Yêhôwa Sĭt Tiŏ Hriê Leh Kâo – 20/7/2021

384

 Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 26:7-15

 

Êlan Kliăng: Ƀiădah bi kâo, nĕ anei, kâo dôk hlăm kngan diih. Ngă bĕ kơ kâo tui si diih mĭn jăk leh anăn djŏ…kyuadah sĭt nik yơh Yêhôwa tiŏ hriê leh kâo brei blŭ kơ knga diih jih jang klei blŭ anei.”  (Y-Yêrêmi 26:14-15b).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn:  Si ngă phung buôn sang Aê Diê blŭ leh hmư̆ Klei Yêhôwa Blŭ mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hưn? Ya ngă diñu lač snăn? Si ngă knuih Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi ti anăp klei anei? Ya klei đru drei mâo klei ktang hiu hưn Klei Aê Diê Blŭ?

Dôk hlăm wăl Sang Yêhôwa, anôk phung ƀuôn sang Aê Diê mơ̆ng dŭm ƀuôn prŏng Yuđa mŭt kbiă čiăng kkuh mpŭ kơ Aê Diê, Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi jhŏng lač hŏng grăp čô mnuih snei, brei mkra mlih klei hdĭp leh anăn bruă ngă pô, brei gưt asăp Yêhôwa, tơdah amâo hluê ngă snăn “… sang anei msĕ si kâo ngă leh kơ ƀuôn Silô, leh anăn kâo srăng yua anăn ƀuôn anei jing sa klei tăm pah kơ jih jang găp djuê mnuih ti lăn ala …” (êlan 6, 13).  Phung khua ngă yang, phung khua pô hưn êlâo, leh anăn wăt phung ƀuôn sang hmư̆ ya klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi blŭ, leh anăn diñu wang mă Khua Pô Hưn Êlâo Y Yêrêmi hŏng klei blŭ arưp aram“Ih srăng djiê” (êlan 7-8).

 Phung khua pô hưn êlâo mgưt lač srăng amâo mâo ya klei truh hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ôh (Y-Yêrêmi 13: 16-17), bi klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi bi mklăk hŏng diñu, mbĭt anăn ñu hưn êlâo kơ klei bi rai Sang yang. Anei jing klei arưp aram kơ klei dưi leh anăn klei tŭ dưn kơ phung khua ngă yang leh anăn phung khua čih hră, kyuanăn diñu ƀrư̆ bi êdah klei ngêñ ktang tĭt hŏng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi. Klă sĭt phung khua ngă yang, phung khua pô hưn êlâo, leh anăn wăt phung ƀuôn sang Aê Diê hmư̆ klei Yêhôwa hưn brei răng mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, ƀiădah amâo djŏ ôh diñu hmư̆ čiăng hluê ngă hŏng klei jăk, mklăk wĭt diñu lač khua pô hưn êlâo anei blŭ jhat kơ diñu leh anăn blŭ mklăk hŏng klei diñu tuôm hmư̆ phung khua pô hưn êlâo mgưt hưn. Ƀiădah Khua pô hưn êlâo tơdah ñu lač leh “Yêhôwa tiŏ hriê leh kâo” (êlan 15) snăn ñu amâo uêñ kơ dleh dlan amâo dah dêč đuê̆ kơ klei huĭ hyưt ôh, ƀiădah tlă anăp hŏng klei čang hmăng phung ƀuôn sang Aê Diê srăng hmư̆ leh anăn bi mlih. Ñu jhŏng lač hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê diñu mâo klei dưi ngă ya klei diñu lač jing brei ngă leh anăn năng djŏ, ƀiădah ñu hưn brei diñu răng srăng đua klam kơ êrah amâo mâo klei soh mơ̆ng dĭng buăl Aê Diê tuh hlăk êjai hưn klei brei diñu thâo săng.

Amâo djŏ ôh grăp blư̆ hưn Klei Aê Diê Blŭ drei srăng mâo klei tŭ mă hŏng klei jăk. Năng ai amâo srăng kjham msĕ si ya klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi tlă anăp ôh, ƀiădah lu blư̆ drei ăt tŭ klei arăng mưč mač, bi kdơ̆ng, leh anăn tăp năng arăng ngă jhat amâo dah truh kơ klei phat kđi. Klei bi hmô mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi mđĭ ai phung drei, sĭt bi mklă leh drei dôk ngă ya bruă Yêhôwa čiăng kơ drei ngă, snăn anăn jing phŭn ai ktang čiăng kơ drei găn jih klei dleh dlan, lông dlăng, tơl djiê čiăng bi leh bruă Aê Diê jao.

Ya klei đru kơ drei hgao jih klei huĭ hyưt čiăng dưi ngă klei Yêhôwa mtă?

 

 Ơ Khua Yang! Akâo kơ ih đru kơ kâo thâo klei Ih čiăng hlăm djăp mta klei Ih brei kâo tuôm, čiăng kâo jhŏng hluê ngă klei Ih mtă leh anăn jhŏng găn djăp klei lông dlăng čiăng bi leh bruă Ih jao.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 33:1-19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcKhông Nghe, Không Khứng Nghe – 19/7/2021
Bài tiếp theoĐức Giê-hô-va Thật Đã Sai Ta – 20/7/2021