Myơr Boh Hlâo Hlang Kơ Aê Diê – 15/3/2024

2237

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 26:1-4

Êlan kliăng: “Brei diih nao kơ khua ngă yang dôk ngă bruă êjai anăn leh anăn lač kơ ñu, ‘Kâo hưn hruê anei kơ Yêhôwa Aê Diê diih klei kâo mŭt leh hlăm čar Yêhôwa kat asei leh kơ phung aê drei đưm čiăng brei kơ drei” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 26:3)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya Aê Diê mtă brei phung ƀuôn sang Ñu ngă tơdah digơ̆ mŭt dôk leh hlăm čar Ñu ƀuăn? Klei myơr boh hlâo hlang kơ Aê Diê čiăng lač kơ ya klei? Si ngă klei anei mñă kơ ih hlăm klei myơr?

Klei hdĭp phung Israel srăng bi mlih kluôm dhuôm tơdah digơ̆ mŭt dôk phĭt hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn. Mơ̆ng klei hdĭp hiu rưng, knang kơ klei Aê Diê čiêm rông grăp hruê, digơ̆ mŭt hlăm klei hdĭp buh pla hlăm anôk lăn jing Aê Diê brei. Phung Israel dơ̆ng yua ai ktang digơ̆ pô čiăng dưi mă yua boh mơ̆ng mnơ̆ng digơ̆ buh pla rông digơ̆ pô. Kyua klei bi mlih mrâo anei snăn Aê Diê mtă kơ phung ƀuôn sang Ñu myơr boh hlâo hlang kơ Ñu.

Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei mtô kơ sa klei bhiăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê hŏng klei myơr boh hlâo hlang. Phung ƀuôn sang Aê Diê srăng mă sa kdrêč boh mnơ̆ng diñu buh pla hlăm lăn Aê Diê brei leh kơ diñu, dưm hlăm sa boh bai, nao kơ anôk Yêhôwa srăng ruah, čiăng brei anăn ñu dôk tinăn, nao kơ Khua ngă yang leh anăn lač: “Kâo hưn hruê anei kơ Yêhôwa Aê Diê diih klei kâo mŭt leh hlăm čar Yêhôwa kat asei leh kơ phung aê drei đưm čiăng brei kơ drei” (êlan 3b). Khua ngă yang srăng mă mnơ̆ng myơr dưm ti knưl Aê Diê.

Klei myơr boh hlâo hlang đru phung Israel thâo Aê Diê jing Pô sĭt suôr brei leh kơ digơ̆ čar Ñu kat asei srăng brei kơ phung aê digơ̆ đưm. Leh anăn hưn čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai Aê Diê brei leh kơ digơ̆ yơh brei kơ digơ̆ mâo mnơ̆ng jăk leh anăn êbeh dlai. Pô khăp kơ digơ̆ brei kơ digơ̆ amâo djŏ knŏng čar Kanaan jing ngăn dưn ôh, ƀiădah brei kơ digơ̆ wăt mnơ̆ng buh pla mboh lu msĕ mơh. Kyuanăn yơh, klei myơr boh hlâo hlang kơ Aê Diê bi êdah klei hdơr knga kyua klei jăk Aê Diê ngă leh kơ găp djuê digơ̆ lač mbĭt leh anăn kơ grăp čô phung Israel lač mdê.

Hruê anei, Khua Yang ăt mtă kơ phung đăo myơr mơh. Aê Diê jing Pô Hrih Mjing jih jang lăn ala anei, jih jang mnơ̆ng jing dŏ Aê Diê hrih leh anăn brei sơăi, kyuanăn Aê Diê amâo čiăng kơ dŏ ngăn ôh. Ƀiădah lĕ, klei Aê Diê mtă kơ phung ƀuôn sang Ñu myơr boh hlâo hlang mñă kơ drei, Khua Yang amâo čiăng kơ prăk drei ôh, ƀiădah Ñu čiăng ai tiê drei thâo klei hdĭp drei jing dŏ Aê Diê, thâo kral jih jang mnơ̆ng drei mâo kbiă mơ̆ng klei Aê Diê brei hŏng klei kmah sơăi, amâo djŏ mơ̆ng klei mbruă amâodah klei drei pô gĭr ôh. Kyuanăn, boh yuôm kơ klei myơr amâo djŏ dŭm boh lu drei myơr ôh, ƀiădah hlăm ai tiê drei luă gŭ hưn jih jang mnơ̆ng drei mâo leh anăn mnơ̆ng drei myơr kơ Khua Yang jing dŏ Aê Diê brei sơăi.

Si ngă diih thâo jih jang mnơ̆ng diih mâo jing dŏ Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru kâo thâo jih jang mnơ̆ng kâo mâo jing dŏ Ih brei sơăi. Đru kâo thâo hdơr knga kơ Ih nanao leh anăn myơr kơ Ih mnơ̆ng jăk hĭn hŏng klei luă gŭ kyuadah jih jang mnơ̆ng kâo myơr jing dŏ Ih sơăi. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 21

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcFij Cov Thawj Qoobloo Rau Tus Tswv – 15/3/2024
Bài tiếp theoDâng Lên Chúa Sản Vật Đầu Mùa – 15/3/2024