Giá Trị của Sự Khôn Ngoan – 7/10/2018

2812

 

Gióp 28:13-19

   13 Người ta chẳng biết được giá trị nó;
Nó không ở tại trên đất của loài sống.
14 Vực sâu rằng: Nó chẳng có trong tôi,
Và biển rằng: Nó không ở cùng tôi.
15 Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng,
Cũng không hề cân bạc mà mua được nó.
16 Người ta không đánh giá nó với vàng Ô-phia,
Hoặc với ngọc hồng mã não hay là với ngọc bích.
17 Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê,
Cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng.
18 Còn san hô và thủy tinh, thì chẳng cần nói đến;
Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu.
19 Ngọc sắc vàng Ê-thi-ô-bi nào sánh cùng nó được đâu;
Cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. 

Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 3:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so sánh sự khôn ngoan với những báu vật nào? Vì sao sự khôn ngoan là quý giá hơn tất cả? Điều quý giá nhất của sự khôn ngoan là gì? Chúng ta cần làm gì để kinh nghiệm được giá trị thật của sự khôn ngoan?

Sau khi ông Gióp suy nghĩ về nơi chốn có thể tìm sự khôn ngoan (câu 1-12), ông suy nghĩ đến giá trị của sự khôn ngoan (câu 13-19). Ông Gióp cho rằng sự khôn ngoan quý giá vô cùng và con người không tự mình “biết được giá trị nó”, vì nó không ở trên đất của loài người, cũng không ở trong vực sâu hay biển cả (câu 13-14). Nó không phải là vật chất mà có thể cân đo, đong, đếm, hay thấy được, nên dù biết sự khôn ngoan tồn tại, con người cũng không thể biết hết giá trị của nó. Giá trị của sự khôn ngoan quý giá hơn vật chất quý nhất mà con người có như vàng ròng, bạc, vàng Ô-phia, ngọc hồng mã não hay ngọc bích (câu 16-17). Còn như san hô, thủy tinh thì không đáng để nói đến. Hoặc ngay cả châu báu như ngọc sắc vàng Ê-thi-ô-bi, vàng ròng cũng không thể sánh được với sự cao quý của khôn ngoan (câu 18-19). Như vậy, chẳng có báu vật nào của con người có thể so sánh được với sự khôn ngoan.

Vua Sa-lô-môn là vị vua mà Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan nhất loài người (I Các Vua 3:12). Ông đã so sánh sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng bửu vật nào mà sánh kịp nó được. Có sự khôn ngoan thì cuối cùng sẽ dẫn tới phước hạnh, nhưng điều quan trọng hơn hết là sự khôn ngoan đưa con người đến sự sống của linh hồn (xem Châm Ngôn 3:13-22). Khi con người đặt giá trị của cải lên trên giá trị tâm linh thì họ sẽ là những người dại dột. Đức Chúa Trời phán: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12:20). Chúa Giê-xu dạy cho các môn đồ: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Ma-thi-ơ 16:26a).

Ngày nay, nhiều người cậy vào sự khôn ngoan của mình, của tập thể để làm những việc ác, điều sai. Họ cố gắng thâu trữ của cải vật chất mà không quan tâm đến giá trị đạo đức, và xem thường luật lệ của Chúa. Họ mất đi sự bình an, hạnh phúc trong hiện tại và sẽ hư mất linh hồn trong tương lai. Chỉ khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm được giá trị thật của sự khôn ngoan. Chính vị Vua Sa-lô-môn khôn ngoan nhất thế gian cũng dạy chúng ta rằng: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 3:5).

Bạn có tìm kiếm giá trị thật, vĩnh cửu của sự khôn ngoan, và hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa cho con sự sống đời đời. Xin Chúa cho con không nương vào sự thông sáng của con mà nương cậy và đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Xin cho con đặt giá trị tâm linh trên giá trị vật chất đời thường.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 17.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org