Fij Cov Thawj Qoobloo Rau Tus Tswv – 15/3/2024

1231

 

 

II Kevcai 26:1-4

Nqe cim

Nej mus cuag tus povthawj uas ua haujlwm lub sijhawm ntawd; nej txhua tus nyias hais nyias rau nws hais tias, Kuv thov hais rau tus Tswv uas yog kuv tus Vajtswv hais tias, kuv twb los nyob hauv lub tebchaws uas nws coglus muab rau peb cov yawgkoob lawm.” (II Kevcai 26:3).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv hais kom Nws haivneeg yuav tsum ua dabtsi thaum mus nyob hauv lub tebchaws coglus tseg?

–       Qhov uas muab thawj cov qoobloo fij rau Vajtswv hais txog yam dabtsi?

–       Qhov no qhia peb li cas rau tes haujlwm fij khoom nyiaj txiag?

Cov neeg Yixalayees lub neej yuav hloov tshiab thaum lawv mus nyob hauv lub tebchaws Vajtswv coglus tseg, lub neej uas nyob tsis muaj chaw, tus Tswv yug txhua hnub, nimno lawv mus nyob rau lub neej uas ua liaj ua teb nyob hauv lub tebchaws tus Tswv pub. Tus Tswv haivneeg yuav siv dag zog los ua haujlwm kom muaj qoobloo yug txojsia. Qhov kev ua neej hloov tshiab no, Vajtswv hais kom Nws haivneeg yuav tsum fij thawj cov qoobloo rau Nws.

Ntu Vajluskub no qhia txog ib txoj cai pehawm Vajtswv los ntawm tej qoobloo fij rau Nws. Tus Tswv haivneeg yuav tsum muab ib feem ntawm tej qoobloo uas sau tau hauv daim av uas tus Tswv pub rau lawv, tso hauv ib lub tawb coj mus fij rau Nws ntawm qhov chaw uas tus Tswv uas yog Vajtswv lub npe nyob, thiab hais rau tus povthawj hais tias: kuv twb los nyob hauv lub tebchaws uas Nws coglus muab rau peb cov yawgkoob lawm.(nqe 3b). Tus povthawj yuav coj tej qoobloo ntawd mus tso rau ntawm lub rooj fij khoom rau Vajtswv.

 Qhov uas fij cov thawj qoobloo no ua rau tus Tswv haivneeg zeem paub hais tias Vajtswv yog tus uas ua siab ntev rau lawv thiab pub tebchaws rau lawv nyob, zeem paub lub tebchaws av rog thiab zoo qoob lawv thiaj tau noj npluamias. Tus Tswv uas hlub lawv tsis yog pub cheebtsam av Kana-as ua lawv tug xwb tiamsis tseem pub kom lawv muaj qoobloo sau. Yog li, qhov uas fij cov thawj qoobloo rau Vajtswv yog qhia tawm lub siab ua tsaug tej uas tus Tswv pub rau lawv.

Nimno, tus Tswv kuj qhia cov ntseeg Yexus fij khoom nyiaj txiag. Vajtswv yog tus uas tsim lub ntuj lub ntiajteb no, tagnrho txhua yam puavleej yog tus Tswv tsim thiab pub, yog li Nws tsis cheemtsum tej khoom. Tiamsis cov lus uas qhia kom tus Tswv haivneeg muab tej qoobloo fij rau tus Tswv ntuas qhia peb, yam uas tus Tswv xav tau tsis yog tej nyiaj txiag peb muaj, tiamsis yog lub siab lees paub hais tias yus lub neej nyob hauv tus Tswv, zeem paub txhua yam yus muaj puavleej yog tus Tswv pub tsis yog yus lub peevxwm ua tau. Yog li, qhov tseemceeb ntawm txojkev fij khoom nyiaj txiag rau tus Tswv tsis yog ntau lossis tsawg, tiamsis yog lub siab txo hwjchim zeem paub hais tias tagnrho txhua yam yus muaj thiab tej uas fij rau tus Tswv puavleej yog Nws pub xwb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov qhia nyuam yaus zeem paub txhua yam nyuam yaus muaj puavleej yog Koj pub rau nyuam yaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub ua tsaug thiab muab tej uas zoo kawg nkaus fij rau Koj, los ntawm lub siab txo hwjchim lees paub tej uas nyuam yaus fij yog tus Tswv tug. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas zeem paub tej uas yus muaj yog tus Tswv tug?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 21

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCà Mau: Bồi Linh Giới Nữ Nhân Ngày Phụ Nữ Tin Lành Năm 2024
Bài tiếp theoMyơr Boh Hlâo Hlang Kơ Aê Diê – 15/3/2024