Vajntxwv Amaxiyas Ua Raws Vajtswv Txojlus – 21/5/2024

275

 

 

II Xwmtxheej 25:1-4

Nqe cim:

“Yog li ntawd, kuv yeej txiav txim ncaj ncees, rau qhov kuv tsis ua raws li kuv lub siab nyiam, tiamsis kuv tsuas ua raws li tus uas txib kuv los lub siab nyiam xwb” (Yauhas 5:30b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Amaxiyas tau ntaus nqi zoo licas tabmeeg tus Tswv?

–       Vajntxwv tau ua dabtsi tomqab uas nws kav lub tebchaws nyob ruaj lawm?

–       Tus Tswv xav kom peb ua raws Nws siab nyiam thiab muab siab npuab Nws licas?

Tomqab uas vajntxwv Yau-ases tuag lawm, vajntxwv tus tub uas yog Amaxiyas sawv los kav tebchaws Yudas. Phau Xwmtxheej qhia paub hais tias vajntxwv Amaxiyas “ua lub neej raws li tus Tswv lub siab nyiam, tiamsis nws tsis ua kawg siab kawg ntsws.” Lo lus “kawg siab kawg ntsws” ntawm no muaj lub ntsiab hais tias tas siab ntsws, ua txhij txhua, hwm thiab mloog tus Tswv lus txaus nkaus. Vajntxwv Amaxiyas lubneej qhia pom hais tias thawj ntu ntawm nws lubneej ua haum tus Tswv siab tiamsis ntu tomqab poob mus rau kev txhaum zoo li nws txiv uas yog vajntxwv Yau-ases thiab cov Yudais lwm tus vajntxwv zoo li vajntxwv Xa-ules (I Xamuyees 28), vajntxwv Xalumoos (I Vajntxwv 11:4). Yam uas tus Tswv ntshaw tsis yog kawg siab ntsws rau tus Tswv ib ntu twg xwb tiamsis yuav tsum yog muab siab npuab Nws mus tas sim neej.

Thaum lub tebchaws nyob ruaj lawm, vajntxwv Amaxiyas samhwm kom muab ob tug nom uas tua nws txiv tua povtseg. Qhov no haum tus Tswv txojcai (Chivkeeb 9:5-6). Lo lus “txawm li ntawd” lossis “tiamsis” nyob hauv nqe 4 xav qhia meej hais tias vajntxwv tsis txiav txim raws siabnyiam lossis raws li cov neeg nyob Ze Sab Hnub Tuaj tej kablis kevcai uas yog tua tagnrho txhua tus hauv yeebncuab tsevneeg, kom tau pauj kev ntsim siab thiab tsis ntshai luag rov ua pauj. Vajluskub qhia paub tias vajntxwv tau ua “raws li tus Tswv tej lus samhwm rau hauv Phau Ntawv Kevcai uas Mauxes sau tseg” hauv II Kevcai 24:16 zam tsis tua ob tug nom uas tua nws txiv cov tub. Qhov no qhia pom vajntxwv Amaxiyas txojkev ntseeg thiab kev mloog tus Tswv lus zoo heev nyob rau thawj ntu neej. Txawm yog vajntxwv Amaxiyas tsuas ua zoo thawj ntu neej xwb tiamsis nws kuj tau keebkwm sau tseg, qhov khuvxim yog nws tsis ua raws tus Tswv siabnyiam mus txog kawg.

Tus ntseeg yuav tsum ua raws tus Tswv siabnyiam thiab ua raws tus Tswv tej lus qhia hauv Vajluskub tsis txhob ua raws tus kheej siabnyiam lossis raws tus kheej kev txawjntse. Tswv Yexus tau hais tias: “kuv tsis ua raws li kuv lub siab nyiam, tiamsis kuv tsuas ua raws li tus uas txib kuv los lub siab nyiam xwb” (Yauhas 5:30). Tswv Yexus tau tso txhua yam tseg, nqis los yug ua neeg, tiv kev txomnyem, muab txojsia los ua raws Leej Txiv siabnyiam. Peb tau cawmdim los ntawm Tswv Yexus kev mloog lus thiab kev tuag txhiv lawm, peb kuj yuav tsum txaus siab tso tseg kev ua raws tus kheej siabnyiam los ua raws Vajtswv Txojlus. Nws yuav tsomkwm thiab foom hmoov yog tias peb pheej ua raws Nws Txojlus, tsis yog tsuas ua raws hnub no xwb tiamsis yog ua raws mus tas simneej zoo li tus Tswv tej lus hais rau Pawg Ntseeg Xaminas: “nej yuav tsum muab siab rau ntseeg mus txog hnub tuag tsis txhob tso kuv tseg, kuv thiaj yuav pub lub kausmom kub uas yog txojsia ua nqi zog rau nej.” (Tshwmsim 2:10).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj tau muab txojsia tsimtxiaj los theej nyuam yaus lub txhoj. Thov tus Tswv pab nyuam yaus ua neej raws li Koj Txojlus qhia hauv txhua tes haujlwm thiab muab siab rau ntseeg mus tas simneej. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas coglus ua raws Vajtswv Txojlus nyob hauv txhua tes haujlwm mus tas simneej? 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Nông: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Lâm Lạc
Bài tiếp theoMtao Y-Amasia Hlue Ngă Klei Aê Diê Blŭ – 21/5/2024