Hla Dhau Kev Sim Siab – 1/1/2024

1228

 

 

Yauhas 14:15-21

Nqe cim:

“Kuv yuav thov Leej Txiv, thiab nws yuav txib dua ib tug Pab los, tus ntawd yuav nrog nej nyob mus ibtxhis.” (Yauhas 14:16)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus hais rau cov thwjtim li cas txog tus Pab uas Nws yuav thov Leej Txiv txib los?

–       Vajtswv cov menyuam yuavtsum ua dab tsi thaum uas yus hais tias yus hlub Vajtswv?

–       Txoj haukev twg pab tau peb hla dhau kev sim siab thiab yam dab tsi txhawb tau koj zog uas nrog tus Tswv mus nyob rau lub xyoo tshiab 2024 no?

Tswv Yexus tib leeg xwb thiaj yog txojkev uas yuav coj tau peb txhua tus mus txais txoj sia ibtxhis li Nws Txojlus hais tseg: “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas14:6). Vajtswv cov menyuam yeej lees paub hais tias, txojkev uas nrog tus Tswv mus tau txais koob hmoov ntau kawg li, tiamsis li Vajtswv Txojlus hais, ntawd tsis yog txojkev dav uas zoo mus, nws yog txojkev nqaim thiab lub qhov rooj nqaim uas mus nyuaj, zoo li tej nplaim dej hiavtxwv tsis yog thaum twg twb nyob ntsiag to, tiamsis tej thaum yeej muaj cua daj cua dub ntau thiab. Tus Tswv qhia hais tias yog leejtwg xav nrog tus Tswv mus, tus ntawd yuavtsum tswj nws lub siab thiab niaj hnub kwv nws tus ntoo khaublig nrog tus Tswv mus (Lukas 9:23).

Nrog tus Tswv mus tsis yoojyim, tiamsis Tswv Yexus yeej paub hais tias peb yuav zam tsis dhau tej kev sim siab hauv ntiajteb no, vim li ntawd, thaum Nws yuav ncaim cov thwjtim mus saum ntuj, Nws thiaj thov Leej Txiv txib tus Pab los nrog peb nyob. Tswv Yexus mus nrog Leej Txiv nyob, tiamsis tus Pab yuav nrog peb nyob thiab nyob hauv peb mus ibtxhis. Tswv Yexus tsis tso peb nyob ua ntsuag, tiamsis tus Pab uas Leej Txiv txib los, Nws yuav nrog peb nyob txhua lub sijhawm, txhua qhov chaw, yuav pub dag zog, pub koob hmoov rau peb kom hla dhau tej kev sim siab hauv peb lub neej. Tus Tswv cov lus cogtseg no yog pub rau txhua tus uas hlub tus Tswv thiab ua raws li Nws tej lus samhwm (nqe 15-17).

Tswv Yexus coglus rau Nws cov thwjtim hnub thaud li cas ces, niaj hnub nimno Vaj Ntsujplig yeej qhia qhov tseeb hauv Tswv Yexus npaum li ntawd rau peb, vim Nws yog tus tsis hloov. Vaj Ntsujplig yuav hloov peb lub neej huv si dua tshiab thiab pab kom peb paub mloog Leejtxiv lus, zoo siab rau hauv txojkev sim siab thiab tsis yog lub nra hnyav rau peb lub neej (Mathais 11:28-30). Vaj Leejtxiv yeej hlub peb thiab Vaj Ntsjplig yuav kho peb tej mob hauv sab ntsujplig kom zoo. Peb yuavtsum tsim muaj kev sib txuas nrog Vajtswv txhua hnub los kev kawm Vajtswv Txojlus thiab ua raws li Nws tej lus samhwm. Thaum peb ua raws li Nws tej lus samhwm lawm, txhais tau hais tias peb hlub Vajtswv tiag. Thaum peb hlub Vaj Leej Txiv, peb yuav tau Vaj Leej Txiv thiab Vaj Leej Tub hlub peb (nqe 21). Tsis tas li ntawd, thaum peb ceev yam uas Vajtswv qhia thiab mloog raws Vaj Ntsujplig tus Pab hais, peb yuav paub txog txojkev zoo siab thiab tej koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb yuav pab tau peb hla dhau tej kev sim siab hauv lub neej, tshwjxeeb yog hauv lub xyoo tshiab 2024 no.

 

Thov Vajtswv,

Vaj Leej Txiv tus uas nyob saum Ntuj Ceebtsheej, nyuamyaus ua Koj tsaug uas Koj tau txib Vaj Ntsujplig los nrog nyuam yaus nyob thiab nyob hauv nyuam yaus. Thov pab nyuamyaus ceev tau txojkev sib txuas nrog Koj txhua hnub dhau los ntawm kev kawm, nyeem Koj Txojlus thiab mloog li Koj tej lus qhia. Thov pub nyuam yaus muaj kev zoo siab, kev kaj siab hauv tus Tswv Koj pub, kom nyuam yaus ruaj siab hla dhau tej kev sim siab hauv lub xyoo 2024 no. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb txiav txim ceev Vajtswv tej kevcai hauv lub xyoo tshiab no li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhước Chúa Trọn Năm – 31/12/2023
Bài tiếp theoHgao Klei Lông Dlăng – 1/1/2024