Khiav Ncaj Nraim Mus Rau Tus Ciam Tom Kawg – 12/2/2024

1254

 

 

Filipis 3:12-14

Nqe cim

“Yog li ntawd, kuv thiaj li khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg kom kuv tau nqi zog. Qhov nqi zog ntawd yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas Vajtswv khaws cia rau saum ntuj ceebtsheej tos peb cov uas ntseeg Yexus Khetos” (Filipis 3:14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txojkev sibtw khiav thiab lub homphiaj uas timthawj Paulus qhia hais txog yam dabtsi?

–       Timthawj Paulus hais licas txog nws txojkev sibtw “khiav” thiab txiavtxim siab yuav ua licas rau yav tomntej?

–       Nyob lub xyoo tshiab no koj yuav sibtw khiav licas?

Timthawj Paulus pheej siv txojkev sibtw los hais txog tus ntseeg Yexus lubneej (saib Tes Haujlwm 20:24, I Kauleethaus 9:24; Kalatias 5:7). Thaum peb ntseeg kiag Tswv Yexus, peb txhua tus puavleej tau los ua cov neeg sibtw khiav sab ntsujplig. Lub homphiaj ntawm txojkev sibtw no yog pab kom paub tus Tswv heev dua qub thiab yim hnub yim zoo thooj Nws (Filipis 3:10). Lossis, txojkev sibtw sab ntsujplig no yog txojkev pab kom tus ntseeg hlob tiav.

Hais txog tus kheej, timthawj Paulus hais tias: “Kuv tsis tau khav hais tias kuv twb tau tej uas kuv hais los no lawm lossis ua tau kuv lub neej zoo kawg nkaus lawm, tiamsis kuv tseem tabtom siv zog ua saib kuv puas tau tej ntawd los ua kuv tug, ib yam li Yexus Khetos tau coj kuv los ua nws tug lawm” (nqe 12). Timthawj Paulus hais tias nws tseem nyob hauv txojkev loj hlob, nws lubneej sab ntsujplig tseem tsis tau zoo txaus. Nws zeem paub hais tias nws tseem nyob hauv txojkev sibtw, thiab nws yuav tsum siv zog txhua hnub. Vim li ntawd, nws thiaj txiav txim siab hais tias: “Yog li ntawd, kuv thiaj li khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg kom kuv tau nqi zog. Qhov nqi zog ntawd yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas Vajtswv khaws cia rau saum ntuj ceebtsheej tos peb cov uas ntseeg Yexus Khetos” (nqe 14).

Thov ua tus Tswv tsaug rau qhov ib lub xyoos dhau los Nws pub rau peb muaj zoo sijhawm los zeem paub Nws. Muaj tej koob hmoov tsimnyog nco ntsoov tiamsis kuj muaj tej yam tsimnyog hnov qab mus. Tus Tswv xav kom peb rhais ruam mus rau lub xyoo tshiab los ntawm lub siab zeem paub hais tias peb muaj ib lub xyoo sibtw khiav ntxiv, yog zoo sijhawm rau peb loj hlob sab ntsujplig. Txawm yog yav tas los peb muaj yeej raug swb los xij, peb txhob cia tej ntawd tswjkav peb, ua rau peb tsis rau siab rau txoj haukev tomntej.

Nyob hauv lub Tsiab no, cia siab hais tias peb txhua tus yuav txiav txim siab “khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg”. Yuav tsum txiav txim siab kawm paub tus Tswv heev dua qub thiab yim hnub yim zoo thooj Nws. Yuav ua tau li ntawd, peb txhua tus yuav tsum npaj hauv nruab siab ua ntej. Pivtxwv li coglus nyeem tshab plaws phau Vajluskub, nyeem tej ntawv txhawb siab, kawm Hnub Kaj, koom tej rooj kawm Vajluskub… Thiab kuj yuav tsum npaj siab ua raws li tej uas tau kawm dhau los ntawm kev ua haujlwm, coj lwm tus los ntseeg thiab qhia kev ntseeg rau lawv. Vajtswv yog tus nqua hu peb los rau hauv txojkev sibtw, Nws yuav pub dag zog kom peb hla dhau txhua ncua kev mus txog thaum peb mus txog chaw thiab txais yuav tej nqi zog loj uas Nws twb npaj tseg rau peb lawm.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim ib lub xyoo tshiab Koj pub rau nyuam yaus muaj sijhawm mus ntxiv hauv txojkev sibtw sab ntsujplig, kom nyuam yaus loj hlob. Thov pab nyuam yaus rau siab ntso, khiav ncaj nraim lawm tom hauv ntej, txhob saib tej yam nyob ibncig. Thov pab nyuam yaus ncajncees mus raws lub homphiaj paub Koj heev dua qub thiab yim hnub yim zoo thooj Koj. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Nyob hauv lub xyoo tshiab no peb yuav ua dabtsi kom paub tus Tswv heev dua qub thiab yim hnub yim zoo thooj Nws?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 43

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Mục Vụ Thể Thao – Giải Futsal Tại Chi Hội M’go-Năng
Bài tiếp theoÊran Phă Anăp Kơ Anôk Bi Kčah Leh – 12/2/2024