Đấng Đáng Tôn Thờ – 19/12/2018 

1239

 

Giê-rê-mi 10:1-15

1 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi. 2 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy. 3 Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo; 4 rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay. 5 Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước.
6 Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. 7 Hỡi Vua các nước! Ai chẳng nên sợ Ngài? Ấy là điều Ngài đáng được. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài. 8 Chúng nó hết thảy đều là u mê khờ dại. Sự dạy dỗ của hình tượng chỉ là gỗ mà thôi. 9 Ấy là bạc dát mỏng vận đến từ Ta-rê-si, và vàng của U-pha, nhờ tay thợ chạm làm ra cùng thợ vàng chế thành; có vải màu xanh màu tím làm áo; ấy cũng là việc của người thợ khéo. 10 Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. Nhân cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài.
11 Các ngươi khá nói cùng họ rằng: Những thần nầy không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời.
12 Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. 13 Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của nước trong các từng trời; Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài; 14 người ta đều trở nên u mê khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình; vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong; 15 chỉ là sự hư vô, chỉ là đồ đánh lừa; đến ngày thăm phạt sẽ bị diệt mất. 

Câu gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm… Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời” (câu 6, 10a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự mô tả song song hình ảnh của thần tượng và của Đức Chúa Trời cho thấy rõ điều gì? Tại sao đừng sợ các thần tượng? Chúng ta có quyết định gì trước lời nhắc nhở của Tiên tri Giê-rê-mi?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, song song với hình ảnh của thần tượng hư không, là hình ảnh và những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài là Chân Thần, là Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Vua Đời Đời (câu 10). Chính Ngài là Đấng Tạo Hóa (câu 12-13), trong sự khôn ngoan, thông sáng của Ngài, muôn vật đã được dựng nên. Lời phán của Ngài có quyền năng khiến cho cả cõi thiên nhiên: gió, nước, mây mưa, sấm chớp… đều phải vâng lệnh Ngài. Với những việc quyền năng vô biên ấy, dù rằng Tiên tri Giê-rê-mi miêu tả Đức Giê-hô-va song song với việc mô tả các thần tượng hư không, thì ai cũng thấy rõ chúng không thể nào so sánh được với Đức Chúa Trời là Chân Thần, mà càng thể hiện rõ hơn sự hư không, giả dối, và không đáng cho loài người phải kính sợ. Cụm từ “Chẳng có ai giống như Ngài” được lặp lại hai lần trong hai câu liên tiếp càng cho thấy địa vị vinh hiển, độc tôn của Đức Giê-hô-va. Con người thật không đủ lời đủ tiếng để có thể diễn tả sự oai nghi, vinh hiển, quyền năng của Ngài, khiến trước giả khi suy ngẫm về những công việc của Đức Chúa Trời thì chỉ có thể thốt lên rằng: “Chẳng có ai giống như Ngài” (câu 6-7). Duy nhất Danh Ngài xứng đáng để con người đem lòng kính sợ và tôn thờ.

Lời nhắc nhở của Tiên tri Giê-rê-mi: “Đừng sợ các thần ấy” (câu 5), và “Hỡi Vua các nước! Ai chẳng nên sợ Ngài? Ấy là điều Ngài đáng được” (câu 7), bày tỏ một chân lý quan trọng, đó là con người cần phải đem lòng kính sợ Đức Giê-hô-va, là Đấng duy nhất có quyền ban phước xuống họa cho con người. Đây không phải là lẽ thật mới mẻ đối với dân Y-sơ-ra-ên, tuy nhiên họ vẫn thường quên đi điều quan trọng này, chính vì thế, thay vì kính sợ và tôn thờ Đức Chúa Trời, thì dân Chúa lại đem lòng kính sợ những tượng chạm do chính tay mình làm nên, không thở, không nói, không tự di chuyển và không có quyền ban phước xuống họa cho con người.

Lời nhắc nhở của Tiên tri Giê-rê-mi để chúng ta quyết định trong lòng rằng chỉ duy nhất Đức Chúa Trời đáng cho chúng ta kính sợ và tôn thờ. Ngoài ra, chẳng có thần tượng hay bất cứ đối tượng nào xứng đáng. Đừng nhờ cậy những thần tượng, những đối tượng, những điều không thể đem lại phước hạnh và cũng chẳng có quyền lực nào trên chúng ta. Chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, chỉ lệ thuộc vào chỉ mình Ngài, là Đấng duy nhất có quyền trên đời sống chúng ta mà thôi.

Có thần tượng hữu hình hoặc vô hình nào đang chi phối bạn không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Hằng Sống, Quyền Năng! Con nhận biết đời sống con thuộc Ngài là Chân Thần Duy Nhất đáng để cho con lấy lòng kính sợ mà tôn thờ Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 19.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org