Hais Lus Tseeb Ntawm Kev Hlub – 26/4/2022

745

 

 

II Kauleethaus 2:1-4

Nqe cim:

“Koj tus phoojywg ua rau koj mob siab tsis txog txij twg, tiamsis thaum koj tus yeebncuab cev tes puag koj xubpwg yuav tsum ceevfaj.” (Pajlug 27:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim licas Timthawj Paulus tsis mus xyuas Pawg Ntseeg Kauleethaus tiamsis nws ho sau ntawd xwb?
  • Yam uas Timthawj Paulus xav kom cov ntseeg hauv Kauleethaus paub dhau ntawm tsab ntawv uas nws sau xa mus rau lawv yog dabtsi?
  • Kawm raws Timthawj Paulus tus qauv, peb yuav tsum ua dabtsi pab peb tej kwvtij thaum paub hais tias lawv ua txhaum?

Ib tsoom cov uas mloog txhua tus,

Qhov uas Timthawj Paulus tsis tau tuaj xyuas Pawg Ntseeg Kauleethaus zaum ob li nws tau coglus twb yog vim nyob rau thawj zaug nws tau pom ntau tug ua tej yam txhaum nyob hauv Pawg Ntseeg thiab tau ntsib ntau yam kev tawmtsam. Paulus tsis xav tuaj vim nws tsis xav nyuaj siab ntxiv rau cov neeg ua kev txhaum thiab cov neeg tawmtsam nws, thiab yog nws tuaj, nws kuj yuav tsis zam rau cov neeg ntawd (II Kauleethaus 13:2), yog ua li ntawd, cov ntseeg yuav nyuaj siab heev, ntawd yog qhov uas nws tsis xav pom. Paulus xav kom lawv totaub tej teebmeem thiab lees kev txhaum zoo dua qhov uas nws tuaj txiav txim rau lawv (I Kauleethaus 4:21). Ntawd yog qhov uas ua rau Paulus hloov siab tsis tuaj xyuas lawv li tau npaj thiab nws thiaj sau tsab ntawv no tuaj xwb.

Tiamsis hais li ntawd tsis yog txhais hais tias Paulus ua txuj tsis pom tej kev txhaum uas lawv tabtom ua hauv lawv lubneej; vim nws tau hais tias, nws lub siab yeej xav kom lawv txais tau kev kaj siab tiag tiag, thiab nws tus kheej yuav zoo siab kawg nkaus thaum pom cov ntseeg ua tau lubneej mus raws qhov tseeb. Paulus qhia rau lawv hais tias nws hlub lawv kawg li, thaum pom lawv raug mob vim nws tej lus cem kuj ua rau nws tus kheej tsis muaj kev zoo siab, thiab ntawd yog qhov uas nws tsis xav kom muaj. Paulus hais tej lus tawm hauv nruab siab tuaj hais tias: “Thaum kuv sau tsab ntawv ntawd tuaj rau nej, kuv nyuaj siab, ntxhov siab thiab los kuv kua muag kawg li…” (nqe 4a). Twb yog vim txojkev hlub loj kawg nkaus pub rau cov ntseeg hauv Pawg Ntseeg Kauleethaus, thiaj ua rau Timthawj Paulus pom hais tias nws yuav tsum siv txojkev hlub los hais tawm qhov tseeb, kom xwv nws txojkev zoo siab thaum pom cov ntseeg ua raws li qhov tseeb kuj yog lawv txojkev zoo siab thiab. Txawm tias ua li ntawd, thaum thawj yuav ua rau lawv nyuaj siab, los tom qab ntawd lawv yuav pom txog nws txojkev hlub pub rau lawv loj npaum cas.

Vajntxwv Xalumoos qhia hais tias: “Koj tus phoojywg ua rau koj mob siab tsis txog txij twg, tiamsis thaum koj tus yeebncuab cev tes puag koj xubpwg yuav tsum ceevfaj.” (Pajlug 27:6). Tiamsis muaj ntau zaus vim yog ntshai tsam lwm tus nyuaj siab lossis vim xav kom yus tus kheej tau zoo, muaj coob leej pheej ntshai, thiab qaij qhov uas hais tawm plaws kom xwv yus tus kwvtij lossis yus tus phoojywg pom txog lawv tej kev txhaum thiab pauv hloov. Qhov tseemceeb tsis yog nyob twj ywm cia lawv ua lawv txhaum tiamsis yuav tsum thov Vajtswv taw qhia thiab pab kom peb txawj sib pab hauv txojkev hlub.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv! Thov pab kom nyuam yaus txhob nyob ntsiag to, ua txuj tsis pom tej kwvtij tej kev txhaum, tiamsis thov Koj taw qhia thiab pab kom nyuam yaus paub siv txojkev hlub los hais tawm tej lus tseeb, kom xwv peb cov ntseeg sawvdaws yuav muaj txojkev kaj siab thaum sawvdaws ua tau raws li Koj Txojlus qhia. Amees.

Ib tsoom cov uas mloog hmov thiab tshua,

Peb puas txhawj xeeb txog qhov uas pab peb cov kwvtij zeem paub, pauv hloov, thiab tso tej kev txhaum uas lawv ua tseg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yauj 34

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Ka Rết
Bài tiếp theoBlŭ Klei Sĭt Nik Hlăm Klei Khăp – 26/4/2022