Hơêč Hmưi Klei Jăk Jĭn Kơ Phung Lŏ Čuê – 17/2/2024

1723

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 11:20-22

Êlan kliăng: “Jih phung anei jing phung pluh dua găp djuê Israel; leh anăn snăn klei ama diñu blŭ tơdah gơ̆ hơêč hmưi kơ diñu. Gơ̆ brei kơ grăp čô diñu klei hơêč hmưi năng kơ pô mdê mdê” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 49:28)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei Y-Isăk, Y-Yakôp leh anăn Y-Yôsep jing leh anăn klei diñu hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ phung anak čô diñu êlâo kơ diñu djiê bi êdah kơ ya mta klei kơ klei đăo diñu? Si drei srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ phung lŏ čuê drei?

Hlăk dơ̆ng djiê, mâo đa đa mnuih mâo klei mơak kyuadah digơ̆ thâo kơ “anôk digơ̆ êran tuč leh”, ƀiădah mâo mơh đa đa mnuih hƀlŏk kyuadah mâo lu klei čiăng ngă ka yŏng bi leh ôh. Hlăk anăn diñu mtă mtăn kơ phung dôk hdĭp lŏ ngă bi leh klei diñu čiăng ngă anăn. Bi Y-Isăk, Y-Yakôp leh anăn Y-Yôsep, êlâo kơ djiê, digơ̆ hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ phung anak čô digơ̆ leh anăn hưn êlâo kơ klei srăng truh êdei anăp djŏ kơ hdră Aê Diê.

Y-Isăk mâo dua čô anak ƀă kmar jing Y-Êsâo leh anăn Y-Yakôp. Klei yăl dliê kơ klei ñu hơêč hmưi kơ dua čô anak êkei ñu čih hlăm Klei Mphŭn Dơ̆ng 27:27-29, 39-40. Wăt tơdah bruă ngă anei amâo jăk đei mơak ôh, ƀiădah klei yuôm jing klei ñu đăo kơ Aê Diê mâo hdră jăk kơ phung anak êkei ñu êdei anăp, wăt kơ jih jang phung anak čô Y-Abraham msĕ mơh.

Bi Y-Yakôp, wăt tơdah ñu amâo jing sa klei bi hmô jăk klă kơ sa čô mnuih hdĭp hŏng klei đăo dưn, ƀiădah klei yuôm jing ñu dôk sĭt suôr tơl knhal tuč leh anăn ñu lui klei jăk jĭn anăn kơ phung anak čô ñu. Boh nik gơ̆, Y-Yakôp hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ jih jang phung anak ñu, “brei kơ grăp čô diñu klei hơêč hmưi năng kơ pô mdê mdê” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 49:28b), ƀiădah pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ čiăng kñăm kơ klei gơ̆ hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ dua čô anak êkei Y-Yôsep (dlăng Klei Mphŭn Dơ̆ng 48:1-20). Năng ai hŏng Y-Yakôp, klei thâo kơ anak êkei ñu Y-Yôsep ăt dôk hdĭp jing sa klei bi êdah klă hĭn kơ klei Aê Diê sĭt suôr hŏng ñu pô leh anăn hŏng găp djuê Y-Abraham. Klei hdĭp Y-Yôsep jing sa klei bi hmô jăk nanao kơ hlei pô đăo kơ hdră jăk Aê Diê tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan knap mñai. Ti knhal tuč klei hdĭp, hŏng klei ñu jing sa čô khua kiă kriê jih čar Êjip, tơdah leh ñu dăp mkra kơ phung ayŏng adei ñu dôk hơĭt leh hlăm čar Êjip, kăn ñu wơr bĭt lei kơ klei Aê Diê bi mguôp hŏng aê ñu Y-Abraham, leh anăn ñu hưn êlâo kơ klei phung anak čô ñu srăng kbiă mơ̆ng čar Êjip lŏ wĭt kơ Čar Aê Diê Ƀuăn.

Drei ƀuh jih tlâo čô phung aê kơ phung Israel djă pioh klei đăo leh anăn klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê tơl knhal tuč, mbĭt hŏng klei anăn digơ̆ đăo mơh kơ klei Aê Diê sĭt suôr hŏng klei Ñu ƀuăn leh srăng brei klei jăk jĭn kơ jih găp djuê digơ̆. Čiăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ phung anak čô, êlâo hĭn brei grăp čô drei dôk sĭt suôr leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê tơl knhal tuč. Leh anăn brei drei bi hriăm phung anak čô drei mơ̆ng digơ̆ điêt čiăng kơ digơ̆ thâo kral Khua Yang, čiêm rông digơ̆ hŏng Klei Aê Diê Blŭ, bi hriăm digơ̆ thâo êlan Khua Yang čiăng digơ̆ đĭ hriê kơ prŏng hlăm hdră jăk Aê Diê.

Hlei phung lŏ čuê drei jing leh anăn hruê anei ya bruă klă drei dưi ngă čiăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ digơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, yua klei hdĭp kâo jing sa klei bi hmô jăk klei đăo, čiăng kơ phung lŏ čuê kâo thâo kral Ih, đĭ hriê kơ prŏng hlăm Klei Ih Blŭ, leh anăn dưi mă tŭ hdră jăk Ih mkra leh kơ lăn ala anei. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 48

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcFoom Koob Hmoov Rau Phaum Tomqab – 17/2/2024
Bài tiếp theoChúc Phước Cho Thế Hệ Tiếp Nối – 17/2/2024