Bài 86: Men Của Người Pha-Ri-Si Và Sa-đu-sê, Phi-e-rơ Xưng Đấng Christ

1365

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

MA-THI-Ơ 16:1-28

      MEN CỦA NGƯỜI PHA-RI-SI VÀ SA-ĐU-SÊ, PHI-E-RƠ XƯNG ĐẤNG CHRIST

   Trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 16 này, chúng ta thấy ký thuật về: Sự đối nghịch với những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, các môn đồ xưng nhận Đấng Christ, Phi-e-rơ nói thay cho các môn đồ, lần đầu tiên nói về Hội Thánh, sự chết của Ngài và sự sống lại.

  NHỮNG NGƯỜI PHA-RI-SI-VÀ SA-ĐU-SÊ CẦU XIN DẤU LẠ

   Ma-thi-ơ 16:1-3

1 Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến cùng Đức Chúa Jêsus, có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. 2 Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ. 3 Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn giông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư!

   Đây là lần thứ hai mà người Pha-ri-si và thầy thông giáo cầu xin một dấu lạ từ trời, và một lần nữa họ được đề cập về dấu lạ của Giô-na.

   Trong Ma-thi-ơ 12:38 mấy thầy Thông-giáo và Pha-ri-si đã xin một dấu lạ. Trong lúc đó Chúa cho họ dấu lạ về Giô-na. Đến nay Ngài lại làm như thế lần nữa, nhưng trước hết Ngài kêu gọi họ chú ý đến sự kiện, dầu rằng họ rất giỏi trong việc đoán thời tiết, họ hình như không có thể nhận diện ra dấu hiệu trong thời kỳ nầy.

   Đã vậy, những người lãnh đạo tôn giáo đang cố gắng gài bẫy Chúa Giê-xu, và Ngài cảnh giác các môn đệ Ngài phải cẩn thận với những người này. Xin các bạn hãy chú ý rằng đây là lần thứ nhì ghi chép Ngài gọi họ “Hỡi kẻ giả hình.”

   Ma-thi-ơ 16:4 Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi.

  Chúa của chúng ta đã cho họ nhiều dấu lạ, nhưng họ không tiếp nhận điều đó. Đến lần thứ nhì Ngài nói về dấu lạ của Giô-na. Trở lại đoạn 12:40 Ngài nói, “Vì Giô-na đã ở trong bụng cá lớn ba ngày và ba đêm, cũng một thể ấy, Con người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.” Những người Pha-ri-si- và Sa-đu-sê không tiếp nhận dấu hiệu này.

   Trong đoạn nầy chúng ta sẽ thấy 3 hình ảnh Chúa Giê-xu đề cập đến. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cho Ngài là kẻ mạo danh và không tin rằng Ngài là Đấng Mê-si-a. Dân chúng nghĩ rằng Ngài là Giăng Báp-tít, Ê-li, Giê-rê-mi hoặc là đấng tiên tri nào khác. Nơi đây họ hoàn toàn không thấy điểm chủ yếu nhất. Còn các môn đệ của Ngài ở trong trường hợp thứ ba, họ tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a (hay còn gọi Đấng Christ) Ngài là Con của Đức Chúa Trời hằng sống.

   Những người Pha-ri-si-và Sa-đu-sê cầu xin một dấu lạ. Chúa Giê-xu nói, sẽ không có dấu lạ nào cho họ, nhưng chỉ có dấu lạ của tiên tri Giô-na.“Rồi Ngài bỏ họ và đi.” Tại đây chúng ta ghi nhận sự kết cuộc về hành động của Ngài xoay bỏ họ và đi nơi khác. Sau đó, Ngài cảnh giác các môn đệ của Ngài về men của những nhà lãnh đạo tôn giáo này.

  CHÚA GIÊ-XU CẢNH GIÁC CÁC MÔN ĐỒ.

  Ma-thi-ơ 16:5-7

5 Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo. 6 Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. 7 Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: Đây là vì chúng ta không đem bánh theo.

