Bài 2: Cây Sim Nơi Trũng Thấp

640

Kinh Thánh: Xa-cha-ri 1:8-11                        

 “Ta thấy trong ban đêm: Nầy, có một người cỡi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng. Ta nói rằng: Hỡi chúa tôi, những ngựa ấy nghĩa là gì? thì thiên sứ nói cùng ta, bảo ta rằng: Ta sẽ chỉ cho ngươi những ngựa nầy nghĩa là gì. Người đứng trong những cây sim đáp rằng: Đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất. Chúng nó bèn đáp lại cùng thiên sứ đứng trong những cây sim rằng: Chúng tôi đã đi lại trải qua đất; nầy, cả đất đều ở yên và im lặng.”

Trong sách Xa-cha-ri, từ chương 1 đến chương 6, Đức Chúa Trời đã cho Xa-cha-ri được nhìn thấy những khải tượng độc đáo, liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên, đến công tác Cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, và thậm chí liên quan đến những ngày cuối cùng của thế giới này. Đây là 08 khải tượng được ký thuật trong phần chính của sách:

  • Người cưỡi ngựa hồng đứng giữa những cây sim trong trũng thấp (1:7-17)
  • Những sừng làm tan tác Giu-đa và những thợ rèn (1:18-21)
  • Người cầm dây đo để đo lại Giê-ru-sa-lem (2:1-5)
  • Thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua (3:1-10)
  • Chân đèn vàng và hai cây Ô-li-ve (4:1-14)
  • Cuộn sách bay (5:1-4)
  • Người đàn bà trong cái Ê-pha (5:5-11)
  • Người mang tên “Chồi non” (6:12-13)

Những khải tượng trên có thể Đức Chúa Trời cho Xa-cha-ri chỉ nhìn thấy trong một đêm, nhưng không ai trong chúng ta dám chắc cả một đời có thể thấu hiểu hết. Là tín đồ thời Tân Ước, chúng ta có lợi thế khi nhìn lại lịch sử và thấy nhiều dữ kiện đã ứng nghiệm trong Lời Chúa, qua đó chúng ta hiểu được ít nhiều lời của Chúa trong những khải tượng trên, nhưng đừng quên rằng Lời Chúa là lời đời đời, còn có những chiều kích sâu nhiệm thuộc tương lai, và cũng có những lời tiên tri ứng nghiệm “kép” – tức lời tiên tri có thể ứng nghiệm đến lần hai, ở chiều kích khác nhau, mức độ khác nhau, và trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Vậy nên, không một nhà giải kinh nào có thể cho rằng tôi hiểu hết và có thể giải thích hết mọi ý nghĩa trong lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên nếu chúng ta để thời giờ và tấm lòng khiêm nhu học Lời Chúa, học từ những người có đời sống và tri thức thuộc linh, thì rõ ràng chúng ta sẽ hiểu và lãnh hội nhiều hơn trong sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời.

Trở lại với Xa-cha-ri 1:8-11, đây là khải tượng đầu tiên trong tám khải tượng Chúa cho Xa-cha-ri nhìn thấy. Ở đây, Xa-cha-ri nhìn thấy những ngựa: ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng (1:8), nhưng tất cả theo sau một người cưỡi ngựa hồng, đang đứng trong những cây sim nơi trũng đất thấp.

Những ngựa này và những người cưỡi ngựa ở đây xin đừng nhầm lẫn với những ngựa mà Sứ đồ Giăng thấy trong Khải Huyền chương 6, vì ở đó Giăng thấy những con ngựa bạch, ngựa hồng, ngựa ô, ngựa xanh tái (Khải Huyền 6:2,4,5,8) là những con ngựa ra từ việc mở ấn thứ nhất của quyển sách có bảy ấn mà Đức Chúa Trời cho Giăng thấy. Những con ngựa ở Khải Huyền chương 6 đại diện cho những giai đoạn, và sự xuất hiện của những con người gian ác nhất của lịch sử, để trút xuống thế giới này những tai ương trong bảy năm đại nạn mà Đức Chúa Trời sẽ trút xuống thế giới trước ngày Chúa tái lâm.

Xa-cha-ri thì nhìn thấy những con ngựa ra từ Đức Giê-hô-va, và đang đứng cùng với dân sự của Ngài, để bảo vệ họ, để vùa giúp họ ít nhất là trong bối cảnh trở về dưới thời Xô-rô-ba-bên. Đấng cưỡi ngựa hồng đứng trong những bụi cây sim, rõ ràng là đề cập đến chính Chúa, Ngài có uy quyền, và sai các ngựa khác đi do thám khắp đất.

Cây sim vốn là loại cây thấp nhỏ, vậy mà còn bị đứng trong trũng đất thấp. Rõ ràng hình ảnh này chỉ về dân sự của Chúa, họ đang yếu ớt, và đang ở trong trũng của bóng chết vậy.

Tuy nhiên, chúng ta cảm ơn Chúa vì từ bây giờ, Ngài đã nhớ đến dân sự của Ngài. Chính Ngài đã thân chinh ngự giữa những cây sim nơi đất thấp. Ngài sai các thiên sứ cưỡi những ngựa đi khắp đất, và họ báo cáo rằng “cả đất yên lặng” (1:11) – cả đất bình yên trong khi dân Ngài đang dậy sóng vì phải đối diện với sự khó khăn, nguy hiểm và bách hại thì đó là điều mà Ngài không chấp nhận nên Ngài đã quyết định thương xót dân Chúa, và xây lại Giê-ru-sa-lem (1:17). Chúa hứa ban sự thịnh vượng, sự yên ủi cho dân sự của Ngài (1:17).

  • Hội Thánh của Chúa, đời sống mỗi chúng ta ở giữa thế gian này cũng không hơn kém gì một cây sim nơi trũng thấp, dẫu vậy, cảm ơn Chúa Giê-xu Christ đã đích thân đến nơi đất thấp này để tìm và cứu chúng ta.
  • Đời sống có Chúa ở cùng, thì dẫu như cây sim nhỏ bé, dẫu đứng nơi trũng đất thấp thì đó vẫn là niềm hạnh phúc, phước hạnh vô biên. Nên “hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi” (Xa-cha-ri 9:9).

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcNếu Đấng Christ Chẳng Sống Lại – 23/9/2021
Bài tiếp theoKlei Mtao Y‑Salômôn Wah Lač – 24/9/2021