Kdŭn Đuĕ Mơ̆ng Kâo, Ơ Satan! – 24/5/2024

418

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 16:21-23

Êlan kliăng: “Ƀiădah Yêsu wir dlăng leh anăn lač kơ Y-Pêtrôs, “Kdŭn đuĕ mơ̆ng kâo, Ơ Satan! Ih jing pô bi têč hnêč kâo, kyuadah klei mĭn ih amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê ôh, ƀiădah kbiă hriê mơ̆ng mnuih.” (Y-Mathiơ 16:23)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua Yang Yêsu hưn êlâo kơ phung ƀĭng kna thâo kơ Ñu? Si klei Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs wĭt ngă? Ya ngă Khua Yang lač hŏng ñu snăn? Ya klei brei drei ngă čiăng đăm thâo săng čhuai ôh klei Khua Yang čiăng?

Leh Khua Yang Yêsu hưn êlâo kơ hruê êdei anăp kơ Phung Sang Aê Diê, Ñu lŏ dơ̆ng bi êdah kơ phung ƀĭng kna thâo Ñu tŭ klei dleh dlan, klei djiê, leh anăn srăng lŏ hdĭp. Anei jing gưl tal êlâo Khua Yang hưn êlâo kơ klei Ñu djiê. Leh hmư̆ Khua Yang lač snăn, Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs mă ba Ñu kơ anôk hjăn leh anăn bi mtah Ñu, lač, “Ơ Khua Yang, brei Aê Diê ghă klei anăn! Klei anăn amâo srăng truh kơ ih ôh” (êlan 22).

Hlăm klei mĭn phung Israel, diñu đăo Yang Mêsi srăng hriê jing mtao leh anăn Ñu srăng yua klei myang Ñu čiăng dưi hŏng djăp phung roh. Kyua anăn Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs bi mĭn anăn amâo djŏ jing klei Aê Diê Ama čiăng ôh, leh anăn Ñu srăng amâo brei Khua Yang Yêsu tŭ klei djiê ruă knap snăn ôh. Ƀiădah bi kngăr snăn tơdah Khua Yang Yêsu lač hŏng Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs snei, “Kdŭn đuĕ mơ̆ng kâo, Ơ Satan! Ih jing pô bi têč hnêč kâo, kyuadah klei mĭn ih amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê ôh, ƀiădah kbiă hriê mơ̆ng mnuih” (êlan 23). Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs bi mĭn ăt msĕ si klei yang jhat mplư leh Khua Yang Yêsu hlăm kdrăn tač, anăn jing Ñu dưi jing prŏng prĭn ƀiădah amâo guôn djiê bi tui klei soh kơ anak mnuih ôh (Y-Mathiơ 4:6). Anăn jing klei mplư mơ̆ng ai tiê knŏng mĭn kơ pô kyua Satan mplư Khua Yang knŏng bi mĭn kơ pô đăm mđing uêñ ôh kơ klei čiăng leh anăn hdră Aê Diê. Khua Yang Yêsu ƀuah Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs kyua ñu thâo săng čhuai kơ hdră bi tui, leh anăn ñu pô dôk tŭ klei yang jhat mplư bi kgăn hdră bi tui klei soh mơ̆ng Aê Diê.

Hruê anei, tơdah drei amâo sĭt suôr pioh lu mmông dlăng, hriăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn bi mguôp hŏng Khua Yang, drei ăt srăng ênưih čhuai amâodah thâo săng soh klei Khua Yang čiăng. Klei anei huĭ hyưt snăk kyua drei ênưih lĕ hlăm klei yang jhat mplư tơdah bi mĭn Aê Diê amâo kpă ênô, amâo mđing uêñ, amâo khăp, amâo bi mtlaih pô… ngă kơ drei ƀrư̆ jing amâo mâo đăo leh anăn amâo lŏ knang kơ Khua Yang, amâo lŏ kkuh mpŭ kơ Ñu ôh. Amâodah drei srăng jing pô bi kgăn amâodah bi rŭng bruă Khua Yang hlăm anôk bruă amâodah Phung Sang Aê Diê tơdah bi mĭn Khua Yang amâo čiăng kâo ngă ôh klei anei, Khua Yang knŏng čiăng kâo ngă klei dih… Kjham hĭn mơh, drei srăng bi msoh lu phung mkăn tơdah mâo klei blŭ soh kơ hdră leh anăn klei Khua Yang čiăng hlăm klei hdĭp digơ̆. Akâo kơ Khua Yang đru drei bi mguôp nanao hŏng Khua Yang leh anăn Klei Aê Diê Blŭ čiăng đăm lĕ ôh hlăm klei Satan mplư.

Drei hriăm thâo săng kơ hdră leh anăn klei Aê Diê čiăng hlăm klei hdĭp pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu, akâo kơ Ih đru kâo sĭt suôr nanao hŏng Klei Aê Diê Blŭ čiăng kâo thâo săng Ih klă hĭn čiăng kơ yang jhat amâo dưi mplư ôh kâo jing klei bi hmô jhat amâodah bi msoh phung mkăn hlăm klei đăo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNiag Dab Ntxwgnyoog, Cia Li Khiav Ntawm Kuv Mus! – 24/5/2024
Bài tiếp theoỚ Sa-Tan, Hãy Lui Ra Đằng Sau Ta! – 24/5/2024