Bài thứ 40: Tình Yêu Trường Tồn

1129

 

Tình yêu trường tồn bất diệt. Các lời giảng thuyết hùng hồn sẽ dứt, tài nói ngoại ngữ sẽ ngưng và tri thức con người sẽ lỗi thời.

1 Cô-rinh-tô 13:8 (BDY).

 

 

    Tình yêu trường tồn hay là không bao giờ vô hiệu vì bản chất của nó, như trong 1 Giăng 4:16 đã mô tả: “Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.  Đức Chúa Trời là tình yêu thương; vì ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.” Trong khi đó ân tứ giảng thuyết hùng hồn và nói ngoại ngữ là cho nhu cầu hiện tại, còn tri thức sẽ lỗi thời, nghĩa là không thích hợp nữa.

 

    Mỗi người đều sinh ra với ba nhu cầu tình cảm: 1. Yêu và được yêu. 2. Cảm thấy giá trị đối với mình và người khác. 3. Có cảm thức về an ninh. Khi một người được thương yêu, thì người ấy cảm thấy mình có giá trị và an ninh, như con thuyền đã có neo vững chắc không sợ gió bão hay giông tố nữa.

 

    Nhu cầu lớn nhất của trần gian là nhân loại biết thương nhau, nghĩa là đặt nhu cầu của người khác quan trọng hơn của mình, lúc đó mới nói đến các tính chất đạo đức khác được. Chỉ tình yêu mới kiện toàn được phép lạ ngăn ngừa đổ vỡ trong cách đối xử của nhân loại. Chính vì vậy mà chúng ta phải sống trong tình yêu của Chúa, cũng như đưa nhiều người vào tình yêu ấy.

 

Bài trướcBài thứ 39: Thái Độ Của Tình Yêu Chân Chính
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bửu Hòa – Đồng Nai.