kev fij khoom yeej yog los ntawm Vajtswv los, vim tibneeg tsis muaj cuabkav tsim tau ib tug yaj lossis ib tug tshis los mus ua khoom fij.

Qhov uas fij khoom kuj yog ua qhia peb nco txog kev nyob sib nrug deb ntawm Vajtswv Tus uas tsim txhua yam thiab tib neeg yog yam uas Nws tsim los. Tiamsis los ntawm txoj koobhmoov thiab txojkev hlub, Vajtswv tau muab qhov kev sib nrug deb ntawd rub los ze ua ke lawm. Vajtswv rub peb los ze Nws yog thaum nws txib nws tib Leej Tub los hauv ntiajteb, muab txojsia los ua khoom theej txhoj tib zaug xwb txaus txhiv tau tibneeg tej kev txhaum (Henplais 9:12). Nyob rau lub sijhawm ntawd, daim ntaub thaiv hauv lub Tuamtsev raug ntuag rhe saud ti nkaus hauv taw ua ob daig (Mathais 27:51), txhua yam khoom fij theej txhoj nyob rau tiam Vajluskub Qub tsis tseemceeb li lawm.

Niaj hnub nimno, peb tau sib raug zoo nrog Vajtswv yog los ntawm Tswv Yexus txojkev tuag, yog li ntawd tsis tas yuav fij tsiaj theej txhoj ntxiv lawm, vim Tswv Yexus tau tuag txhiv peb, pub rau peb tau los ua Vajtswv cov menyuam thiab ua cov uas pehawm Vajtswv lawm. Peb lubneej tsis yog peb tug lawm, tiamsis yog tus Tswv tug (Kalatias 2:20), thiab yam uas Vajtswv xav kom peb ua yog muab peb lubneej ua yam khoom fij, tsis yog yam khoom uas tuag, tiamsis yog yam khoom uas ciaj sia thiab dawbhuv muab fij pub rau Nws. Kev pehawm Vajtswv tseeb yog: Txiav txim siab mloog tus Tswv lus, ua qhia tshwm los ntawm nplooj siab yim hnub yim ntshaw paub tus Tswv thiab yim hnub yim zoo thooj tus Tswv. Cia tus Tswv kav txhua phab hauv lubneej, dhau los ntawm kev mloog tus Tswv lus, ua raws li Vajtswv Txojlus qhia, muaj lubneej sib hlub, dawbhuv, ncajncees kom xwv ua tau ntsev las thiab teebci pub rau neeg ntiajteb, thiab qhia Txojmoo Zoo. Ntawd thiaj yog kev pehawm uas haum tus Tswv siab.

Yam khoom uas peb fij rau tus Tswv puas yog yam khoom uas ciaj sia thiab dawbhuv?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj tau tuag thiab txhiv nyuam yaus tej kev txhaum lawm. Nimno thov fij nyuam yaus lubneej rau Koj, cia Koj siv nyuam yaus raws li Koj lub siabnyiam. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 6:16-53

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTP. Đà Nẵng Hiệp Nguyện Đầu Năm 2022
Bài tiếp theoMnơ̆ng Ngă Yang Bi Mơak Kơ Aê Diê – 5/1/2022