Ciali Mloog Thiab Totaub – 25/1/2024

824

 

 

Mathais 15:10-14

Nqe cim:

“Yexus hu cov neeg coob coob ntawd los cuag nws, thiab nws hais rau lawv hais tias: Nej ua tib zoo mloog kuv hais, nej thiaj totaub” (Mathais 15:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus hu pab neeg coob coob los ua dabtsi?

–       Vim licas Nws hais tias “Ciali mloog thiab totaub”?

–       Koj yuav siv zaj kawm hnub no li cas thaum hnov Vajtswv Txojlus ?

Tswv Yexus hu pab neeg coob coob los, lawv yog cov uas twb hnov cov Falixais yws Tswv Yexus thiab Nws cov thwjtim txog qhov uas tsis ntxuav tes ua ntej noj mov. Tswv Yexus xav qhia meej rau pab neeg coob coob ntawd txog lub ntsiab ntawm kev huv thiab tsis huv. Nws hais tias: “Tsis yog yam uas mus rau hauv neeg lub qhov ncauj, ua rau neeg ua txhaum, tiamsis yog tej uas tawm hauv neeg lub qhov ncauj los, thiaj ua rau neeg ua txhaum xwb” (nqe 11). Txojkev cai qhia txog tej zaub mov uas huv thiab tsis huv (Levis Kevcai 11) tiamsis ntawd yog txojcai pab kom muaj kev noj qab haus huv rau lubcev, dua li qhov uas ntxuav tes ua ntej yuav noj haus yeej pab tsis tau kom yus huv tuaj, thiab qhov uas tsis ntxuav tes ua ntej noj haus yeej ua tsis tau yus sab ntsujplig qias mus. Tsuas yog kev phem qias, ntxub ntxaug nyob hauv lub siab, tej lus khav theeb, dag ntxias tawm hauv qhov ncauj tuaj, ntaus tswvyim phem hauv lub hlwb thiaj li ua tau rau tibneeg sab hauv tsis huv xwb.

Tswv Yexus hais tias: “Ciali mloog thiab totaub”. Lawv mloog tiamsis yuav tsum tau ua tibzoo xav saib yam lawv tabtom mloog yog raws li Txoj kevcai qhia lossis yog tej uas neeg qhia xwb. Tsis yog txhua lolus cov thawjcoj, cov Falixais thiab cov xibhwb qhia Vajtswv txoj kevcai qhia puavleej yog, cov mloog yuav tsum ua tib zoo xav thaum yus mloog tsam poob qhov. Tus thawjcoj uas qhia raws li Vajtswv Txojlus nws lubneej yeej mus raws li tej uas nws qhia, txhais tau tias nws tsis yog neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus. Tiamsis tus thawjcoj uas tsuas qhia kom pab yaj saib tej kevcai tseemceeb, tsub nra kom nyhav,… ces kuj zoo ib yam li “tus dig muag coj tus dig muag kev”. Tus dig muag mus mloog thiab ua raws li tus dig muag qhia ces ob tug yuav “poob qhov” thiab cov thawjcoj dig muag yuav raug Vajtswv rau txim (nqe 13-14). Qhov no yog lub vimchiv uas tus Tswv hais tias “ciali mloog thiab totaub”. Tus Tswv tsis xav kom lawv mus mloog tej lus qhia cuav nyob tsam tus ntsujplig ncaim deb Vajtswv, plam Vajtswv tej koobhmoov.

Niaj hnub nimno, coob tus ntseeg tub nkeeg nyeem Vajtswv Txojlus. Nyob ib pob mloog xwb tsis thim xav saib qhov lawv mloog yog tseeb lossis cuav li. Peb yuav tsum tau kawm tus qauv ntawm Pawg Ntseeg Npele-as hauv Tes Haujlwm 17:11, “Paulus qhia cov Yudais uas nyob hauv lub nroog Npele-as yoojyim dua li nws qhia cov uas nyob hauv lub nroog Thexalaunikes. Cov neeg Npele-as kub siab lug mloog Vajtswv Txojlus thiab lawv niaj hnub kawm Vajtswv Txojlus saib puas muaj tseeb li Paulus qhia”. Thaum mloog lus qhuab qhia, yuav tsum muab los ntsuas saib tej lus ntawd puas raws li Vajluskub qhia mam ua raws qab. Yog hais tias mloog tsis ua zoo xav, leejtwg hais los peb kuj ntseeg, mas ceevfaj tsam nrog nws “poob qhov”! Peb yuav tsum totaub qhov tseeb, paub meej yam peb ntseeg ua neej li yus txojkev ntseeg kom lubneej tso siab plhuav vim paub tseeb tias yus tabtom mus yog kev rau Ceebtsheej.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab kom nyuam yaus txawj kawm Koj Txojlus txhua hnub, txawj ua tib zoo xav thiab mus raws nraim Vaj Ntsujplig ua tus coj kom nyuam yaus lubneej tsis plam koj tej koobhmoov. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khotos lub npe thov, Amees.

Peb puas nyeem thiab kawm Vajluskub txhua hnub kom txawj ua tib zoo xav thaum mloog lwm tug qhia lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 25

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBản Tin Mục Vụ 98: “Nguồn Phước”
Bài tiếp theoDôk Hmư̆ Bĕ Leh Anăn Thâo Săng – 25/1/2024