Cách Chúa Bày Tỏ Cho Con Người – 17/3/2019

2032

 

Gióp 33:12-14

   12 Nầy, tôi muốn đáp với ông rằng trong các lời ấy ông nói vô lý;
Vì Đức Chúa Trời là lớn hơn loài người.
13 Nhân sao ông tranh luận với Ngài?
Ngài không bày giãi điều nào Ngài làm.
14 Vì Đức Chúa Trời phán một lần,
Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến. 

Câu gốc: “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian” (Hê-bơ-rơ 1:1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói ông Gióp vô lý ở điểm nào? Ông có ý nói gì trong câu 14? Đời xưa Chúa bày tỏ Ngài cho con người bằng những phương cách nào? Ngày nay, nhờ đâu chúng ta biết được ý Chúa?

Trong ba câu Kinh Thánh này, ông Ê-li-hu xác định luận điểm của mình rằng Đức Chúa Trời vĩ đại, cao cả hơn con người, vì thế Ngài bày tỏ Ngài cho con người theo nhiều cách để con người có thể nhận biết ý Ngài nhưng chẳng ai lưu tâm. Ông Ê-li-hu cho rằng ông Gióp tranh luận với Chúa là sai (câu 12). Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên con người, làm sao con người có thể tranh luận với Ngài, và Ngài cũng đâu cần phải giải thích mọi việc Ngài làm với ông Gióp (câu 13). Ông Ê-li-hu nói rằng con người không thể biết về Đức Chúa Trời nếu Ngài không bày tỏ cho con người. Đã nhiều lần Đức Chúa Trời phán dạy con người qua nhiều cách khác nhau nhưng con người không để ý đến, nên không hiểu biết Ngài đúng được (câu 14).

Trong thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều phương cách để bày tỏ cho con người biết ý muốn Ngài. Đôi khi Chúa phán trực tiếp “miệng đối miệng” (Dân Số Ký 12:8); hay Ngài dùng các thiên sứ, thầy tế lễ, tiên tri, U-rim, Thu-mim, khải tượng, chiêm bao (xem Dân Số Ký 27:21; Nê-hê-mi 7:65…). Rồi khi Đức Chúa Giê-xu đến, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài qua Con Ngài là Chúa Giê-xu cho chúng ta. Những lời Chúa Giê-xu phán dạy, những việc Ngài làm đã bày tỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh chịu chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu để đền tội cho con người.

Ngày nay, chúng ta đã được Chúa ban cho Đức Thánh Linh là Thần Lẽ thật, luôn ở cùng, dạy dỗ, nhắc cho chúng ta nhớ Lời Chúa Giê-xu dạy (Giăng 14:26). Chúng ta có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, giúp chúng ta học biết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời sâu nhiệm hơn mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16). Vì thế, để biết cách Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài như thế nào, và để hiểu biết Chúa rõ hơn, biết cách sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, và biết chúng ta cần phải làm gì trong những ngày còn sống trên đất, chúng ta cần chuyên tâm học Kinh Thánh hằng ngày, và cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn để nhận được sự bày tỏ của Chúa cho mình mỗi ngày cách rõ ràng hơn.

Bạn có xin Chúa Thánh Linh bày tỏ ý Chúa cho đời sống bạn mỗi ngày không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã hy sinh, đền tội cho con. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con làm đúng theo Lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp con chuyên tâm học, suy ngẫm và sống theo Lời Chúa mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org