Ksiêm Mĭn leh anăn Ngă Hlue Si Klei Aê Diê Blŭ – 1/3/2024

2987

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yôsuê 1:8

Êlan kliăng: “Hdruôm hră klei bhiăn anei đăm bi đuĕ kbưi mơ̆ng ƀăng êgei ih ôh, brei ih ksiêm dlăng hruê mlam, snăn kơh ih dưi răng čiăng ngă tui hlue jih klei čih leh hlăm anăn. Snăn ih srăng čăt jing hlăm êlan ih, leh anăn ih srăng mâo klei dưi sĭt.” (Y-Yôsuê 1:8)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Yôsuê êlâo kơ mŭt hlăm Lăn Čar Aê Diê Ƀuăn? Si klei Aê Diê Blŭ yak čuăn kơ Y-Yôsuê hlăm klei djă pioh klei bi mjuăt klei hdĭp mngăt? Dưi găn gao klei yak čuăn anei ya klei jăk mơak srăng mâo? Si diih djă pioh klei bi mjuăt pô hlăm klei dlăng, hriăm Klei Aê Diê Blŭ?

Sa hlăm lu klei bi mjuăt klei hdĭp mngăt jing klei dlăng leh anăn hriăm Klei Aê Diê Blŭ. Ƀiădah lĕ, klei “ksiêm dlăng hruê mlam” yơh jing klei yak čuăn kơ phung đăo kyuadah klei hdĭp mâo lu mta klei bi kpăk gun, ngă kơ drei kƀah wưng mđing kơ Klei Aê Diê Blŭ. Êlâo kơ mŭt hlăm Lăn Čar Aê Diê Ƀuăn, Yêhôwa mtă leh kơ Y-Yôsuê, “Hdruôm hră klei bhiăn anei đăm bi đuĕ kbưi mơ̆ng ƀăng êgei ih ôh, brei ih ksiêm dlăng hruê mlam, snăn kơh ih dưi răng čiăng ngă tui hlue jih klei čih leh hlăm anăn…”

Hdruôm hră klei bhiăn jing êma hdruôm hră Y-Môis čih wĭt tui si klei Aê Diê mtă mtrŭn (Klei Kbiă 17:14̆; Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 31:24). Hruê anei, Klei Aê Diê Blŭ jing kluôm hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ. Klei yak čuăn kơ Y-Yôsuê amâo djŏ dlăng hră klei bhiăn ôh ƀiădah ksiêm dlăng bi nik jêñ jêñ leh anăn gưt ngă hlue. Hdruôm hră klei bhiăn“đăm bi đuĕ kbưi mơ̆ng ƀăng êgei ih ôh”. Phung Israel mưng dlăng Klei Aê Diê Blŭ pia blŭ hŏng ƀăng êgei amâo djŏ răk hjăn hlăm lam ai tiê ôh. Amâo djŏ knŏng dlăng jêñ jêñ ƀiădah brei “ksiêm dlăng hruê mlam”. Hriăm Klei Aê Diê Blŭ msĕ si mmah bi lik mnơ̆ng ƀơ̆ng hlăm mngăt čiăng kơ jih klei Khua Yang mtô dưi mŭt kma tơl jing knhuah hdĭp kơ pô, msĕ si mnơ̆ng ƀơ̆ng jăk mjing êrah, kđeh kơ sei mlei. Blŭ mdê, Klei Aê Diê Blŭ jing êlan klei mĭn klei hdĭp kơ drei (II Kôrantô 3:18, mơ̆ng sa mta klei guh kơang kơ sa mta klei guh kơang mkăn). Thâo săng Klei Aê Diê Blŭ ƀiădah amâo gưt ngă srăng atăt kơ klei mgao kơ klei thâo (I Kôrantô 8:1). Klei thâo brei nao mđring mbĭt hŏng klei ngă. Hlăm klei sĭt, bruă mă yua Klei Aê Diê Blŭ hlăm klei hdĭp sĭt yơh lu blư̆ amâo ênưih ôh, msĕ si klei brei Y-Yôsuê mŭt plah mă Lăn Čar Aê Diê Ƀuăn, kyuanăn Khua Yang mñă “răng čiăng ngă tui hlue”, leh anăn brei gưt ngă hlue “jih klei čih leh hlăm anăn” amâo djŏ ôh knŏng ruah ya mta klei drei khăp amâodah ƀuh ênưih gưt ngă hlue.

Čiăng dưi găn gao klei yak čuăn djă pioh klei bi mjuăt klei hdĭp mngăt hlăm klei răk dlăng, hriăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn răng ngă tui hlue, brei drei dlăng kơ klei Khua Yang ƀuăn. Ñu ƀuăn leh boh tŭ dưn kơ pô djă pioh klei bi mjuăt klei hdĭp mngăt jing mâo klei jăk mơak, klei čăt jing leh anăn mâo klei dưi sĭt Khua Yang brei. Anăn jing klei jăk mơak amâo djŏ tui si lăn ala dlăng ôh msĕ si klei hing ang, klei dưi kơ pô, ƀiădah tui si klei dlăng mơ̆ng dlông:“Snăn thâodah diih ƀơ̆ng huă mnăm, amâodah ya klei diih ngă, ngă bĕ jih čiăng bi guh kơang kơ Aê Diê.” (I Kôrantô 10:31).

Hruê anei grăp čô drei mâo sơăi hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ jing Klei Blŭ Aê Diê hlăm kngan, klei yuôm amâo djŏ ôh drei knŏng răk dlăng Klei Aê Diê Blŭ, ƀiădah brei drei dlăng, hriăm, ksiêm bi klă nik jêñ jêñ leh anăn răng gưt ngă hlue Klei Aê Diê Blŭ mtô. Akâo kơ Khua Yang brei drei dưi găn gao klei yak čuăn anei čiăng dưi dưn klei jăk mơak myang Khua Yang brei.

Si ngă drei dlăng, hriăm Klei Aê Diê Blŭ hŏng klei răng grăp hruê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Ih kyuadah “Klei Ih Blŭ jing pui kđen kơ jơ̆ng kâoleh anăn klei mngač kơ êlan kâo”. Akâo Khua Yang brei kâo khăp kơ Klei Ih Blŭ, ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ leh anăn hŏng jih ai tiê gưt ngă hlue. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 7

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKawm Thiab Ua Raws Tus Tswv Txojlus – 1/3/2024
Bài tiếp theoSuy Ngẫm Và Làm Theo Lời Chúa – 1/3/2024