Ob Pab Neeg – 27/1/2023

274

 

 

Daniyees 12:1-4

Nqe cim

Txhua tus uas muaj npe sau rau hauv Vajtswv phau ntawv yuav dim. Cov neeg uas tuag lawm muaj coob leej yuav sawv rov qab los. Muaj ibtxhia yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis tsis kawg, tiamsis muaj ibtxhia yuav raug kev txomnyem thiab kev txajmuag mus ibtxhis li(Daniyees 12:1b-2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Cov neeg uas hais hauv ntu Vajluskub no nyob rau ob pab neeg twg?
  • Vim licas tsawg tus neeg xaiv ua neej zoo li “tus neeg ntse” thiab “qhia tau

ntau leej los ua neeg ncaj ncees”?

  • Peb xaiv yam dabtsi thiaj ua tau tus neeg ntse?

Cov xyoo yuav kawg ua ntej Yexus Khetos rov qab los, yuav muaj ib ntu sijhawm txomnyem kawg nkaus Txij thaum chiv muaj neeg los mus txog niaj hnub no yeej tsis tau muaj dua kev txomnyem loj npaum zaum no.(nqe 1; saib ntxiv II-Timautes 3:1-9). Tiamsis tus Tswv haivneeg muaj kev cia siab ruaj khov hais tias timtswv Mikhayees, tus uas tiv thaiv tus Tswv haivneeg yuav cawm lawv dim lub sijhawm ntawd (nqe 1a).

Nyob rau ntu sijhawm txomnyem tsaus ntuj nti li ntawd, los ntawm lo lus cogtseg txog tus Tswv tus timtswv txojkev tiv thaiv, lub ntiajteb muaj kev cia siab kaj nrig zoo li ib lub ntuj puv nkaus hnub qub. Qhov kaj ntawd yog ci tawm ntawm cov uas “txawj ntse” thiab cov neeg uas qhia tau ntau leej los ua neeg ncaj nceeslos (nqe 3). Lawv yog cov neeg uas muab siab npuab tus Tswv txawm yog tabtom nyob hauv kev tsaus ntuj nti, txomnyem, thiab nyuaj siab. Tsis tas li ntawd xwb, lawv lub neej tseem niaj hnub tawg paj txi txiv los ntawm qhov uas coj cov neeg nyob hauv qhov tsaus ntuj los ntseeg tus Tswv (Yauhas 15:16).

Plaub nqe Vajluskub no hais txog ntau tus neeg: “tus uas muaj npe sau rau hauv Vajtswv phau ntawv”, “cov neeg uas tuag lawm”, “cov uas txawj ntse”, “cov neeg uas qhia tau ntau leej los ua neeg ncaj ncees.” Txawm yog lawv tau hu licas, muab faib rau pab twg, los thaum kawg lawv kuj tsuas xaus los faib ua ob pab xwb, uas yog: Muaj cov yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis tsis kawg– thiab cov raug kev txajmuag mus ibtxhis li(nqe 2); muaj cov ci ntsa iab zoo ib yam li tej hnub qub mus ibtxhis – kuj muaj cov raug txajmuag mus ibtxhis; muaj cov muaj npe sau rau phau ntawv uas sau cov neeg muaj txojsia ntev dhawv ibtxhis (Phau Ntawv Nkauj 69:28; Filipis 4:3; Tshwmsim 3:5) – kuj muaj  cov neeg tsis muaj npe sau hauv phau ntawv muaj txojsia; muaj neeg txawj ntse – kuj muaj neeg ruam.

Phau Daniyees qhia rau peb paub ntau ntu caij nyoog, ntau tiam vajntxwv kav. Lawv muaj hwjchim tswjkav heev tiamsis kuj poob hwjchim tas. Tiamsis, cov neeg ncaj ncees nrog tus Tswv mus thiaj yog cov uas xaus Phau Daniyees, lawv ci ntsa iab ib yam li tej duab ci saum ntuj (nqe 3). Hauv kev ua neej, tibneeg cais ua ntau pab: Raws li kev kawm siab qis, raws kev muaj kev pluag, raws kev xav, raws meejmom… Txawm yog leejtwg, txawm nyob pab pawg twg, los peb yeej yuav khiav tsis dhau qhov kev xaiv ntawm tibneeg lubneej: Yuav xaiv ntseeg thiab mloog raws tus Vajntxwv kav Ceebtsheej kom tau txojsia thiab lub neej ci ntsa iab mus ibtxhis; lossis yuav xaiv tsis lees yuav Nws kom tau ci ib vuag dhau plaws tas tuag mus txhiab niaj puas xyoo.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, ua tsaug uas Koj cawm nyuam yaus, pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau nyuam yaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub ua neeg txawj ntse, ncaj ncees thiab coj tau neeg los ntseeg Koj. Amees.

 

Peb puas coj tau neeg los ntseeg thiab puas ci ntsa iab zoo li tej hnubqub thaum raug txomnyem, raug tsimtxom lawm tau?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 20:1-31

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDua Êpul Mnuih – 27/1/2023
Bài tiếp theoHai Thành Phần – 27/1/2023