Vajtswv Lossis Nyiaj Txiag – 8/8/2022

590

 

 

Lukas 16:13

Nqe cim:

“Yeej tsis muaj ib tug tubtxib yuav ua haujlwm tau rau ob tug tswv. Yog nws ua li ntawd, nws yuav ntxub ib tug thiab nyiam ib tug; nws yuav hwm ib tug thiab saib tsis taus ib tug. Yog nej yuav muab Vajtswv thiab nyiaj txiag saib hlob ib yam nkaus yeej tsis tau li.” (Lukas 16:13)

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim li cas ua tsis tau tubtxib rau Vajtswv thiab nyiaj txiag tib txhij?
  • Yuav ua cas thiaj paub hais tias yus cia leejtwg ua tus tswv tiag?
  • Vajtswv Txojlus hais li cas txog cov neeg uas nyiam nyiaj txiag dua nyiam Vajtswv?
  • Yuav ua cas peb thiaj paub siv nyiaj txiag zoo li tub txib los ua Vajtswv haujlwm, tsis cia nyiaj txiag ua peb tus tswv?

Hauv nqe Vajluskub no, Tswv Yexus qhia hais tias, tsis muaj leejtwg yuav ua tau tub txib rau ob tug tswv, vim ua li ntawd nws yuav hlub ib tug thiab ntxub ib tug, fwm ib tug thiab saib tsis taus ib tug. Tswv Yexus xav qhia cov uas ntseeg Nws lawm tsis txhob ntshaw Vajtswv lawm tseem ntshaw nyiaj txiag thiab. Yog li ntawm, kev ntshaw nyiaj txiag yog ib yam haujlwm tawm tsam Vajtswv. Ib tug neeg uas muab nyiaj txiag los saib hlob lawm, ces tus ntawd yuav muab Vajtswv saib tsis muaj nqis. Txawm hais tias, Vajtswv yog tus uas muaj lub siab hlub loj kawg nkaus, tiamsis Vajtswv kuj yog tus uas “khib” lossis “qia” thiab. Vajtswv tsis pub Nws cov menyuam mus hlub thiab ua haujlwm rau lwm tus tswv uas dhau ntawm Nws.

Yuav ua cas paub tau hais tias leejtwg tabtom ua yus tus tswv? Lo lus teb yog: ua zoo xav saib yus muab leejtwg lossis yam dab tsi saib hlob hauv lub neej txhua hnub, nyiaj txiag lossis Vajtswv. Peb tej kev xav, kev nyiam yog yam dab tsi, Nyiaj txiag lossis Vajtswv? Peb niaj hnub siv zog ua haujlwm yog tim dab tsi? Ua kom tau nyiaj ntau lossis ua rau Vajtswv zoo siab? Thaum peb ua zoo tshawb tej uas peb niaj hnub ua, niaj hnub xav ces yuav teb tau tseeb meej txog qhov leej twg tab tom ua peb tus tswv puas yog?

Lo lus ceebtoom hais tias, Cov neeg siab phem, nej tsis paub hais tias cov uas ua li neeg ntiajteb ua, yog lawv ua yeebncuab rau Vajtswv. Yog li ntawd, tus uas ua li neeg ntiajteb ua, yog nws txhob txwm ua yeebncuab rau Vajtswv” (Yakaunpaus 4:4). Thaum peb coj cwjpwm zoo li tibneeg ntiajteb los ntawm kev ntshaw muaj nyiaj txiag thiab tej khoom qhov txhia chaw, ces yog peb ua yeebncuab nrog Vajtswv. Tus Tswv tsis txaus siab rau tus tub txib uas muaj ob lub siab, ua haujlwm rau ob tug tswv. Tus Tswv xav kom peb cov uas yog Vajtswv menyuam tas siab ntsws hlub Nws thiab ua haujlwm rau Nws tib leeg xwb.“Nej yuav tsum hlub tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg nej lub dag lub zog” (Malakaus 12:30).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus kovyeej lub siab uas muaj khoom nyiaj txiag saib hlob nyob hauv lub neej kom nyuam yaus paub hlub Koj mus tas sim neej. Thov Koj pub tswvyim rau nyuam yaus kom paub siv nyiaj txiag ua koj tes haujlwm muaj qab hau rau Koj. Amees.

Tej khoom nyiaj txiag qhov txhia chaw peb muaj ua tub txib lossis ua tswv rau peb?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa 4, Năm I Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoKhua Yang Amâodah Ngăn Dŏ Lăn Ala – 8/8/2022