  Trong Ma-thi-ơ 13, chúng ta học về men luôn luôn ám chỉ điều ác, của ma quỉ và không bao giờ biểu tượng cho điều tốt, điều thiện. Chúa Cứu Thế đã xác nhận điều đó khi Ngài nói lời cảnh giác về men. Khi các bạn được kêu gọi để cảnh giác về chuyện gì thì thường là những điều xấu, không mong xảy đến. Những môn đồ hiểu sai khi lần đầu tiên nói về men, họ nghĩ về bánh.

  Ma-thi-ơ 16:8-12

8 Đức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? 9 Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? 10 Lại há không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các người lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? 11 Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu? nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. 12 Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

  Nếu đó là nói về bánh thể chất, thì những môn đồ nên nhớ rằng có hai phép lạ mà Ngài đã làm – cung cấp cho năm ngàn người và bốn ngàn người ăn– nhưng đó không phải là bánh thể chất. Men, theo sự giải nghĩa Chúa Giê-xu đề cập về những giáo lý sai lầm, đạo giáo giả. Nó thuộc về ma-quỷ. Khi người ta nói về “Men của Tin Lành” họ đã dùng những từ ngữ đối nghịch. Men không bao giờ là hình ảnh của Tin Lành. Men luôn luôn là dấu hiệu, biểu tượng của ma-quỷ. Nếu các bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ là Đấng có thẩm quyền, điều nầy được làm sáng tỏ một lần đủ cả về ý nghĩa biểu tượng của men.

  CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI XƯNG NHẬN VỀ NGÀI.

  Xuyên qua trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ, chúng ta cần giữ trong trí suy nghĩ chúng ta bao gồm lên trên, bởi vì Tin Lành nầy là chìa khóa nền tảng của cả Kinh Thánh. Chúng ta cần phân biệt cách rõ ràng và chú ý cẩn thận những gì xảy ra.

   Ma-thi-ơ 16:13 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai?

  Nếu các bạn nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy ba thành Sê-sa-rê. Sê-sa-rê Phi líp là địa phận nằm về phía Bắc của biển Ga-li-lê. Chúa Giê-xu đang ở hướng Bắc, nhưng Ngài bắt đầu chuyển hướng về phía Nam và di chuyển thẳng đến Giê-ru-sa-lem, đến thập tự giá. Trước khi Ngài bắt đầu cho hành trình nầy, có hai điều cần phải làm cho rõ ràng trong trí của các môn đồ Ngài: 1) Ngài là ai, 2) Ngài sẽ làm gì. Các bạn mến, đây cũng là hai điều mà tất cả chúng ta cần phải biết rõ khi chúng ta là Cơ-đốc nhân. Chúng ta cần phải biết Ngài là ai? Và chúng ta cần phải biết Ngài đã làm gì? Chúng ta cần biết rõ những điều nầy để chúng ta có thể tăng trưởng đức tin và được sự cứu rỗi.

  Xin hãy chú ý câu hỏi đầu tiên của Chúa chúng ta: “Theo lời người ta nói thì Con người là ai?” Đây là câu hỏi mà Ngài vẫn thường hỏi và là câu hỏi mà mỗi người chúng ta vẫn cần phải trả lời trong thời đại này. Ngài vẫn là Đấng có nhiều sự tranh luận của mọi người đang sống trên đất hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến quan điểm của dân chúng, của đám đông đã theo Ngài. Tôi tin rằng, nếu bạn và tôi hỏi câu nầy ở gốc đường của thành phố chúng ta, hay tại làng chợ, chúng ta có thể nhận được câu trả lời tương tự như vậy, bởi vì dân chúng bối rối về Ngài, không biết rõ về Ngài.

   Ma-thi-ơ 16:14  Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.

 “Vài người nói rằng Ngài là Giăng Báp-tít.” Giăng Báp-tít là một người được tôn trọng và người ta đã nhìn nhận ông như vậy. Trong ngày hôm nay có nhiều người nói rằng Chúa Giê-xu là một người thầy vĩ đại.

 Vài người cho Chúa Giê-xu là “Ê-li.” Ê-li thật sự là một người vĩ đại, có nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay nói rằng Chúa Giê-xu là Đấng vĩ đại.

