Vajtswv Txojkev Txiav Txim – 20/11/2023

300

 

 

Loos 2:1-11

Nqe cim:

“Peb paub hais tias qhov uas Vajtswv txiav txim rau cov neeg uas ua tej kev phem no nws yeej ua yog lawm” (Loos 2:2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Ntu Vajluskub hnub no qhia paub dabtsi txog Vajtswv thiab Nws txojkev txiav txim?

–       Cov ntseeg tsimnyog xav thiab ua dabtsi rau tej kev txhaum uas cov txheeb ze tau ua?

–       Koj txiav txim siab hloov pauv yam dabtsi dhau zaj kawm hnub no?

Ntu Vajluskub hnub no pab peb totaub txog Vajtswv txojkev txiav txim. Qhov xubthawj, Vajtswv yog tus uas txiav txim (nqe 1-3). Tus Tswv yog tus ncajncees, nyob hauv Nws tsis muaj kev txhaum, tsuas yog Nws tibleeg xwb thiaj muaj cuabkav txiav txim rau tibneeg. Tshuav tibneeg, yog cov uas muaj kev txhaum, tu ncua Vajtswv lub tshwjchim lawm. Txhua tus tibneeg puavleej yog neeg txhaum tib yam nkaus, yog li ntawd tsis muaj leejtwg muaj cuabkav txiav txim rau lwm tus. Nqe 1 hais meej hais tias, txawm yog ib tug neeg muaj meejmom siab npaum twg, ua zoo npaum cas, los thaum nws txiav txim rau lwm tus, ces yog nws rov txiav txim rau nws tus kheej lawm thiab ntag. Muaj tseeb li ntawd tiag, los ntawm Vajtswv Txojlus taw qhia, tsis muaj leejtwg pom hais tias nws muaj cuabkav coj tau tag nrho Vajtswv Kaum Nqe Kevcai. Txhua tus puavleej tsis pehawm Vajtswv kom tsimnyog, thiab ua tsis tau lubneej sib hlub nrog lwm tus. Peb txhua tus puavleej tawmtsam Vajtswv, ua txhaum rau Nws thiab ua txhaum rau lwm tus lawm.

 Thib ob, Vajtswv txiav txim yog sijhawm (nqe 4). Vajtswv yog tus muaj kev hlub, ua siab ntev thiab muaj lub siab dav. Tsis yog txhua zaus Vajtswv yuav rau txim tamsim ntawd, tiamsis Nws tseem tseg sijhawm, tos kom sawvdaws tig rov los lees kev txhaum. Thov ua tus Tswv tsaug rau Nws txojkev hlub thiab txojkev zoo uas tsis paub kawg! Yog tus Tswv tsis ua siab ntev ces leejtwg yuav muaj cuabkav sawv tabmeeg Nws txojkev chim?

Thib peb, Vajtswv txiav txim los ntawm nyias tes haujlwm (nqe 5-11). Txawm hais tus Tswv tsis chim sai tiamsis hnub txiav txim yeej yuav los txog raws li Nws teem cia lawm. Tus Tswv paub txhua yam, Nws ntsia pom txhua tes haujlwm uas tibneeg muab zais cia, Nws hnov txhua lo lus uas tibneeg hais txawm yog txhob txwm lossis tsis txhob txwm hais, thiab Nws paub tseeb txhua txojkev xav nyob hauv tibneeg lub siab. Vim li ntawd, tus Tswv yuav muab nqi zog lossis txiav txim rau txhua tus raws li txhua tes haujlwm yog lossis txhaum uas nyias tau ua los lawd. Vajtswv tsis xaiv leejtwg ntsejmuag txawm yuav yog Nws haivneeg lossis lwm haivneeg. Nyob hauv tus Tswv txojkev txiav txim, txhua tus tibneeg yuav nyo hau lees nyias tej kev txhaum uas nyias tau ua los lawm.

Zaj kawm hnub no qhia peb paub hais tias Vajtswv yog tus txiav txim ncajncees. Txojkev zeem paub no ua rau peb yim paub ntshai tus Tswv thiab yim cia siab rau Nws tej lus cogtseg, “Vajtswv yuav muab txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau cov neeg uas muaj lub siab ntev thiab niaj hnub ua zoo; thiab xav kom Vajtswv pub koobhmoov rau lawv, qhuas lawv thiab pub txojsia uas tsis txawj tuag rau lawv” (nqe 7). Thaum muaj cov txheeb ze ua txhaum, peb yuav tsum qhuab ntuas, pab lawv zeem paub lawv tej kev txhaum thiab lees lub txim. Tiamsis, peb kuj yuav tsum ceevfaj txhob txiav txim rau lawv, nyob tsam peb ho rov txiav txim rau peb thiab raug Vajtswv txiavtxim.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus lub siab pheej xav txiav txim rau lwm tus. Thov pab nyuam yaus nco ntsoov tus kheej yog neeg txhaum tau Koj zam txim rau lawm. Thov Vaj Ntsujplig coj kev thiab pub hwjchim rau nyuam yaus kom txawj xav thiab txawj ua raws li Koj tej lus qhia. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas pheej txiav txim rau lwm tus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Titus 3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà KA BRIN
Bài tiếp theoKlei Aê Diê Phat Kđi – 20/11/2023