Khua Yang Amâodah Ngăn Dŏ Lăn Ala – 8/8/2022

737

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Luk 16:13

Êlan kliăng: “Sa čô dĭng buăl amâo dưi ôh mă bruă kơ dua čô khua, kyuadah ñu srăng bi êmut kơ sa čô leh anăn khăp kơ sa čô mkăn, amâodah ñu srăng khăp kơ sa čô leh anăn bi êmut kơ sa čô mkăn. Diih amâo dưi mă bruă kơ Aê Diê leh anăn kơ ngăn dŏ lăn ala ôh.” (Y‑Luk 16:13).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă drei amâo dưi ôh mă bruă kơ Aê Diê wăt mă bruă kơ ngăn dŏ lăn ala? Si čiăng thâo kral hlei pô jing khua sĭt kơ drei? Ya Klei Aê Diê Blŭ lač kơ mnuih khăp kơ prăk hĭn kơ Khua Yang? Si drei ngă čiăng thâo yua prăk kăk mnơ̆ng mnuă msĕ si mnơ̆ng yua mă bruă kơ Khua Yang amâo djŏ jing khua kơ drei ôh?

Hlăm êlan Klei Aê Diê Blŭ anei, Khua Yang Yêsu mtô snei sa čô dĭng buăl amâo dưi ôh mă bruă kơ dua čô khua, kyuadah ñu srăng bi êmut kơ sa čô leh anăn khăp kơ sa čô mkăn. Snăn srăng mâo sa čô, wăt tơdah ñu mâo anăn jing khua ƀiădah ñu amâo mâo klei arăng khăp leh anăn klei arăng năng mpŭ ôh, sĭt yơh kăn arăng srăng mă bruă kơ khua anăn hŏng jih ai tiê rei. Mơ̆ng klei sĭt anei, Khua Yang Yêsu mñă kơ phung tui hlue Ñu amâo dưi ôh mđrăm mbĭt mă bruă kơ Aê Diê wăt kơ ngăn dŏ lăn ala êjai. Boh blŭ “Mamôn” mblang tui si klei blŭ phŭn, mâo mơ̆ng sa klei blŭ hlăm klei blŭ Aram čiăng lač kơ “ngăn dŏ sa čô mnuih dưm ai tiê ñu knang kơnăn”. Snăn, prăk kăk tinei bi hmô msĕ si mnuih tơl mjing sa pô jing bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê. Sa čô mnuih khăp, mpŭ kơ prăk srăng dlăng kơ Aê Diê hdjul hĭn. Wăt tơdah Aê Diê jing Pô mdrŏng hŏng klei jăk, klei pap, ƀiădah Ñu ăt jing Aê Diê “bi êmut kơ klei soh” djăl “trih”, amâo tŭ ôh kơ anak Ñu khăp leh anăn mă bruă kơ yang mkăn êngao hĭn kơ Ñu.

Si čiăng drei thâo kral hlei pô jing khua sĭt kơ drei? Klei wĭt lač jing ênưih snăk: bi mĭn bĕ hlei pô drei khăp, mpŭ leh anăn dưm êlâo ti dlông hĭn hlăm klei hdĭp drei grăp hruê, Khua Yang amâodah prăk kăk. Ai tiê klei mĭn drei phă anôk drei mđing, Khua Yang amâodah prăk kăk? Jih jang klei drei gĭr ktưn grăp hruê pioh kơ ya klei, čiăng duah prăk bi lu amâodah čiăng bi mơak kơ Khua Yang? Tơdah ksiêm ai tiê drei pô hŏng klei kpă, sĭt nik drei mâo klei wĭt lač leh yơh, djŏ mơ̆?

Klei Khua Yang hưn êlâo brei răng, “Diih jing phung knhông yơh! diih amâo thâo hĕ klei ngă mah jiăng hŏng lăn ala jing roh hŏng Aê Diê? Kyuanăn hlei pô čiăng jing mah jiăng hŏng lăn ala mjing ñu pô roh hŏng Aê Diê” (Y‑Yakơ 4:4). Tơdah drei djă pioh klei bi mguôp suôr tliêr, djă pioh ai tiê khăp kơ lăn ala lač kluôm leh anăn kơ prăk kăk, mnơ̆ng mnuă lač hjăn, drei srăng jing roh hŏng Aê Diê. Khua Yang amâo tŭ ư ôh sa čô dĭng buăl “dua ai tiê” msĕ snăn. Ñu čiăng leh anăn čoh čuăn kơ drei ai tiê khăp, mpŭ, mă bruă kluôm dhuôm kơ Ñu. “Brei ih khăp kơ Khua Yang Aê Diê ih hŏng jih ai tiê, hŏng jih mngăt, hŏng jih klei mĭn leh anăn hŏng jih ai ktang ih” (Y‑Markôs 12:30).

Si ngă, prăk kăk, mnơ̆ng mnuă dôk jing dĭng buăl amâodah jing khua kơ drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo dưi hĭn hŏng klei mĭn bi mđĭ myuôm kơ mnơ̆ng mnuă, khăp kơ prăk ênuk anei, čiăng kơ kâo khăp kơ Ih kluôm jih klei hdĭp kâo. Akâo Ih brei kơ kâo klei thâo mĭn pioh yua prăk kăk leh anăn ya mnơ̆ng kâo mâo kơ bruă Khua Yang, ba boh tŭ dưn kơ Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 13:1‑25

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVajtswv Lossis Nyiaj Txiag – 8/8/2022
Bài tiếp theoChúa Hoặc Là Ma-môn – 8/8/2022