 “Và thêm một số người nữa nói Ngài là Giê-rê-mi.” Giê-rê-mi là một nhà tiên tri hay khóc và nhiều người đã thấy Chúa Giê-xu khóc. Đám đông đã cho Ngài là một tiên tri vĩ đại.

 “Hoặc một trong những người tiên tri.” Tôi nghĩ rằng đó là cách nhìn khác nhau, nói Giê-xu là một tiên tri nào đó. Đây là nhận xét của đa số người trong thời đó.

  Có một người bạn trẻ của tôi cũng là thầy giảng đạo, nghe tôi nói điều đó, vì thế anh ta đi xuống gốc đường và hỏi những người đi qua câu hỏi liên hệ về Chúa Giê-xu. Anh ta nhận được nhiều nhận xét khác nhau. Vài người nói Ngài là một giáo sư vĩ đại mà trên thế giới nầy chưa thấy ai giống như vậy. Có người nói Ngài là giáo chủ của tôn giáo. Người khác cảm nhận Ngài là một con người tốt. Còn người khác thì kể Ngài ngang hàng với những người rất là nổi tiếng trong lịch sử – chỉ là “một trong các đấng tiên-tri.” Các bạn thấy đó, cảm nhận của con người trong thời hiện nay về Chúa Giê-xu cũng giống như ngày xưa.

  Bây giờ Chúa Giê-xu quay lại với các môn đệ của Ngài và hỏi họ rằng:

   Ma-thi-ơ 16:15-16

15 Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.

  Thì giờ đã đến cho các môn đồ có sự quyết định và sự xưng nhận. Si-môn Phi-e-rơ đứng ra đại diện cho trong nhóm môn đệ để nói. Ông tuyên xưng “Chúa là Đấng Christ” với ý nghĩa là Đấng Mê-si, Đấng được Xức Dầu, là Đấng được nói trước trong Cựu ước và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri. Ngài cũng là “Con của Đức Chúa Trời hằng sống.” Đến đây là lời xưng nhận tốt nhất và được tôn cao nhất về Chúa Giê-xu. Các môn đồ biết rõ Ngài là ai!

  Ma-thi-ơ 16:17  Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.

  Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể giải bày Đấng Christ cho mọi người hiểu. Ngày hôm nay con người không thể gọi Giê-xu là “Chúa” nếu không bởi Đức Thánh Linh. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới biết được những gì của Đấng Chirst mà bày tỏ cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói, “Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu.” Các bạn tôi ơi, ngày hôm nay các bạn có thể biết Ngài rất nhiều, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp cho bạn biết Ngài rõ hơn.

  Ma-thi-ơ 16:18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.

  Xin chúng ta xem câu nầy cách cẩn thận. Chúa Giê-xu xây hội thánh của Ngài trên hòn đá gì? Có người nói rằng nó được xây trên Si-môn Phi-e-rơ. Chắc chắn là không phải, bởi vì đó là lối dùng chữ tại đây. Trong nguyên bản của tiếng Hy-lạp, tên Phi-e-rơ có nghĩa là cục đá nhỏ. Nhưng Chúa Giê-xu nói Ngài xây dựng Hội Thánh trên tảng đá. Có người khác nắm giữ quan điểm cho rằng, Đấng Christ xây dựng Hội Thánh của Ngài trên lời xưng nhận của Phi-e-rơ. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm đó.

  Vậy ai là tảng đá? Tảng đá đó là Đấng Christ. Hội Thánh xây dựng trên Đấng Christ. Chúng ta hãy lắng nghe Si-môn Phi-e-rơ đã giải thích điều nầy, trong I Phi-e-rơ đoạn 2 câu 5-6 đề cập về Đấng Christ ông viết, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Và Phi-e-rơ trích dẫn Ê-sai 28:16 Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.

