Foom Koob Hmoov Rau Phaum Tomqab – 17/2/2024

382

 

 

Henplais 11:20-22

Nqe cim

“Cov neeg uas hais tas los saum no, yog kaum ob xeem Yixalayees, thiab yog tej lus uas lawv txiv hais rau lawv thaum nws foom koob hmoov tseg rau lawv, nws foom koob hmoov kom tsimnyog rau nws txhua tus tub” (Chivkeeb 49:28).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Ixaj, Yakhauj, Yauxej yog leejtwg thiab qhov uas lawv foom koob hmoov rau phaum tomqab ua ntej yuav tuag qhia pom dabtsi txog lawv txojkev ntseeg?

–       Peb foom koob hmoov licas rau peb tej xeebleej xeebntxwv?

Thaum yuav tuag mus, muaj ib txhia neeg hnov txaus siab vim twb “khiav mus txog qhov kawg lawm”, tiamsis kuj muaj ib txhia hnov khuvxim vim tseem tshuav ntau txojkev ntshaw ua tsis tau tiav. Thaum ntawd lawv yuav muaj tej lus nkaw kawg rau cov uas tseem ua neej nyob kom lawv ua tiav li tus tuag kev ntshaw. Tiamsis hais txog Ixaj, Yakhauj thiab Yauxej, ua ntej yuav tuag, lawv foom koob hmoov rau lawv tej xeebleej xeebntxwv thiab hais ua ntej txog tej yam yuav muaj los ntsigtxog tus Tswv tes haujlwm.

Ixaj muaj ob tug menyuam ntxaib uas yog Exaus thiab Yakhauj. Zaj xwm Ixaj foom koob hmoov rau nws ob tug tub tau muab sau tseg hauv Chivkeeb 27:27-29, 39-40. Txawm yog zaj no tshwm muaj tsis tshua zoo siab, los qhov tseemceeb yog nws cia siab rau Vajtswv lub homphiaj pub rau nws cov menyuam lubneej, thiab pub rau Anplahas cov xeebntxwv.

Hais txog Yakhauj, txawm yog nws tsis yog ib tug qauv zoo txaus nkaus hauv kev ua neej ntseeg, los qhov tseemceeb yog nws tuav kev ntseeg mus txog hnub kawg thiab khaws tej koob hmoov tseg cia rau tej xeebleej xeebntxwv. Tseeb tiag, Yakhauj “foom koob hmoov kom tsimnyog rau nws txhua tus tub” (Chivkeeb 49:28b), tiamsis tus sau phau Henplais tsuas hais txog lo lus foom pub rau Yauxej ob tug tub xwb (saib Chivkeeb 48:1-20). Tej zaug raws li Yaukhauj, qhov uas paub hais tias nws tus tub Yauxej tseem muaj sia nyob yog timkhawv tseebmeej tshajplaws txog tus Tswv txojkev ncajncees rau nws thiab Anplahas cajces. Yauxej lubneej yog tus qauv zoo rau txhua tus uas cia siab rau tus Tswv txojkev npaj tseg thaum ntsib kev sim siab. Thaum yuav tas simneej, nyob ntawm lub meejmom ua nomloj kav tebchaws Iziv, nws tau npaj chaw rau nws txiv tsev neeg nyob hauv tebchaws Iziv, nws kuj tsis hnov qab Vajtswv tej lus cogtseg rau Anplahas, thiab hais ua ntej txog qhov uas nws tej xeebntxwv yuav tawm hauv tebchaws Iziv rov los hauv Tebchaws Coglus Tseg.

Peb pom hais tias tagnrho peb tug yawgkoob no puavleej tuav ruaj kev ntseeg thiab kev pehawm mus txog thaum kawg, lawv kuj cia siab ntsoov rau Vajtswv txojkev ncajncees hais tias Vajtswv yuav foom koob hmoov rau lawv cajces. Yuav foom koob hmoov tau rau phaum neeg tshiab, peb txhua tus yuav tsum muab siab npuab thiab pehawm tus Tswv mus txog hnub kawg. Nrog rau qhov ntawd peb kuj yuav tsum qhia tej menyuam puag thaum tseem me kom lawv zeem paub tus Tswv, tu lawv loj hlob hauv Vajtswv Txojlus, qhia tus Tswv tes haujlwm rau lawv kom lawv loj hlob tuaj koom tes ua tus Tswv tes haujlwm.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov siv nyuam yaus lub neej ua qauv zoo hauv txojkev ntseeg kom nyuam yaus tej xeebntxwv zeem paub Koj, loj hlob hauv Koj Txojlus, thiab koom tes hauv kev ua Koj tes haujlwm rau lub ntiajteb no. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Phaum neeg tshiab uas tuav peb cajces yog leejtwg thiab hnub no peb ua tau yam dabtsi los foom koob hmoov rau lawv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 48

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà Mục Sư Nhiệm Chức Y NUH NIÊ
Bài tiếp theoHơêč Hmưi Klei Jăk Jĭn Kơ Phung Lŏ Čuê – 17/2/2024