Yeem Ua Txhua Yam Neeg Rau Txhua Tus – 1/7/2022

519

 

 

I Kauleethaus 9:19-23

Nqe cim:

“Kuv xyaum ua li txhua haivneeg ua. Kuv ua li ntawd saib puas yuav pab tau qee leej rov los ua neeg tshiab.” (I Kauleethaus 9:22b).

Phau Txhais Tshiab HMONG SV hais tias:

“Kuv yeem ua txhua yam neeg rau txhua tus kom thiaj siv txhua txojkev pab tau qee leej dim.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus siv txojcai “yeem ua txhua yam neeg rau txhua tus” zoo licas?
  • Paulus yoog raws tsamthawj tiamsis nws tuav ruaj yam dabtsi?
  • Peb siv Timthawj Paulus txojcai licas nyob hauv tes haujlwm ua timkhawv?

Timthawj Paulus hais tias nws yog neeg ywjpheej, tsis ua qhev rau leejtwg, tiamsis nws txaus siab hlo ua sawvdaws qhev thiaj coj tau coob leej los ntseeg Tswv Yexus (nqe 19). Nws siv txojcai “yeem ua txhua yam neeg rau txhua tus” rau plaub hom neeg, uas yog: Tim ib, rau cov neeg Yudais, txawm Paulus tsis saib qhov uas ua kevcai txiav muaj nqis rau txojkev cawmdim (Kalatias 6:15) los nws tseem ua kevcai txiav rau Timautes uas muaj leej txiv yog neeg Kilis.  Tim ob, rau cov neeg coj Mauxes txoj kevcai, nws kuj yib ua kevcai ntxuav thiab chais plaubhau raws li Mauxes txoj kevcai (Tes Haujlwm 21:18-26). Tim peb, rau cov neeg uas tsis coj Mauxes txoj kevcai, lossis lwm haivneeg, los nws kam nrog lawv noj haus ua ke hauv lub nroog Ati-aukias (Kalatias 2:11-14). Tim plaub, rau cov neeg kev ntseeg yau, lossis cov ntseeg tsis tau loj hlob, nws kuj txaus siab hlo tsis noj tej zaub mov uas lawv caiv thiaj tsis ua rau lawv dawm (I Kauleethaus 8:7-13).

Timthawj Paulus tswj nws tus kheej nruj heev (nqe 27). Tiamsis thaum ntsib lwm tus, nws hloov kev coj kom lawv txaus siab mloog Txojmoo Zoo cawmdim uas nws qhia. Yoog raws tsamthawj, tiamsis nws niaj hnub “coj Yexus Khetos txoj kevcai.” (nqe 21). Nws tau tus Tswv siv los tshajtawm tus Tswv lub npe rau lwm haivneeg, rhawv tsim ntau Pawg Ntseeg txhua qhov nyob tiam thaum ub. Hais tau hais tias Timthawj Paulus yog ib tug tub xa Moo zoo rau ntau haivneeg tawg paj txi txiv heev. Nws lub tswvyim yog yoog raws txhua hom neeg uas nws ntsib los ntawm lub tswvyim tus Tswv pub thiaj yuav nyob ze, sib koom taus nrog lawv, pab rau nws ua tiav lub homphiaj uas yog cawm tau coob leej dim.

Lub luag haujlwm loj uas Tswv Yexus cob rau cov thwjtim yog cia li mus thoob plaws hauv qab ntuj tshajtawm Txojmoo Zoo rau txhua haivneeg (Mathais 28:19-20). Muaj coob leej tub xa Moozoo, tsis yog tsuas raug kawm tej haivneeg hauv lub tebchaws uas lawv tau txib mus tej lus xwb, lawv tseem yuav ntsib tej kab lis kevcai, kev coj noj coj ua, kev ntseeg tshiab. Yuav kom tau cov neeg ntawd xav zoo, qhib siab los mloog Txojmoo Zoo, cov tub xa Moo Zoo yuav tsum yoog raws lawv tej kab lis kev cai, tsuav yog tej ntawd tsis tawmtsam Vajtswv Txojlus xwb. Tswv Yexus kuj piv txhua tus ntseeg zoo li cov ntsev uas las neeg ntiajteb thiab zoo li lub teeb uas ci rau neeg ntiajteb pom kev (Mathais 5:13-16). Tus Tswv xav kom peb zoo li yam cuabyeej coj Nws Txojmoo Zoo mus rau txhua tus nyob ibncig, yog li ntawd yam uas peb yuav tsum ua yog ua kom lawv xav zoo rau peb los ntawm peb lubneej thiab tus cwjpwm.

Peb puas tau siv txojcai “yeem ua txhua yam neeg rau txhua tus” lawm tau? Thaum kawg tau licas?

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus kawm tau Timthawj Paulus tus qauv, paub yoog raws cov tsis tau ntseeg los ntawm lub tswvyim Koj pub kom lawv qhib siab mloog thiab txais yuav Txojmoo Zoo cawmdim. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 102:18-103:22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Quả Phụ Nguyễn Văn Tân
Bài tiếp theoJing Jih Jang Klei Kơ Jih Jang Mnuih – 1/7/2022