Jing Jih Jang Klei Kơ Jih Jang Mnuih – 1/7/2022

767

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 9:19-23

Êlan kliăng: “Snăn hlăm jih jang klei kâo čiăng jing msĕ si jih jang mnuih, čiăng kơ hŏng jih klei anăn kâo dưi bi mtlaih đa đa hlăm phung diñu” (I Kôrantô 9:22b).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si khua ƀĭng kna Y-Pôl mă yua êlan hdră “Jing jih jang klei kơ jih jang mnuih”? Ya klei ñu djă pioh nanao wăt tơdah čiăng bi djŏ guôp hlăm jih jang klei jing? Si drei mă yua êlan hdră mơ̆ng khua ƀĭng kna Y-Pôl hlăm bruă hưn klei đăo?

Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn kơ ñu jing mnuih êngiê, amâo djŏ jing hlŭn kơ hlei pô ôh, ƀiădah ñu čŏng čiăng jing hlŭn kơ jih jang mnuih čiăng dưi atăt digơ̆ kơ klei đăo (êlan 19). Ñu mă yua êlan hdră “jing jih jang klei kơ jih jang mnuih” hŏng pă mta kdrêč klă klơ̆ng: Tal sa, hŏng phung Israel, wăt tơdah ñu amâo dlăng klei khăt klĭt jing yuôm kơ klei bi mtlaih ôh (Galati 6:15) ƀiădah ñu ăt ngă klei khăt klĭt kơ hđeh hriăm ñu jing Y-Timôthê, ama gơ̆ jing sa čô Grĕk. Tal dua, hŏng mnuih dôk ti gŭ klei bhiăn, ñu ăt tuôm tŭ ngă klei bi doh leh anăn kuêh ƀŭk tui si klei bhiăn Y-Môis mơh (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 21:18-26). Tal tlâo, hŏng phung amâo tui klei bhiăn, jing phung tue, ñu amâo huĭ ôh dôk gŭ huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng digơ̆ ti ƀuôn Antiôs (Galati 2:11-14). Tal pă, hŏng phung awăt êdu, jing phung đăo ka hriê kơ prŏng, ñu ăt kăn ƀơ̆ng rei mnơ̆ng ƀơ̆ng digơ̆ kăm, čiăng kơ đăm bi têč hnêč ai tiê awăt digơ̆ (I Kôrantô 8:7-13).

Khua ƀĭng kna Y-Pôl jing sa čô mnuih djă pioh kjăp klei kpĭ mjuăt asei mlei ñu pô (êlan 27). Ƀiădah hŏng mnuih mkăn, ñu bi djŏ guôp klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă čiăng kơ ai tiê digơ̆ êdu êun dưi mđing hmư̆ ñu hưn kơ klei bi mtlaih. Bi djŏ guôp hŏng klei jing, ƀiădah ñu gưt ngă tui si “klei bhiăn Yang Krist” (êlan 21). Khua Yang yua ñu hưn Anăn Khua Yang kơ phung tue, mkŏ mdơ̆ng lu Phung Sang Aê Diê tar ƀar anôk hlăm gưl ênuk đưm. Dưi lač ñu jing sa čô pô hiu hưn klei đăo hlăm lu dhar kreh mdê mdê mâo klei tŭ jing êdimi. Sa hlăm lu mta êlan ñu ba klei tŭ dưn jing klei pral bi mjing ñu pô djŏ guôp hŏng jih jang mnuih mdê mdê ñu bi tuôm hlăm klei thâo mĭn Khua Yang brei, čiăng dưi mjĕ giăm, bi mguôp ñu pô hŏng digơ̆, đru ñu dưi mâo boh bi kčah, jing dưi bi mtlaih lu mnuih hlăm phung digơ̆.

Klei mtă prŏng Khua Yang Yêsu brei kơ phung ƀĭng kna jing nao tar ƀar lăn ala hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ jih jang găp djuê mnuih (Y-Mathiơ 28:19-20). Lu phung hiu hưn klei đăo amâo djŏ knŏng hriăm klei blŭ djuê ana anôk anăn ôh, ƀiădah wăt hdĭp mbĭt hŏng dhar kreh mrâo mrang, hŏng klei bhiăn klei mưng, klei đăo mdê êgar. Čiăng dưi mă ai tiê phung ƀuôn sang anôk anăn, čiăng kơ diñu pŏk ai tiê mđing hmư̆ Klei Mrâo Mrang Jăk, phung hiu hưn klei đăo hriăm bi mguôp hŏng dhar kreh djuê ana anăn, khă bi jih klei anăn amâo bi kdơ̆ng hŏng Klei Aê Diê Blŭ mtô ôh. Khua Yang Yêsu ăt bi msĕ grăp čô phung đăo jing hra ba klei ƀăt kơ lăn ala, jing klei mngač mtrang ti anăp jih jang mnuih (Y-Mathiơ 5:13-16). Khua Yang čiăng kơ drei jing mnơ̆ng yua pioh ba Klei Mrâo Mrang Jăk Ñu kơ phung riêng gah, snăn brei mjĕ giăm hŏng digơ̆ hlăm knhuah hdĭp leh anăn klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă grăp hruê.

Si ngă drei mă yua êlan hdră “jing jih jang klei kơ jih jang mnuih” leh mơ̆? Si boh tŭ dưn mâo?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo tui rup bi hmô mơ̆ng khua ƀĭng kna Y-Pôl, thâo pral bi mjing pô djŏ guôp hŏng phung ka đăo hlăm klei thâo mĭn Khua Yang brei, čiăng kơ ai tiê digơ̆ êdu êun kăp mđing hmư̆ leh anăn mă tŭ Klei Mrâo Mrang Jăk bi mtlaih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 102:18-28; 103:1-22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYeem Ua Txhua Yam Neeg Rau Txhua Tus – 1/7/2022
Bài tiếp theoTrở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người – 1/7/2022