  Hội Thánh được xây đựng trên Đấng Christ, Ngài là nền tảng Hội Thánh. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. (I Cô-rinh-tô 3:11)

  Đấng Christ là vầng đá và Ngài nói trên hòn đá nầy, Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh vẫn còn trong tương lai, khi Chúa Giê-xu công bố những lời nầy. Cũng xin đừng nói với tôi là trong thời Cựu-ước có Hội Thánh, bởi vì Hội Thánh không hiện hữu cho đến khi sau sự chết là sự sống lại, thăng thiên của Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh được ban xuống. Không thể có Hội Thánh cho đến khi tất cả những điều đó được xảy ra. “Ta sẽ lập Hội Thánh ta” – Khi Chúa Giê-xu nói điều đó, nó thuộc về tương lai.

  “Cửa âm phủ” đề cập về sự chết. Chữ “âm phủ” dùng cho tiếng Hy-lạp có nghĩa là thế giới không thấy, hay là sự chết. Cổng của sự chết sẽ không thắng được Hội Thánh của Đấng Christ. Sẽ có một ngày chính Chúa từ trời giáng xuống với tiếng vang lớn. Tiếng vang lớn này là tiếng kèn của thiên sứ trổi lên, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại. Cửa âm phủ không thể thắng được Hội Thánh của Đấng Christ.

   Ma-thi-ơ 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.

  Chìa khóa của nước thiên đàng là gì? Có phải chỉ một mình Phi-e-rơ có thôi phải không? Không, Chúa Giê-xu ban cho những ai cùng có sự xưng nhận như Phi-e-rơ, những ai xưng nhận Đấng Christ là Chúa Cứu Thế. Nếu bạn là con cái của Đức Chúa Trời, bạn có những chìa khóa giống như những người khác đã có. Những chìa khóa này giống như chức vụ của những thầy thông giáo, những người giải nghĩa Kinh Thánh cho dân chúng. (xem Nê-hê-mi 8:2-8) Mỗi Cơ-đốc nhân ngày hôm nay đều có Kinh Thánh và đó là những chìa khóa. Nếu chúng ta cất dấu Kinh Thánh chúng ta “làm mù thế gian” nếu chúng ta ban cho Kinh Thánh, chúng ta sẽ “mở mắt thế gian.” Không một cá nhân nào hay Hội Thánh nào có chìa khóa đó – ngoại trừ những người tin Chúa Giê-xu. Hôm nay chúng ta có trách nhiệm phân phát Tin Lành, bởi vì điều đó có thể cứu nhân loại. Đây là một mặc khải lớn lao. Ai có đủ những điều này? Các bạn và tôi đang có một trách nhiệm thật lớn lao. Đó là lý do tôi thường nhắc nhở và hiệp với các bạn chia sẻ Tin Lành cứu rỗi cho mọi người xung quanh chúng ta.

  Ma-thi-ơ 16:20  Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ.

  Chúa có lời yêu cầu đó, bởi vì sự thiếu hiểu biết Ngài là ai, sẽ làm cho người ấy không được cứu. Để tìm được sự cứu rỗi, các bạn phải biết Chúa Giê-xu là ai, Ngài đã làm gì và tiếp nhận Ngài bởi đức tin.

  CHÚA GIÊ-XU NÓI TRƯỚC VỀ SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI.

  Lần đầu tiên Chúa Cứu Thế Giê-xu nói với những môn đồ của Ngài về sự chết và sự sống lại của Ngài. Thời gian khoảng sáu tháng trước khi Ngài chịu chết. Tại sao Ngài chờ đợi quá lâu để công bố việc quan trọng nầy? Dĩ nhiên, các môn đồ của Ngài không có chuẩn bị đủ cho việc đó, dầu rằng ngay thời điểm đó, Ngài còn dò xét phản ứng của họ. Ngài đã nói năm lần rằng Ngài sẽ đi đến thành Giê-ru-sa-lem để chịu chết (17:12; 17:23; 20:18, 19; 20:28). Dầu Ngài nói một cách hết sức nghiêm túc, nhưng các môn đồ đã không hiểu điều quan trọng này cho đến khi sau sự sống lại của Ngài.

   Ma-thi-ơ 16:21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.

