Bài 7: Chúng Ta Sống Nhờ Mặc Khải

458

 Đâu thiếu mặc khải dân chúng bèn phóng túng; nhưng ai gìữ luật pháp thật có phước thay. Châm Ngôn 29:18.

 

    Thế giới này hoạt động được là nhờ những gì thấy được. Riêng dân Chúa sống nhờ mặc khải.

 

    Người đời đặt ra những mục đích cao cả để cố gắng đạt tới. Người ta mơ ước những điều huyền diệu nhất thỏa mãn nhất và đem cả cuộc đời đầu tư vào. Nhưng dân Chúa có nhiệm vụ hoàn toàn khác hẳn. Vì người tin Chúa sắp xếp cuộc đời của họ căn cứ trên mặc khải của Đức Chúa Trời, mặc dù mặc khải đó có rõ nghĩa hay không.

 

    Chúa không hỏi ý kiến chúng ta về những gì tốt nhất cho tương lai, cho gia đình, cho Hội Thánh hay cho đất nước chúng ta. Vì Chúa đã biết rõ tất cả. Điều Chúa mong muốn là kêu gọi sự chú ý của dân Chúa và mặc khải cho họ những gì xuất phát từ tâm hồn Ngài và ý chỉ của Ngài, vì đường lối Chúa khác hẳn đường lối chúng ta. (Ê-sai 55:8-9).

 

    Khi nào dân chúng không đặt cuộc đời của họ trên mặc khải từ Chúa, thì họ phóng túng. Nghĩa là hành động theo những gì họ cho là đúng. Người ta đặt mục tiêu, thảo kế hoạch, sau đó cầu nguyện xin Chúa ban phước. Có người tín đồ sống rất xa ý chỉ của Chúa thế mà vẫn đánh bạo cầu xin Chúa ban phước cho mọi nỗ lực của họ!

 

    Cách duy nhất cho bạn biết được ý muốn của Chúa là xin Ngài mặc khải cho, vì chính bạn sẽ tìm không ra đâu. Khi lắng nghe lời Cha thì bạn có ngay một kế hoạch trước mắt cho đời mình, đó là: vâng lời Chúa. Vì như nhà thơ trong Châm Ngôn 29:18 phần b ghi: Nhưng ai giữ luật pháp Chúa có phước thay.