Khavtheeb Ua Ntej, Puastsuaj Lawv Qab – 28/5/2022

669

 

 

II Xwmtxheej 12:1-4

Nqe cim

“Kev khavtheeb coj mus raug kev puastsuaj, thiab kev muab hlob yuav poob ntsejmuag” (Pajlug 16:18).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Lehaunpau-as thiab cov pejxeem tau ua dabtsi tomqab uas lawv lub tebchaws muaj zog thiab ruaj khov?
  • Tus Tswv tau ua dabtsi tshwmsim?
  • Peb yuav tsum ua dabtsi thiaj qaij dhau kev txhaum khavtheeb?

Tomqab tsis ntev uas vajntxwv Lehaunpau-as lub tebchaws nyob ruaj khov thiab muaj zog lawm, ces vajntxwv thiab “cov pejxeem” uas yog xeem Npeeyamees thiab Yudas, tau tso tus Tswv txoj kevcai tseg. Lawv tsis nco qab hais tias tej uas lawv muaj yog tus Tswv pub lawv thiaj khavtheeb, muab hlob thiab tsis muab siab npuab tus Tswv. Lawv “ua tej chaw siab teev dab thiab ua tej ncej dab thiab ua tej ncej dab Asela”, kuj muaj cov txivneej muag cev ntawm tej tsev dab thoob lub tebchaws (I Vajntxwv 14:23-24). Lawv tsis nco qab Mauxes tej lus ceebtoom hais tias: “Koj yuav tsum ceev faj tsam ces koj hais tuj taws tias, ‘Yog kuv lub hwjchim thiab kuv txhais tes lub zog tau ua rau kuv tau tej cuab txhiaj cuab tam no’” (II Kevcai 8:17). Yog li ntawd, tus Tswv thiaj ua rau cov Iziv tus vajntxwv Sisaj tuaj tua thiab xub txeeb tau tej nroog hauv tebchaws Yudas, tomqab ntawd thiaj “mus tua lub nroog Yeluxalees.” Niaj hnub nimno, nyob hauv tsev teev mlom Amoos uas nyob Kanaj (Karnak), tebchaws Iziv tseem txaug npe cov Yixalalees tej nroog uas raug tus vajntxwv no txeeb tau.

Vajtswv tau ua raws nraim li nws tej lus hais tseg rau vajntxwv Xalumoos nyob hauv I Xwmtxheej 28:9 hais tias: “Yog koj nrhiav nws koj yuav ntsib nws. Tiamsis yog koj tso nws tseg ces nws yuav muab koj laim pov tseg mus ib txhis.” Tus neeg uas tso tus Tswv txoj kevcai tseg, tsis ua raws li txoj kevcai, ces kuj yog tus ntawd tso tus Tswv tseg lawm ntag (II Xwmtxheej 7:19, 22). Yog li ntawd vajntxwv Lehaunpau-as thiab cov pejxeem thiaj raug tus Tswv txiav txim.

Pajlug 16:18 qhia hais tias, “Kev khavtheeb coj mus raug kev puastsuaj, thiab kev muab hlob yuav poob ntsejmuag.” Qhov no tsis yog tsuas hais raug rau tibneeg xwb. Xatas yeej yog ib tug timtswv ci ntsa iab, muaj tswvyim, tiamsis vim nws khavtheeb thiab qhuas tus kheej“zoo nraug” thiaj ua rau nws poob rau kev txhaum, thiab Xatas “lub koob meej nto moo lug” ua rau nws lub tswvyim ploj tas thiaj ua rau nws tsis nco qab hais tias txhua yam nws muaj yog tus Tswv muab pub. Xatas xav tau lub koobmeej thiab lub tshwjchim uas yog Vajtswv tug, thaum kawg nws thiaj raug muab pov rau hauv ntiajteb (Exekees 28:17). Paub tseeb hais tias nyob hauv peb tsis muaj leejtwg xav ua li thiab xav raug li Xatas thiab vajntxwv Lehaunpau-as nyob hauv zaj no. Thaum peb saib pom tias peb tus kheej tabtom muaj koob nto npe rau ib yam dabtsi twg, tsis hais hauv peb kev ua tus Tswv haujlwm  lossis hauv peb tes haujlwm khwv noj, tshwjxeeb yog thaum peb pom yus tus kheej tau nyob qib siab, muaj meej lossis npluanuj,… ces yuav tsum ceevfaj muab siab npuab tus Tswv heev dua qub. Vim tej lub sijhawm ntawd yooj yim ua rau peb khavtheeb, qhuas tus kheej, txav deb tus Tswv thiab Nws txoj kevcai.

Peb sim xav saib peb puas tau khavtheeb txog yam dabtsi?

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pub rau nyuam yaus muaj lub siab txo hwjchim, zeem paub tej yam nyuam yaus muaj yog Koj ua tus pub. Yog nyob hauv nyuam yaus muaj kev khavtheeb, thov Koj zam txim thiab pab nyuam yaus tso tej ntawd tseg mus raws Koj qab taug Koj txojkev. Amees.

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 42:5-44:16

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Chreh C
Bài tiếp theoKlei Mgao Nao Êlâo Kơ Klei Rai Luč – 28/5/2022