Nói Tiên Tri Mà Không Biết – 16/3/2019

1754

 

Giăng 18:12-14

 12 Bấy giờ, cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Jêsus trói lại. 13 Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne; vì người nầy là ông gia Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên. 14 Vả, Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: Thà một người chết vì dân thì ích hơn.

Câu gốc: “Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết” (Giăng 11:50-51).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc giải Chúa Giê-xu về dinh ông An-ne cho thấy những điểm sai trật nào? Câu nói mang tính tiên tri của Thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe được nhắc lại ở đây có ý nghĩa gì? Ngày nay, Chúa dùng chúng ta như thế nào để ứng nghiệm lời tiên tri đó?

Sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ nạp gươm vào vỏ theo lệnh truyền của Chúa, đoàn quân binh đã nhào đến bắt Chúa Giê-xu trói lại và giải Ngài về dinh của ông An-ne, là nhạc gia của Thầy Tế lễ thượng phẩm Cai-phe để ông xét hỏi. Đây quả là một phiên tòa bất hợp lệ, vì ông An-ne không còn là Thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm, mà chỉ vì chức vụ này là suốt đời nên ông vẫn còn danh xưng Thầy tế lễ thượng phẩm. Ngoài ra, xét xử vào ban đêm và không có nhân chứng là không đúng với luật pháp quy định.

Ở đây có nhắc đến lời nói trước đó của Thầy Tế lễ thượng phẩm Cai-phe: “Thà một người chết vì dân thì ích hơn” (câu 14b). Đây là câu nói được Sứ đồ Giăng nhận định là nói tiên tri về Chúa Giê-xu sẽ chết thay cho dân, và sự chết của Ngài còn quy tụ con cái Chúa tan lạc khắp nơi, tức những Dân Ngoại, về một mối (Giăng 11:49-52). Khi nói câu này, ông Cai-phe nói theo quan niệm của ông rằng nếu giết Chúa Giê-xu thì dân Do Thái sẽ được cứu khỏi người La Mã; còn nếu Chúa không chết thì dân Do Thái sẽ bị người La Mã tiêu diệt. Nhưng vì ông là Thầy tễ lễ thượng phẩm, được Đức Chúa Trời phán qua ông, nên Sứ đồ Giăng nói rằng ông đã nói tiên tri mà hoàn toàn không biết. Đức Chúa Trời dùng nhiều cách để mặc khải chương trình của Ngài cho con người. Hai cha con của ông An-ne đã tìm mọi cách để giết Chúa, đã họp bàn với Tòa Công luận để mưu nghịch cùng Ngài, cấu kết với ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt để đưa quân binh đến bắt Chúa. Giờ đây họ đã có được Chúa Giê-xu trong tay. Nhưng họ không biết rằng, những lời của ông Cai-phe nói trước đó với Tòa Công luận, thì nay sắp được ứng nghiệm và vẫn đang tiếp tục ứng nghiệm cho đến ngày Chúa trở lại: Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự để nhiều người được cứu.

Sau khi sống lại và thăng thiên, Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh và trao trọng trách cho mỗi chúng ta làm chứng về Ngài khắp đất để tiếp tục góp phần làm ứng nghiệm lời tiên tri đó (Công Vụ 1:8). Chúa Giê-xu đã vì dân mà chịu chết, vấn đề là Hội Thánh Chúa và mỗi chúng ta có vâng lời Chúa thực thi nhiệm mạng trọng yếu Chúa truyền hay không.

Bạn đang làm chứng về Chúa và góp phần với Hội Thánh trong công tác truyền giáo như thế nào?

Lạy Chúa, tình yêu và sự hy sinh của Ngài với con thật quá lớn lao không chi sánh được. Con tạ ơn Chúa đã chết để cứu con, xin cho con nhờ quyền phép Thánh Linh, trung tín rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 12.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org