Kawm Thiab Ua Raws Tus Tswv Txojlus – 1/3/2024

2214

 

 

Yausuas 1:8

Nqe cim:

“Thaum sawvdaws tuaj ua ke pehawm kuv, yuav tsum muaj neeg nyeem kuv phau Kevcai rau sawvdaws mloog. Koj yuav tsum niaj hnub niaj hmo kawm thiab ua raws li tej lus ntawd, koj tes haujlwm thiaj yuav tiav thiab vammeej.” (Yausuas 1:8).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv hais li cas rau Yausuas ua ntej lawv mus nyob rau hauv lub tebchaws coglus tseg?

–       Tus Tswv tej lus kom Yausuas ua li cas rau tes haujlwm tswj sab ntsujplig?

–       Thaum ua tau qhov no yuav tau koob hmoov li cas?

–       Peb tswj sab ntsujplig hauv kev nyeem, kawm tus Tswv Txojlus li cas?

Ib hauv cov kev tswj tau sab ntsujplig yog nyeem thiab kawm Vajtswv Txojlus. Tiamsis yog “niaj hnub niaj hmo kawm” yog ib qho uas tus ntseeg yuav tau siv zog, vim hauv kev ua neej muaj ntau yam los cuam tshuam ua rau tus Tswv cov menyuam yoojyim tso kev kawm Vajtswv Txojlus tseg. Ua ntej yuav mus nyob hauv lub tebchaws coglus tseg, tus Tswv thiaj hais rau Yausuas, Thaum sawvdaws tuaj ua ke pehawm Kuv, yuav tsum muaj neeg nyeem Kuv phau Kevcai rau sawvdaws mloog. Koj yuav tsum niaj hnub niaj hmo kawm thiab ua raws li tej lus ntawd…”

Phau Kevcvai yog Phau Ntawv Kevcai uas tus Tswv kom Mauxes sau (Khiavdim 17:14; II Kevcai 31:24). Nimno, Vajtswv Txojlus yog tagnrho Phau Vajluskub. Qhov uas Yausuas yuav tau ua tsis yog nyeem Phau Kevcai tiamsis yog ua tib zoo nyeem txhua hnub thiab ua raws li. Phau Kevcai “yuav tsum muaj neeg nyeem”. Cov neeg Yudais swm nyeem Vajtswv Txojlus nrov nrov tsis yog nyeem ntsiag to. Tsis yog niaj hnub nyeem xwb tiamsis yuav tsum “niaj hnub niaj hmo kawm” thiab. Kawm Vajtswv Txojlus zoo ib yam li zom zaub mov rau sab ntsujplig, zoo li tej zaub mov pab tau yus lub cev, roj ntsha. Ua lwm seem lus hais, Vajtswv Txojlus qhia kom peb paub ua neej (II Kauleethaus 3:18, ntawm lub tshwjchim mus rau tshwjchim). Paub Vajtswv Txojlus tsis ua raws yuav ua rau muaj kev khav theeb (I Kauleethaus 8:1). Paub yuav tsum ua haujlwm nrog. Qhov tseeb, lub neej ua raws li Vajtswv Txojlus qee zaus tsis yoojyim, zoo ib yam li Yausuas yuav mus nyob hauv lub tebchaws coglus tseg, tus Tswv hais kom “yuav tsum ua raws li tej lus ntawd” tsis yog xaiv ua raws li qhov uas lawv nyiam lossis pom hais tias yooyim ua.

Cia kom ua tau qhov uas tswj sab ntsujplig rau tes haujlwm nyeem, kawm Vajtswv Txojlus thiab ua raws li ntawd, peb yuav tsum nco ntsoov tus Tswv tej lus cog tseg. Tus Tswv coglus muab nqi zog rau tus uas tswj sab ntsujplig yog tau tej koob hmoov, kev vammeej uas tus Tswv pub. Qhov no tsis yog tej koob hmoov neeg ntiajteb ntsia xws li koob npe, meejmom, tiamsis raws li Vajtswv ntsia: nej yuav noj yuav haus lossis yuav ua ib yam dabtsi, nej yuav tsum ua kom Vajtswv tau ntsejmuag.(I Kauleethaus 10:31).

Nimno peb txhua tus muaj Phau Vajluskub uas yog Vajtswv Txojlus, qhov tseemceeb tsis yog peb yuav tsum nyeem xwb, tiamsis yog yuav tsum nyeem, kawm, xav txhua hnub thiab ua raws li tus Tswv tej lus qhia. Thov Vajtswv pab kom peb ua tau qhov no, peb thiaj tau txais Vajtswv tej koob hmoov.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua tsaug vim Koj “Txojlus zoo ib yam li lub teeb uas taws ua kuv ntej thiab ci rau kuv txoj haukev.” Thov qhia kom nyuam yaus nyiam Koj Txojlus, kawm thiab ua raws li ntawd. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas ua tib zoo nyeem, kawm Vajtswv Txojlus txhua hnub?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 7

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: A-ĐAM! CON Ở ĐÂU?
Bài tiếp theoKsiêm Mĭn leh anăn Ngă Hlue Si Klei Aê Diê Blŭ – 1/3/2024