Jăk Mơak Yơh Kơ Pô Ngă Jăk – 9/6/2021

361

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Bruă Mtao 17:8-16 

Êlan kliăng: “Hlei pô bi êmut kơ pô riêng gah ñu, ñu anăn jing mnuih soh, ƀiădah jăk mơak yơh hlei pô pap kơ phung ƀun ƀin.” (Klei Bi Hriêng 14:21).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei sa čô mniê djiê ung bi êdah klei gơ̆ ngă jăk hŏng khua pô hưn êlâo Y-Êli? Ya klei gơ̆ bi knal leh kơ klei myang? Ya klei bi knal jăk mơak drei tuôm găn leh tơdah dôk hdĭp ngă jăk, thâo pap kơ phung knap mñai?

Khua Yang lač kơ khua pô hưn êlâo Y-Êli nao kơ ƀuôn Sarepta čiăng lŏ dơ̆ng bi knal kơ klei Khua Yang thiê brei mnơ̆ng ƀơ̆ng hŏng klei myang tinăn (êlan 8-9). Ñu gưt asăp Khua Yang, truh ti ƀăng jang ƀuôn, ñu tuôm hŏng sa čô mniê djiê ung dôk duñ djuh. Ñu akâo kơ gơ̆ ƀiă êa mnăm. Mniê djiê ung nao mă êa kơ ñu amâo mâo klei ŏ guam ôh (êlan 10-11a). Anei jing bruă ngă klei jăk. Mniê djiê ung anei ka tuôm thâo kral khua pô hưn êlâo Y-Êli ôh, ƀiădah kyua klei ñu pap, amâo mâo klei kĭ kơ̆ ôh gơ̆ bi hrăp mtam klei sa čô mnuih dôk mhao êa, êmăn êpŭk êpiăk kyua êbat hriê mơ̆ng kbưi truh ti ƀuôn Sarepta. Mnuih mâo ai tiê thâo pap hmiêt mprăp nanao kăp đru pô mkăn, wăt mnuih ñu amâo tuôm thâo kral dưn, čiăng bi hrăp ya klei digơ̆ dôk kƀah êdimi, amâo mâo klei lŏ tĭng yap ôh.

Khua pô hưn êlâo Y-Êli lŏ akâo kơ mniê djiê ung brei kơ ñu klŏ ƀêñ mơh. Hlăk anăn kơh gơ̆ bi êdah klei sĭt gơ̆ dôk găn, gơ̆ adôk knŏng ƀiă dhit kpŭng ƀhĭ leh anăn êa boh ôliwơ, mprăp srăng mkra ƀêñ kơ gơ̆ pô leh anăn kơ anak êkei gơ̆ ƀơ̆ng leh anăn djiê (êlan 12). Khua pô hưn êlâo Y-Êli ,lač kơ gơ̆ đăm huĭ ôh, ƀiădah mă jih kpŭng leh anăn êa boh ôliwơ adôk anăn, mkra sa klŏ ƀêñ brei kơ ñu ƀơ̆ng êlâo hĭn, leh anăn kơh mkra kơ gơ̆ pô leh anăn kơ anak êkei gơ̆ (êlan 13). Klei Aê Diê Blŭ brei thâo gơ̆ đăo leh anăn nao “ngă tui si klei Y-Êli lač” (êlan 15). Bruă ngă anei bi êdah klei jăk mniê djiê ung, khă gơ̆ ka tuôm thâo kral khua pô hưn êlâo Y-Êli dưn. Tơdah jing sa čô mnuih čuôt klih, knŏng thâo mĭn mă kơ asei pô đuč, sĭt nik gơ̆ srăng ăl ngêñ kơ khua pô hưn êlâo Y-Êli mtam yơh, tơdah hmư̆ ñu brei mkra ƀêñ kơ ñu ƀơ̆ng êlâo hĭn. Ƀiădah mniê djiê ung tue anei mâo ai tiê thâo pap leh anăn đăo knang kơ Aê Diê, khă gơ̆ dôk kƀah hin, ƀun ƀin dưn, ƀiădah ăt hmiêt mkăp kah mbha hŏng pô dôk kƀah čiăng mơh. Kyua klei jăk leh anăn klei pap gơ̆ yơh brei leh kơ gơ̆ thâo bi knal klei jăk mơak Aê Diê brei hŏng bruă klei myang yuôm bhăn “Kpŭng ƀhĭ hlăm čeh amâo jih ôh, leh anăn êa boh ôliwơ hlăm giêt amâo kƀah ôh” (êlan 16).

Mniê djiê ung bi knal leh klei jăk mơak tloh ênoh hŏng klei Aê Diê thiê brei msĕ si klei Ñu ƀuăn: “Hlei pô bi êmut kơ pô riêng gah ñu, ñu anăn jing mnuih soh, ƀiădah jăk mơak yơh hlei pô pap kơ phung ƀun ƀin.” (Klei Bi Hriêng 14:21). Tơdah phung anak Aê Diê ngă klei jăk leh anăn bi êdah klei pap kơ pô mkăn, snăn Aê Diê Pô ƀuh srăng hơêč hmưi klei jăk mơak kơ drei. Klei jăk mơak anăn dưi jing klei jăk mơak kơ mnơ̆ng mnuă, amâodah klei jăk mơak kơ klei hdĭp myang, ƀiădah klei yuôm hĭn jing drei srăng mâo klei hơ̆k mơak tơdah đru pô mkăn, khă drei pô tŭ klei kƀah dưn. Hmăng hmưi grăp čô anak Aê Diê ăt hơô nanao klei khăp čiăng dôk hdĭp ngă jăk leh anăn bi êdah klei pap kơ pô mkăn.

 

Si ngă drei đăo mơ̆ kơ klei Khua Yang ƀuăn pioh kơ pô ngă jăk, thâo pap kơ phung knap mñai?

 

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo đăo knang kơ klei Ih ƀuăn, thâo hdĭp ngă jăk, mdrŏng hŏng klei pap kơ phung riêng gah, msĕ si Ih Pô ngă jăk, pap brei leh kơ kâo.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 28:9-29:6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcPhước Cho Người Có Lòng Nhân Từ – 9/6/2021
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Gia Đình Cụ Bà Mục Sư Giáo Sĩ Tôn Thất Bình