Niag Dab Ntxwgnyoog, Cia Li Khiav Ntawm Kuv Mus! – 24/5/2024

699

 

 

Mathais 16:21-23 

Nqe cim:

“Yexus tig hlo los hais rau Petus hais tias: Niag Dab Ntxwgnyoog, koj cia li khiav ntawm kuv mus! Koj tsis txhob tav kuv kev, tej uas koj xav ko yog neeg li xwb, tsis yog Vajtswv li” (Mathais 16:23).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus piav qhia rau cov thwjtim paub yam dabtsi txog Nws?

–       Timthawj Petus ua licas?

–       Vim licas tus Tswv hais rau nws li ntawd?

–       Peb yuav tsum ua dabtsi thiaj tsis totaub yuamkev tus Tswv?

Tomqab uas Tswv Yexus qhia txog yav tomntej ntawm Pawg Ntseeg, Nws qhia ntxiv rau cov timthawj hais tias Nws yuav raug txomnyem, raug tuag thiab yuav sawv rov los. Ntawd yog thawj zaug tus Tswv qhia ua ntej txog Nws txojkev tuag. Thaum hnov tus Tswv hais li ntawd, Timthawj Petus txawm coj Tswv Yexus mus rau ibcag thiab cheem hais tias: “Tus Tswv, thov Vajtswv txwv kom tsis txhob muaj li ntawd. Koj yeej yuav tsis raug tej no li!” (nqe 22).

Nyob hauv cov Yixalayees txojkev xav, lawv ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los ua Vajntxwv thiab Nws yuav siv Nws lub hwjchim los kovyeej txhua tus yeebncuab. Vim li ntawd Timthawj Petus xav hais tias tej lus ntawd tsis yog Vaj Leej Txiv lub siabnyiam, thiab Vajtswv yuav tsis cia Tswv Yexus raug tuag txajmuag ntsuav li ntawd. Tiamsis peb xav tsis thoob thaum Tswv Yexus hais rau Timthawj Petus hais  tias, “Niag Dab Ntxwgnyoog, koj cia li khiav ntawm kuv mus! Koj tsis txhob tav kuv kev, tej uas koj xav ko yog neeg li xwb, tsis yog Vajtswv li” (nqe 23). Tej yam uas Timthawj Petus xav kuj zoo li tej uas dab Ntxwsnyoog xav, dab tau ntxias Tswv Yexus tom roob mojsab qhua hais tias, Tswv Yexus yuav tau koobmeej tsis tas yuav tuag txhiv neeg ntiajteb lub txim (Mathais 4:6). Ntawd yog tej lus dag ntxias qia dub vim Xatas ntxias kom tus Tswv tsuas xav txog tus kheej txhob xav txog Vajtswv lub siabnyiam thiab lub homphiaj. Tswv Yexus cem Timthawj Petus vim nws tabtom totaub yuamkev txog kev cawmdim, thiab nws tabtom raug dab Ntxwgnyoog ntxias  los tav Vajtswv txojkev cawmdim.

Niaj hnub nimno, yog tias peb tsis mob siab siv sijhawm los nyeem, kawm Vajtswv Txojlus thiab sib txuas lus nrog tus Tswv, ces peb kuj yuav yoojyim totaub yuamkev tus Tswv lub siabnyiam. Qhov no txaus ntshai heev vim peb yoojyim poob mus rau dab Ntxwgnyoog kev dag ntxias thaum xav hais tias Vajtswv tsis ncajncees, tsis hmov tshua, tsis hlub, tsis pab cawm peb,… tej ntawd ua rau peb tsis muaj kev ntseeg, tsis vamkhom tus Tswv thiab tsis pehawm tus Tswv zuj zus. Lossis peb yuav dhau los ua cov neeg tav kev lossis ua kub ntxhov rau tus Tswv tes haujlwm hauv pab pawg lossis hauv Pawg Ntseeg thaum xav hais tias tus Tswv tsis xav kom kuv ua yam ub yam no,… Phem tshaj ntxiv, yog peb yuav ua rau lwm tus yuamkev thaum muaj kev xav yuamkev txog tus Tswv lub siabnyiam thiab lub homphiaj rau lawv lubneej. Thov tus Tswv pab peb nyob ze Nws thiab Nws Txojlus, peb thiaj tsis poob mus rau Xatas kev dagntxias.

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus, thov pab nyuam yaus nyob ze Koj Txojlus nyuam yaus thiaj paub koj heev dua qub kom Ntxwgnyoog thiaj ntxias tsis tau nyuam yaus ua qauv tsis zoo lossis ua rau lwm tus yuamkev hauv kev ntseeg. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas nkag siab tus Vajtswv lub siabnyiam thiab lub homphiaj rau peb lubneej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp. HCM: Bổ Nhiệm Mục sư Châu Minh Tâm Làm Quản Nhiệm Chi Hội Bàn Cờ
Bài tiếp theoKdŭn Đuĕ Mơ̆ng Kâo, Ơ Satan! – 24/5/2024