Hlub Li Tug Tswv Twb Hlub Lawm – 30/1/2024

1979

 

 

I Thexalaunikes 3:10-13

Nqe cim:

Peb muaj kev hlub rau qhov Vajtswv twb xub hlub peb lawm (1Yauhas 4 :19)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus thov Vajtswv pab kom cov ntseeg hauv Thexalaunikes muaj ntxiv yam dabtsi?

–       Vim li cas nws thov li ntawd?

–       Koj ua neej qhia tshwm tus Tswv kev hlub licas?

Timthawj Paulus thiab nws cov phoojywg qhia tshwm qhov uas lawv ntshaw plias kom tau rov mus ntsib cov ntseeg hauv Thexalaunikes dhau ntawm lawv tej lus thov Vajtswv kom Vajtswv thiab Tswv Yexus qhib txoj haukev rau lawv (nqe 10-11). Txawm nyob lub sijhawm muaj kev nyuaj heev los cov ntseeg hauv Thexalaunikes txojkev ntseeg thiab kev hlub yim hnub loj zuj zus, ua rau Paulus thiab nws cov phoojywg zoo siab ua Vajtswv tsaug, lawv thov Vajtswv ntxiv hais tias: “Peb thov Vajtswv pab kom nej ib tug txawj hlub ib tug heev dua yav tas los lawm, ib yam li uas niaj hnub no peb hlub nej” (nqe 12). Paulus xav kom cov ntseeg hauv Thexalaunikes muaj txojkev hlub npluamias, lawv thiaj yuav sawv ruaj khov ntawm Vajtswv xub ntiag hnub uas Tswv Yexus rov los (nqe 13).

Hauv Vajtswv lub tsevneeg muaj tej yam uas zoo heev tsis muaj lwm yam nyob qhov twg yuav piv tau li, hauv cov uas ntseeg Tswv Yexus, txawm tsis koom niam koom txiv tiamsis koom ib txojkev ntseeg, tau cawmdim los ntawm Tswv Yexus cov ntshav, lawv lubneej qhia tshwm kev hlub tsis yog ntawm lolus hais xwb tiamsis los ntawm “tes haujlwm thiab qhov tseeb” (I Yauhas 3:18). Ntawd yog lub vimchiv uas Paulus thov Vajtswv pab kom cov ntseeg hauv Thexalaunikes txojkev sib hlub sib pab yim hnub yim loj zuj zus. Thaum txojkev hlub hauv Vajtswv loj hlob, txojkev hlub ntawd tsis yog nyob hauv cov ntseeg xwb tiamsis yuav ntws mus rau cov tsis ntseeg thiab.

Thwjtim Yauhas hais tias: “Peb muaj kev hlub rau qhov Vajtswv twb xub hlub peb lawm” (I Yauhas 4:19). Vajtswv cov menyuam yuav tsum ua neej qhia tshwm Nws txojkev hlub vim peb tus Tswv twb ua qauv rau peb lawm, thiab vim Vajtswv twb xub hlub peb lawm, txojkev hlub ntawd muaj puv npluamias hauv peb thiab ntws mus rau tej neeg nyob ibncig peb. Vim tus cwjpwm qub tseem nyob hauv peb, peb thiaj khwv hlub tau tej neeg nyob puagncig peb, thaum muaj tej no peb ciali los cuag Vajtswv tus uas yog Lub Hauv Paus Kev Hlub, thov Nws pub kev hlub ntxiv kom txaus nkaus peb thiaj muaj lub siab ruaj khov, zoo txaus nkaus, muaj lubneej dawbhuv ntawm Vajtswv thiab muaj lub siab hlub ib yam li Vajtswv hlub peb. Thov Vajtswv pab kom peb muaj lubneej puv npo Nws Txojkev hlub, ib tug txawj hlub ib tug kom coobleej pom txog Vajtswv txojkev hlub.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv tus uas muaj kev hlub! Thov pub Koj txojkev hlub ntxiv rau nyuam yaus npluamias kom nyuam yaus hlub tau txhua tus uas nyob ib ncig, ua kom Koj lub npe tau qhuas thiab muaj coob tug paub txog Koj txojkev hlub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb tabtom thov Vajtswv pub yam dabtsi rau peb hauv lubneej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 30

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông ĐIỂU PLỨP
Bài tiếp theoBrei Thâo Bi Khăp Msĕ Si Khua Yang Khăp Leh – 30/1/2024