 Đó là những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho bạn và tôi. Đây là Tin Lành: Đấng Christ đã chết cho tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài chịu chết và chôn. Bạn cần phải biết Ngài là ai. Bạn cần biết Ngài đã làm gì cho bạn. Nếu bạn biết được hai điều này bởi đức tin và bạn tiếp nhận điều đó, bạn sẽ được cứu rỗi. Điều nầy không bao giờ được tỏ bày trước, ngoại trừ với Ni-cô-đem, khi Chúa Giê-xu mới bắt đầu chức vụ, và được chép trong Giăng 3:1-16.

  Ma-thi-ơ 16:22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!

 Phi-e-rơ nói, “Ngài là Đấng Mê-si, Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài không thể nào, Ngài không thể bị treo trên thập tự giá!” Như các bạn thấy, thập tự giá không hề có ở trong sự suy nghĩ của các môn đồ.

   Ma-thi-ơ 16:23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.

  Công việc của ma quỷ là làm cho mọi người khước từ những lẽ thật về Tin Lành nói rằng Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi chúng ta, được chôn và sống lại từ sự chết. Công việc của Sa-tan cũng làm cho những người trên tòa giảng chối bỏ những lẽ thật này. Các bạn thân mến, chỉ có sự chết của Đấng Christ mới có thể cứu rỗi các bạn.

  Chúa của chúng ta nói với Phi-e-rơ, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta.” Chúng ta có thể tưởng tượng điều này: đây là Phi-e-rơ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời xưng nhận Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, nhưng trong một phút chốc ông đã để Sa-tan lừa dối ông!

   Sau này Phi-e-rơ viết như sau, I Phi-e-rơ 2:24 Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. Các bạn thấy là Phi-e-rơ có sự thay đổi nhận thức của ông.

  Ma-thi-ơ 16:24 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.

  Có rất nhiều người đã giải thích câu nầy, “có người từ chối chính mình để lấy thức ăn” hoặc “từ chối chính mình để hưởng sự giàu sang.” Câu “Từ chối chính mình” có nghĩa gì? Các bạn biết rằng rất khó cho một người trong thế gian nầy từ chối chính mình. Từ chối chính mình thật là không phải dễ dàng. Từ chối chính mình là lấy mình ra khỏi bức tranh và đặt Đấng Christ vào thế chỗ đó.

 “Vác thập tự giá và theo ta.” Chúng ta không vác thập tự giá của Đấng Christ, nhưng là thập tự giá của chính mình. Có thập tự giá cho bạn và tôi – khi chúng ta theo Ngài.

   Ma-thi-ơ 16:25-27

25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.

  Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu nói lời này mà mỗi chúng ta phải suy nghĩ cách nghiêm túc, Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?

  Trong đời sống của các bạn hiện nay các bạn kể điều gì quý nhất? Có người cho rằng tiền bạc nhà cửa quý nhất, còn người khác cho là quyền lực và địa vị là quý nhất. Giả sử là các bạn sau thời gian theo đuổi và các bạn có được nhiều tiền của và địa vị quyền thế. Nhưng các bạn nếu mất linh hồn các bạn thì các bạn thấy những thứ này còn hữu ích nữa hay không? Tôi mong ước là các bạn hãy lo lắng đến linh hồn của mình, vì linh hồn của các bạn rất là quý giá, không có gì xứng đáng có thể đổi linh hồn các bạn được. Xin mời các bạn tin nhận Chúa Giê-xu để linh hồn các bạn được cứu chuộc

  Một người khi trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu Christ, trong hành trình dài theo Ngài, người ấy sẽ gặp nhiều sự khó khăn. Nhưng những ai liều sự sống mình theo Chúa, khi Đấng Christ trở lại lần thứ hai, người ấy sẽ nhận phần thưởng xứng đáng Chúa ban.

   Ma-thi-ơ 16:28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.

   Câu này liên hệ đến đoạn 17 kế tiếp, bởi vì câu chuyện Chúa Giê-xu hóa hình sẽ giải thích ý nghĩa lời tuyên bố này.