Chịu Bao Oan Ức – 17/4/2019

1523

 

Lu-ca 23:1-11

1 Đoạn, cả hội đồng đứng dậy điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát. 2 Họ bèn khởi cáo Ngài rằng: Chúng tôi đã thấy người nầy xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua. 3 Phi-lát gạn Ngài rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời. 4 Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: Ta không thấy người nầy có tội gì. 5 Nhưng họ cố nài rằng: Người nầy xui giục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây. 6 Khi Phi-lát nghe điều đó, thì hỏi nếu người nầy thật là dân Ga-li-lê chăng. 7 Biết Ngài thuộc quyền cai trị của vua Hê-rốt, bèn giải đến cho vua Hê-rốt, vua ấy ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong mấy ngày đó.
8 Vua Hê-rốt thấy Đức Chúa Jêsus thì mừng lắm; vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhân đã nghe nói về chuyện Ngài, và mong xem Ngài làm phép lạ. 9 Vậy, vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. 10 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó, cáo Ngài dữ lắm. 11 Bấy giờ vua Hê-rốt và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dể và nhạo báng Ngài; đoạn, họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát.

Câu gốc: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình” (I Phi-e-rơ 2:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phản ứng thế nào trước Vua Hê-rốt? Các nhà lãnh đạo tôn giáo đối xử với Ngài ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định tấm gương chịu khổ của Chúa thế nào? Ông kêu gọi chúng ta làm gì? Bạn có học theo gương Chúa khi bị oan ức không?

Các trước giả Phúc Âm ký thuật lại khá chi tiết về việc Chúa Giê-xu bị bắt và đưa đi xét xử nhiều nơi. Riêng ông Lu-ca có ghi thêm việc Chúa được giải đến trước mặt Vua Hê-rốt đang khi vua có mặt tại thành Giê-ru-sa-lem (câu 7). Khi mới gặp Chúa Giê-xu, vua rất mừng vì muốn xem phép lạ Ngài làm (câu 8). Tuy nhiên, Chúa Giê-xu biết rõ vua chỉ muốn Chúa làm phép lạ để thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi chứ không hề tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa đã im lặng dù vua hỏi Ngài nhiều câu (câu 9). Tiên tri Ê-sai cũng đã nói trước về điều này trong Ê-sai 53:7 rằng: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.”

Chính sự im lặng của Chúa khiến các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo càng kiện cáo, vu khống Ngài nhiều hơn. Rồi vua cũng thừa dịp mà nhạo báng, khinh dể Ngài (câu 10-11). Chúng ta đã biết Chúa Giê-xu là một con người trọn vẹn khi Ngài sống trên đất. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định Ngài không hề làm điều gì sai: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá.” (I Phi-e-rơ 2:22). Cho nên, tất cả các lời kiện cáo của họ đều là lời vu khống oan ức (Ma-thi-ơ 26:60; Mác 14:56). Chúa Giê-xu đã chịu tất cả những sự sỉ nhục và oan ức mà không hề nói lên một lời minh oan hay biện hộ cho mình, vì Ngài biết rõ chương trình của Đức Chúa Trời và Ngài phó chính mình cho Đấng Công bình. Con Trời nay lại phải chịu sự xúc phạm, oan ức từ con người! Chúa biết rõ điều Chúa chịu là vì ai, và Ngài đã thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha để làm trọn công tác cứu chuộc tội nhân. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh…” (Phi-líp 2:9).

Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc chúng ta rằng: “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21). Chúa Giê-xu là Đấng vô tội mà đã chịu mọi sự rủa sả, sỉ nhục, khinh bỉ và oan ức chỉ vì để chuộc tội cho con người. Mỗi khi nghĩ đến những sự thương khó Chúa phải chịu, chúng ta được an ủi. Hãy noi dấu chân Chúa, sẵn sàng chịu bao oan ức vì danh Ngài.

Bạn có từng bị vu oan vì đức tin chưa? Bạn có sẵn lòng chịu không?

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài về tấm gương chịu oan ức để thuận phục ý muốn Chúa Cha. Xin giúp con cũng sẵn sàng chịu mọi điều vì danh Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 10.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org