Ib Leeg Tiamsis Tsis Kho Siab – 24/2/2023

276

 

 

II Xwmtxheej 18:7-26 

Nqe cim:

“Peb yeej yuav mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus” (Tes Haujlwm 5:29).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Thaum sawv tabmeeg vajntxwv thiab hnov cov neeg ibncig cevlus zoo tsis thooj yus, Tus cevlus Mikayas tau txiavtxim siab licas? Thaum kawg zoo licas?
  • Peb tau txhawb zog licas dhau Tus cevlus Mikayas tus qauv?

Vim Vajntxwv Yehausafas xav nug lwm tus cevlus kom paub tseeb tias puas tsimnyog mus tua lub nroog Lamaus, Vajntxwv Ahaj thiaj txib ib tug nom mus “coj Mikayas tuaj tamsim” (nqe 8). Tus nom no hais kom Tus cevlus Mikayas yuav tsum hais tej lus zoo ib yam li lwm tus cevlus hais, tiamsis Tus cevlus Mikayas teb hais tias nws yuav hais raws li tej lus uas tus Tswv qhia nws hais xwb.

Nyob ntawm no yog ib qhov chaw uas muaj hwjchim txaus ntshai thaum pom ob tug vajntxwv hnav rawv tej ris tsho vajntxwv zaum saum zwmtxwv, sawv tabmeeg nkawd yog Vajntxwv Ahaj plaub puas tus cevlus uas hais tias vajntxwv yuav tua yeej. Thaum pom Tus cevlus Mikayas, Vajntxwv Ahaj thiaj nug hais tias “Mikayas, puas tsimnyog Vajntxwv Yehausafas thiab kuv mus tua lub nroog Lamaus los tsis tsimnyog mus?  Tus cevlus Mikayas teb hais tias, cia li mus vim vajntxwv yuav tua yeej. Qhov tseeb, Tus cevlus Mikayas tsis tau hais tias tus Tswv hais li ntawd, nws tsuas rov hais lwm tus cevlus tej lus los txob thuam lawv xwb. Vajntxwv Ahaj paub tej ntawd, nws thiaj cem thiab yuam kom hais qhov tseeb. Tus cevlus Mikayas thiaj teb rau vajntxwv hais tias, “Tus TSWV ua kom koj cov cevlus tuaj dag koj. Tiamsis tus TSWV qhia tseeb hais tias koj yuav tsum raug kev puastsuaj xwb thiaj tas” (nqe 22b). Vim kam hais qhov tseeb, nws thiaj raug Vajntxwv Ahaj tus cevlus hu ua Xedekiyas tawg ncuav rau sab plhu. Vajntxwv Ahaj tseem hais kom ntes nws coj mus kaw hauv tsev lojcuj, tsuas muab mov thiab dej rau haus kom tsis tuag xwb.

Thaum sawv tabmeeg ib pab neeg coob coob uas leejtwg kuj xav qhia nyias lub hwjchim zoo li Tus cevlus Mikayas zaj, tibneeg pheej muaj kev ntshai thiab yooj yim yib raws feem coob. Tiamsis txawm yuav raug hem, txawm yog tsuas muaj tibleeg tiv ib pab neeg muaj plaub puas leej hais lus tawmtsam, nrog rau ib tug vajntxwv uas phem heev tabtom zaum saum zwmtxwv, los Tus cevlus Mikayas yeej paub hais tias “txawm yog muaj ib leeg xwb, los nws tsis kho siab” vim tau Vajtswv nyob nrog. Nws tsis txhawj ntshai, yeem tiv kev tsimtxom vim paub hais tias tus Tswv thiaj yog Tus Txiav Txim tseeb, tabtom zaum saum Nws lub zwmtxwv txiav txim.

Yuav muaj tej lub tsamthawj peb yuav tsum hais qhov tseeb, hais tawm tus Tswv lub siabnyiam tiamsis tsis muaj neeg xav mloog, thiab peb tsuas muaj tibleeg tiamsis cov neeg tawmtsam, xav tsimtxom peb muaj coob heev. Lossis thaum peb tshajtawm Txojmoo Zoo tiamsis tsis muaj neeg xav mloog tus Tswv Txojlus. Cov neeg no tsis xav kom peb hais tawm tej uas Tswv Yexus tau qhia kom peb hais, ntawd yog tshajtawm Txojmoo Zoo rau txhua tus (Malakaus 16:15). Kawm raws Tus cevlus Mikayas tus qauv, peb yuav tsum txaus siab hlo tiv kev tsimtxom vim “Peb yeej yuav mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus” (Tes Haujlwm 5:29). Thiab qhov kev txhawb zog loj rau peb yog paub hais tias peb tsis nyob tibleeg tiamsis peb tau tus Tswv nrog nraim txhua lub sijhawm.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thaum raug lub ntiajteb thiab tej kev tawmtsam ua rau txhawj ntshai, thov Koj pub nyuam yaus muaj txaus kev ntseeg thiab muaj lub siab tawv qhia tawm raws li Koj lub siabnyiam kom coj tau lwm tus los lees kev txhaum, ntseeg Koj thiab tau cawmdim. Amees.

Peb puas muaj lub siab tawv qhia tawm Vajtswv Txojlus raws li Vajtswv lub siabnyiam txawm yuav raug tawmtsam thiab tsimtxom lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 46

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Huấn Luyện Đặc Trách và Người Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên
Bài tiếp theoHjăn Pô Ƀiădah Amâo Hjăn Păn Ôh – 24/2/2023