Zaub Mov thiab Cuabyeej Ntaus Rog Sab Ntsujplig – 28/4/2022

785

 

 

II Xwmtxheej 11:5-12

Nqe cim:

“Yog li ntawd, nimno nej yuav tsum muab Vajtswv tej cuabyeej los hnav. Yog nej ua li ntawd thaum dab Ntxwgnyoog los tawmtsam nej, nej thiaj kovyeej. Thiab thaum tej kev tawmtsam ntawd dhau lawm, nej thiaj tseem nyob ruaj nrees” (Efexus 6:13).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Lehaunpau-as ua dabtsi rau cov nroog uas nyob hauv Yudas?
  • Nws npaj dabtsi rau cov nroog no?
  • Vim licas nws ua li ntawd?
  • Peb pheej yoojyim raug dab Ntxwsnyoog tawmtsam mus rau yam dabtsi?

Ib tsoom cov uas mloog txhua tus,

Vajntxwv Lehaunpau-as mloog tus Tswv lus tsis mus tua vajntxwv Yelaunpau-as tiamsis nws “nyob hauv lub nroog Yeluxalees”, nws xov ntsa yeej thaiv 15 lub nroog uas nyob hauv tebchaws Yudas thiab Npeeyamees, nws tsa tej thawj tubrog saib tej nroog ntawd, nws muab zaub mov thiab npaj tej cuabyeej ua rog rau tej nroog kom tej nroog ntawd ruaj khov. Nws ua li ntawd thiaj ua rau tebchaws Yudas thiab Npeeyamees ruaj khov heev nyob rau ntu sijhawm uas nws ua vajntxwv kav. Tus Tswv pub rau vajntxwv ua tiav tej nroog no thiab ntawd yog lub cim qhia paub hais tias vajntxwv tau Vajtswv foom hmoov thaum nws mloog lus tsis mus tua nws cov kwvtij nyob sab Qaum teb. Yog tsis muaj tus Tswv foom hmoov, ces vajntxwv yeej ua tsis tiav tej nroog no vim “Yog tus TSWV tsis ua tsev, ces cov neeg ua tsev tes haujlwm tsis muaj qabhau dabtsi…” (Ntawv Nkauj 127:1). Tej nroog uas nyob tej qhov chaw siab sab Hnub poob, sab Qab teb, thiab sab Qaum teb uas nyob tebchaws Yudas, thaum ub vajntxwv Xalumoos tsis tau ua rau kom ruaj khov. Tej nroog ntawd ua los tiv thaiv tej kev taug tseemceeb mus lawm hauv tebchaws Yudas, thiab tiv thaiv tej ntug ciam sab Hnub tuaj, sab Hnub poob thiab sab Qab teb hauv tebchaws Yudas, ntawd yog tej thajtsam uas yoojyim raug cov neeg Amoos, cov Edoos, cov Mau-am, cov Faunikias, cov Filitees thiab cov Iziv tuaj tua.

Txawm yog lub sijhawm ntawd tsis muaj kev tsov rog, los vajntxwv Lehaunpau-as yeej nrhiav txhua txojhau kev los povhwm, tiv thaiv lub tebchaws. Tsis zoo thooj li vajntxwv Lehaunpau-as tiam, cov ntseeg niaj hnub nimno lub sijhawm twg los yeej nyob hauv kev tsov rog sab ntsujplig thiab tabtom kub heev. Peb tsis yog tawmtsam neeg tiamsis yog tawmtsam “tej dab uas nyob saum nruab ntug, tsis hais cov thawj, tej uas muaj hwjchim loj thiab tej uas muaj hwjchim uas kav tiam tsaus ntuj.” (Efexus 6:12). Peb tej yeebncuab muaj tswvyim thiab muaj tom txwv heev. Tiamsis ntau zaug peb cov ntseeg tsis xam pom hais tias lawv tabtom nyob hauv kev tsov rog sab ntsujplig, lawv thiaj tsis ceevfaj, thaum kawg lawv raug raug yeebncuab kovyeej lawm.

Zoo ib yam li vajntxwv Lehaunpau-as, peb yuav tsum paub qhov twg nyob hauv peb lubneej sab ntsujplig yoojyim raug yeebncuab tuaj tua, peb thiaj paub npaj los tiv thaiv kom tsimnyog. Vajntxwv Lehaunpau-as tau npaj zaub mov thiab cuabyeej ua rog rau hauv tej nroog uas tseemceeb. Peb kuj tiv thaiv tsis tau zoo rau peb tus kheej yog peb noj haus tsis txaus rau sab ntsujplig. Vajtswv Txojlus yog tej zaub mov yug lubneej sab ntsujplig (Mathais 4:4). Peb kuj yuav tsum vamkhom tus Tswv lub hwjchim pab peb sawv ruaj khov (II Kauleethaus 10:4), thiab siv tej cuabyeej ua rog sab ntsujplig los mus tawmtsam yeebncuab (Efexus 6:14-17). Nrog rau kev npaj tej cuabyeej ua rog sab ntsujplig, peb kuj yuav tsum “thov Vajtswv txhua lub sijhawm” (Efexus 6:18) vim txawm yog yuav npaj cuabyeej zoo npaum twg los yog tsis muaj tus Tswv pab dag zog, ces peb kuj sawv tsis taus ruaj khov kho.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov qhia rau nyuam yaus paub tej yam tsis muaj zog nyob hauv nyuam yaus sab ntsujplig. Thov pab nyuam yaus paub vamkhom Koj lub hwjchim los txhim kho tej yam ntawd thiab niaj hnub sawv ruaj khov kho hauv Koj. Amees.

Ib tsoom cov uas mloog hmov thiab tshua,

Peb pom tus kheej muaj yam twg yoojyim raug tawmtsam? Peb yuav tsum ua dabtsi los txhim kho tej yam ntawd?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yauj 36

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Trực Tuyến
Bài tiếp theoMnơ̆ng Ƀơ̆ng leh anăn Mnơ̆ng Bi Blah Hlăm Mngăt – 28/4/2022