Dua Êpul Mnuih – 27/1/2023

1196

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Đaniêl 12:1-4

Êlan kliăng: “Ƀiădah ênuk anăn phung ƀuôn sang ih srăng tlaih, grăp čô mâo anăn čih leh hlăm hdruôm hră Aê Diê. Lu hlăm phung djiê leh srăng kbiă lŏ hdĭp, phung anei kơ klei hdĭp hlŏng lar, ƀiădah phung mkăn kơ klei hêñ leh anăn klei bi êmut hlŏng lar.” (Y‑Đaniel 12:1b-2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Phung čih anăn hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei dôk hlăm ti dua êpul? Ya ngă ƀiă mnuih ruah knuih hdĭp mơ̆ng “phung thâo mĭn”, “phung atăt lu mnuih kơ klei kpă ênô”? Ya klei drei ruah čiăng jing mnuih thâo mĭn?

Hlăm dŭm thŭn knhal tuč êlâo kơ Krist lŏ hriê, srăng mâo sa ênuk dleh dlan “Leh anăn srăng mâo ênuk rŭng răng amâo tuôm mâo ôh msĕ snăn” (êlan 1, dlăng thiăm II Y‑Timôthê 3:1-9). Khădah snăn, phung ƀuôn sang Aê Diê mâo sa klei rơ̆ng kjăp drei srăng dưi tlaih mơ̆ng klei anăn kyua klei đru mơ̆ng dĭng buăl jăk Y‑Mikel, pô răng mgang phung ƀuôn sang Aê Diê (êlan 1a).

Hlăm rup mmăt tĭt mơ̆ng ênuk dleh dlan anăn, hŏng klei rơ̆ng kơ klei dĭng buăl jăk Aê Diê răng mgang, lăn ala dưi kuč mngač klei čang hmăng hŏng sa wăl adiê hŏng mtŭ ƀlêč ƀlir. Klei guh mngač anăn mâo mơ̆ng “phung thâo mĭn” leh anăn “phung atăt lu mnuih kơ klei kpă ênô” (êlan 3). Diñu jing phung sĭt suôr êbat hŏng Khua Yang wăt hlăm mlam mmăt tĭt, dleh dlan, arăng ngă jhat, amâodah ruă knap. Amâo djŏ knŏng dŭm năn ôh, diñu ăt lŏ dơ̆ng mâo boh mnga hŏng bruă ba klei hdĭp mmăt tĭt kơ Pô Kpă Ênô (Y‑Yôhan 15:16).

Pă êlan Klei Aê Diê Blŭ anei brei drei ƀuh lu phung: “phung mâo anăn čih leh hlăm hdruôm hră”, “phung djiê leh”, “phung thâo mĭn”, “phung atăt lu mnuih kơ klei kpă ênô”. Wăt tơdah si iêô digơ̆, wăt tơdah si mbha digơ̆, snăn klah čŭn jih jang phung anăn ăt lač kơ sa hlăm dua êpul: Phung dưi dưn “klei hdĭp hlŏng lar” – phung tŭ “klei hêñ leh anăn klei bi êmut hlŏng lar” (êlan 2); phung mngač drưh msĕ si mtŭ hlŏng lar – phung hêñ hlŏng lar; phung dưi čih hlăm hdruôm hră klei hdĭp (Klei Mmuñ Hđăp 69:28; Philip 4:3; Klei Bi Êdah 3:5) – phung amâo mâo anăn hlăm hră anăn; mnuih thâo mĭn – phung mluk.

Hdruôm hră Y‑Đaniel ba drei găn lu wưng, lu ênuk phung mtao kiă kriê. Diñu tuôm mâo klei ktang msĕ si kdlưn hĭn ƀiădah leh anăn diñu ăt rai tuč mơh, khădah snăn, phung sĭt suôr hŏng Aê Diê mjưh ruê̆ leh hdruôm hră Y‑Đaniel “msĕ si klei mngač hlăm adiê” (êlan 3). Hlăm klei hdĭp, arăng mâo lu hdră mbha êpul mnuih: Dlăng kơ klei hriăm, dlăng kơ klei ƀun mdrŏng, dlăng kơ klei mĭn kđi čar, kơhưm hlăm ala ƀuôn… Wăt tơdah hlei jing, hlei êpul mnuih, drei ăt srăng tlă anăp hŏng sa klei hrŏng ruah mơ̆ng anak mnuih: đăo leh anăn gưt kơ klei dưi kiă kriê mơ̆ng Mtao Ƀuôn Ala Mtao čiăng dưi hdĭp leh anăn čiăng kơ klei hdĭp pô mtrang mngač hlŏng lar; amâodah hngah klei Aê Diê kiă kriê čiăng čŏng pô mngač bhiâo riâo rit leh anăn luč rai hlăm klei dleh dlan lă lar.

Drei dôk mâo boh mnga leh anăn mtrang mngač ƀlêč ƀlir msĕ si mtŭ wăt tơdah hlăm klei truh, arăng ngă jhat mơ̆?

Wal lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih bi mtlaih leh kâo, brei kâo dưi dưn klei hdĭp hlŏng lar. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp thâo mĭn, sĭt suôr leh anăn mâo boh mnga kơ Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsêkiêl 20:1-31

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChùm thơ: Xuân
Bài tiếp theoOb Pab Neeg – 27/1/2023