Kev Txhawb Zog Thaum Ntsib Teebmeem – 14/6/2024 

927

 

 

II Thexalaunikes 1:5-10

Nqe cim:

Nws ua li no kom sawvdaws pom hais tias nej yog cov uas tsimnyog los ua Vajtswv haivneeg. Rau qhov nej yog Vajtswv haivneeg nej thiaj raug kev txomnyem li no.” (II Thexalaunikes 1:5b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas tus Tswv cia cov ntseeg Thexalaunikes raug kev txomnyem?

–       Tus Tswv yuav pab cov neeg uas tiv kev txomnyem vim Nws zoo li cas?

–       Peb tau kev txhawb zog li cas thaum ntsib kev txomnyem, sim siab?

Qhov uas cov ntseeg Thexalaunikes muab siab rau ntseeg thiab loj hlob thaum raug kev tsimtxom, ua rau Timthawj Paulus hais tias, Vajtswv yog tus uas ncaj ncees, nws yuav rau txim rau cov neeg uas tsimtxom nej.(nqe 6). Paulus hais tias tej kev txomnyem uas lawv raug ntawd yog yam uas tus Tswv pom zoo. Nws siv tej kev tsimtxom los ua kom cov ntseeg Thexalaunikes muaj kev ntseeg xwb. Dua li ntawd, qhov uas lawv raug txomnyem yog Vajtswv haivneeg nej thiaj raug kev txomnyem li no.(nqe 5). Lawv tiv kev txomnyem kom yim hnub yim ua tau zoo li tus Tswv, tsimnyog mus txais txojsia ibtxhis. Thaum dhau tej kev tsimtxom, nyuaj siab uas lawv raug, cov ntseeg yuav loj hlob hauv txojkev ntseeg, ua taus siab ntev, thiab muaj lub siab ncaj ncees nrog tus Tswv mus. Qhov no yog Vajtswv lub homphiaj thiab kuj yog qhov uas Timthawj Paulus xav kom Vajtswv Pawg Ntseeg ua.

Txawm yog li ntawd los, tus Tswv yog tus uas ncaj ncees, Nws yuav tuaj lawv tog los ntawm peb yam: Thib ib, “Nws yuav rau txim rau cov neeg uas tsimtxom nej. (nqe 6). Cov neeg uas tsimtxom cov ntseeg yuav raug txim, vim “Nws yuav rau txim rau cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab rau cov neeg uas tsis ntseeg Txojmoo Zoo uas hais txog peb tus Tswv Yexus.(nqe 8). Vajtswv yuav muab lawv tso rau txojkev txhaum tsimtxom, “twb yog vim li ntawd Vajtswv thiaj cia neeg mus ua phem ua qias raws li lawv lub siab nyiam, lawv ua kev nkauj kev nraug tsis paub txajmuag li(Loos 1:24). Thiab hnub uas tus Tswv rov qab los “cov neeg ntawd yuav raug txim mus ibtxhis, lawv yuav tsis tau nrog peb tus Tswv Yexus nyob. Lawv yuav tsis pom nws tus tshwjchim uas ci ntsa iab.(nqe 9). Thib ob, Vajtswv pub rau cov neeg uas tiv txomnyem vim tus Tswv “tau nyob kaj siab lug.” (nqe 7). Ua ntej lawv yuav tsum raug tej kev txomnyem, tsimtxom, tiamsis dhau lawm yuav tau nyob kaj siab lug hnub uas tus Tswv rov los. Thib peb, Tswv Yexus yeej yuav rov los, thiab lawv txojkev uas loj hlob yuav ua rau tus Tswv tau ntsejmuag, Nws yuav tau qhuas vim lawv ntseeg Timthawj Paulus tej lus qhia (nqe 10).

Vajtswv yog tus ncaj ncees, pom tagnrho peb tej kev txomnyem, tsimtxom uas peb txhua tus tabtom raug. Tus Tswv xav kom peb kawm xyaum tej lub tsamthawj nyuaj li ntawd, zoo li muab kub los sim hluavtaws kom txojkev ntseeg ruaj khov ntxiv, tsimnyog mus nyob ceebtsheej hnub Tswv Yexus rov los. Peb tau kev txhawb zog vim peb paub yus lub homphiaj yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, tej kev txomnyem, tsimtxom tamsim no yog ua kom peb tau nyob kaj siab lug hauv tus Tswv lub tebchaws hnub uas Nws rov los.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua tsaug uas Koj qhia nyuam yaus paub nyuam yaus lub homphiaj ua neej yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Thov Koj qhia kom nyuam yaus paub tias Koj nrog nraim thiab tuaj nyuam yaus tog. Kom xwv nyuam yaus sawv ruaj khov hauv txojkev ntseeg, thiab txhawb zog rau cov neeg uas tabtom raug kev txomnyem. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas ntseeg ruaj tus Tswv thaum raug kev txomnyem thiab kev tsimtxom?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSóc Trăng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 06/2024
Bài tiếp theoKlei Bi Juh Hlăm Klei Knap Mñai – 14/6/2024