Đức Chúa Trời Toàn Tri – 16/6/2019

1317

 

Gióp 34:21-30

21 Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người,
Ngài nom các bước họ.
22 Chẳng có tối tăm mù mịt nào
Cho kẻ làm ác ẩn núp mình được.
23 Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người,
Thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét.
24 Ngài phá hủy kẻ cường quyền không cần tra soát,
Rồi lập kẻ khác thế vào cho;
25 Bởi vì Chúa biết các công việc chúng,
Đánh đổ chúng ban đêm, và chúng bị diệt đi.
26 Chúa hành hại họ như người ác,
Có mắt kẻ khác xem thấy;
27 Bởi vì chúng có xây bỏ theo Chúa,
Không kể đến các đường lối Ngài.
28 Chúng làm cho tiếng kẻ nghèo thấu đến Chúa,
Và Chúa nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian truân.
29 Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn?
Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài?
Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào,
30 Hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị,
Và không ai gài bẫy cho dân sự. 

Câu gốc: “Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện” (Châm Ngôn 15:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ về Đức Chúa Trời Toàn Tri ra sao? Học biết Chúa là Đấng Toàn Tri, ảnh hưởng thế nào đến đời sống bạn?

Ông Ê-li-hu chứng minh cho mọi người rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri (câu 21-30). Khi Chúa là Đấng Toàn Tri, thì dù con người có che giấu trong nơi tối tăm, Ngài vẫn thấy hết mọi đường lối, việc làm của con người (câu 21-22). Khi Chúa Toàn Tri thì sự đoán xét của Chúa luôn đúng dù Ngài không cần người làm chứng hay hỏi cung. Khi nghe ông Gióp ao ước muốn gặp Chúa để giãi bày duyên cớ của ông trước Chúa (xem Gióp 23:1-9), ông Ê-li-hu cho rằng điều ông Gióp ước ao là không cần thiết vì “Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người, thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét” (câu 23). Chúa biết tất cả những mưu tính, những việc gian ác của kẻ cường quyền. Chúa thấy người nghèo khổ bị ức hiếp và “nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian truân” (câu 28). Vì Chúa biết công việc của kẻ ác nên Ngài đánh đổ, tiêu diệt và ngăn trở âm mưu của chúng (câu 25). Chúa ban sự bình an cho người bị ức hiếp và cho dân tộc bị áp bức (câu 29). Chúa biết con đường kẻ ác, và hậu quả của kẻ ác là phải chịu diệt vong.

Đôi khi chúng ta cũng như ông Gióp ngày xưa, đối diện với những hoạn nạn đau thương tột cùng, chúng ta cũng thắc mắc như ông rằng, không hiểu vì sao chúng ta phải chịu hoạn nạn, đau thương như vậy. Đôi khi chúng ta cũng buồn phiền, than vãn như ông Gióp: “Chúa chà nát tôi, thêm tôi tì vít, khiến tôi no đầy vít tích vô cớ” (Gióp 9:17-18), và rồi nhiều người trong chúng ta lui dần trong đức tin, rời xa Chúa, và sống trong nỗi đau buồn, cay đắng. Trong những chương sau của sách Gióp, chúng ta sẽ thấy Chúa biết rõ hoàn cảnh của ông Gióp và Ngài luôn đi cùng, giải cứu, cùng ban phước cho ông. Chính ông Gióp thưa với Chúa rằng: “Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết” (Gióp 42:3b).

Sự hiểu biết của con người chúng ta có giới hạn, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống chúng ta, biết rõ những tâm tư, những khó khăn đau buồn của chúng ta phải gánh chịu. Đức Chúa Trời biết rõ những việc thiện lành của chúng ta đã làm, và cả những việc làm ác của những người nghịch với chúng ta. Ngài luôn đi cùng và sẽ giải cứu chúng ta. Hãy vững tin nơi Chúa dù chúng ta đang sống trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù chúng ta biết hay không biết lý do hoạn nạn xảy đến cho chúng ta. Hãy luôn nhớ rằng Chúa là Đấng Toàn Tri và là Đấng Yêu Thương, Ngài luôn ở với chúng ta đời đời.

Bạn đã phó thác đời sống mình cho Chúa Toàn Tri chưa?

Kính lạy Chúa Toàn Tri, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn thấu hiểu hoàn cảnh của con và đi cùng con trong sự đau thương, hoạn nạn. Xin Chúa cho con luôn tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 46.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org