Cia Li Ceev Tus Kheej – 16/3/2022

449

 

II-Kevcai 12:28-32

 Nqe cim:

Tom qab uas tus Tswv ua rau tej haivneeg ntawd puastsuaj tas lawm, nej nco ntsoov tsis txhob pe mlom li lawv, nyob tsam nej raug puastsuaj. Tsis txhob lam mus xauj, saib lawv pe lawv tej vajtswv licas, ces nej txawm yuav pe nej tus Vajtswv li ntawd” (II Kevcai 12:30).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Mauxes nqua hu cov neeg Yixalayees yuav tsum ua lub neej raws li Vajtswv Txojlus licas?
  • Mauxes qhia kom tus Tswv haivneeg yuav tsum tswj tus kheej zoo licas thaum nrog cov neeg Kana-as nyob?
  • Mauxes tej lus qhia no muaj homphiaj dabtsi?
  • Vim licas peb yuav tsum ceevfaj hauv kev ua neej txhua hnub?

Ib tsoom cov mloog txhua tus,

Thaum xaus zaj lus qhia txog kev pehawm, Mauxes nqua hu cov neeg Yixalayees yuav tsum mloog tus Tswv tej lus thaum lawv mus nyob hauv lub tebchaws Kana-as, kom lawv tej xeebntxwv tau tus Tswv tej koob hmoov mus ibtxhis. Qhov tshwjxeeb hauv zaj lus xaus no yog Mauxes rov hais txog tej lus samhwm uas tus Tswv txwv tsis pub Nws haivneeg pe cov neeg Kana-as tej vajtswv. Txawm yog cov neeg Kana-as twb raug ntiab tawm mus lawm tiamsis lawv tej kevcai pemlom tsis tau ploj tas. Tej kev pemlom thiab pehawm tus Tswv raws li lwm haivneeg tej kablig kevcai yeej tseem muaj nyob thiab tej ntawd yog yam kev txhaum uas tus Tswv haivneeg yuav tsum ceevfaj kom tsis txhob raug lwm tus haub ntxias tso Vajtswv tej kevcai tseg mus pemlom. Yog Vajtswv haivneeg muab Nws Txojlus tso tseg mus pe tej mlom ces lawv txojkev sib raug zoo nrog tus Tswv yuav tu zuj zus mus. Yam uas txaus tu siab nyob hauv cov neeg Yixalayees tej keebkwm yog ntau xyoo tom qab no, tagnrho cov vajntxwv thiab tej pejxeem muab tus Tswv txoj kevcai tso tseg, muab lawv tej menyuam coj mus tua hlawv txi dab zoo ib yam li cov neeg tsis ntseeg (II-Vajntxwv 17:16-17). Qhov no qhia tshwm txog zaj uas Mauxes pheej hais mus hais los rau tus Tswv haivneeg kom yuav tsum ceev tus kheej kom zoo, ua neeg paub ceevfaj, tsis lam tau lam ua.

Peb pheej muaj tus cwjpwm ua siab hnyav thiab tsis xyuam xim thaum muaj tej kev dag ntxias nyob hauv peb lub neej txhua hnub. Peb pheej xav hais tias yus lub neej sab ntsujplig muaj zog txaus lawm, yog li yuav tsis muaj ib yam kev dag ntxias twg ntxias tau yus li. Yus paub Vajtswv Txojlus txaus lawm tsis muaj ib txojkev dag ntxias twg dag tau yus… Vim pheej xav thiab muaj tus cwjpwm tsis xyuam xim zoo li no, ntau leej thiaj poob rau nyiaj txiag, kev ua nkauj ua nraug…  lawm thaum twg nws tsis paub li. Yog leejtwg xav hais tias nws twb sawv khov kho lawm, nws yuav tsum ceevfaj nyob tsam nws ntog (I-Kauleethaus 10:12). Yog kev dag ntxias tsis rub thiab tsis muaj zog ces Vajtswv cov menyuam yeej tsis muaj ntau leej poob rau txojkev txhaum li, vim kev dag ntxias rub muaj zog heev cov neeg uas peb pom hais tias ua zoo, ntseeg zoo los kuj poob kev ntseeg ibtxhia thiab. Yog li ntawd, peb cia li ceev tus kheej, ua neeg paub ceevfaj, thiab niaj hnub tshuaj saib yus tus kheej puas tau ua raws li tus Tswv txoj kevcai.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab nyuam yaus paub ceevfaj tus kheej, lub neej sab ntsujplig, kom nyuam yaus tsis poob rau kev dag ntxias. Thov Koj Txojlus niaj hnub qhia kom nyuam yaus ua tau raws li Koj lub siab nyiam. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Puas muaj ib zaug peb tsis ceevfaj tus kheej, lub neej ntseeg ua rau peb poob rau txojkev dag ntxias?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Nehemis 7:61-8:12

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCần Giữ Quân Bình Giữa Vai Trò Làm Vợ Và Làm Mẹ
Bài tiếp theoRăng Bĕ Kơ Pô – 16/3/2022