Mtao Y-Amasia Hlue Ngă Klei Aê Diê Blŭ – 21/5/2024

1479

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 25:1-4

Êlan kliăng: “Kyuadah kâo amâo duah klei kâo pô čiăng ôh, ƀiădah tui si klei pô tiŏ hriê kâo čiăng” (Y-Yôhan 5:30b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mtao Y-Amasia dưi lač ti anăp Aê Diê? Ya klei mtao ngă leh đĭ jing mtao? Si Aê Diê čiăng drei hlue ngă klei Ñu čiăng leh anăn sĭt suôr hŏng Ñu?

Leh Mtao Y-Joas djiê, anak êkei ñu jing Y-Amasia đĭ kiă kriê Yuđa. Hdruôm hră Klei Yăl Dliê brei thâo Mtao Y-Amasia “ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa”. Boh blŭ “klei djŏ” tinei jing jih ai tiê, kluôm ênŭm, huĭ mpŭ leh anăn gưt kơ Klei Aê Diê Blŭ truh knhal tuč. Klei hdĭp Mtao Y-Amasia brei ƀuh knŏng mâo wưng tal êlâo hdĭp bi mơak kơ Aê Diê ƀiădah wưng êdei snăn lĕ hlăm klei soh msĕ si mtao Ama jing Y-Jôas leh anăn phung mtao mkăn ti Yuđa msĕ si Mtao Y-Sôl (I Y-Samuel 28), Mtao Y-Salômôn (I Bruă Mtao 11:4). Klei Aê Diê čiăng amâo djŏ knŏng krơ̆ng ai tiê kluôm ênŭm hŏng Aê Diê hlăm sa wưng đuč ôh ƀiădah brei jih ai tiê sĭt suôr hŏng Ñu tơl jih klei hdĭp.

Tơdah păn leh klei dưi hlăm kngan, Mtao Y-Amasia mtrŭn asăp mdjiê phung mdjiê leh ama pô. Klei anei djŏ guôp hŏng klei bhiăn Aê Diê (Klei Mphŭn Dơ̆ng 9:5-6). Boh blŭ “ƀiădah” hlue si êlan 4 čiăng mñă brei ƀuh mtao amâo msir mgaih klei mâo hlue si klei pô čiăng amâodah hlue si klei bhiăn mơ̆ng krĭng Msăt Boh Lăn ênuk anăn ôh jing brei mdjiê jih sang pô roh hŏng pô, jing čiăng rŭ ênua leh anăn mkhư̆ klei jhat êdei anei. Klei Aê Diê Blŭ brei thâo mtao ngă leh “tui si klei čih leh hlăm klei bhiăn hlăm hdruôm hră Y-Môis” hlăm Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:16 čiăng amâo mdjiê ôh phung anak êkei dua čô mdjiê leh ama pô. Klei anei brei ƀuh klei Mtao Y-Amasia đăo leh anăn gưt asăp hlăm wưng tal êlâo hlăm klei hdĭp jing jăk snăk. Wăt tơdah Mtao Y-Amasia knŏng ngă klei jăk hlăm wưng tal êlâo đuč ƀiădah ăt mâo hƀuê ênuk čih pioh, knŏng hơưi jing ai tiê mtao hŏng Aê Diê amâo kluôm ênŭm ôh truh knhal tuč.

Phung đăo brei hlue ngă tui si klei Aê Diê čiăng leh anăn ya klei Aê Diê mtô leh hlăm Klei Aê Diê Blŭ hrô kơ hlue ngă klei pô čiăng amâodah klei thâo mĭn pô. Khua Yang Yêsu lač leh, “Kyuadah kâo amâo duah klei kâo pô čiăng ôh, ƀiădah tui si klei pô tiŏ hriê kâo čiăng” (Y-Yôhan 5:30). Khua Yang Yêsu săn asei Ñu Pô, hriê ti lăn ala jing mnuih, tŭ klei dleh dlan, săn klei hdĭp Ñu čiăng gưt hlue si klei Ama čiăng. Drei mâo klei bi mtlaih kyua gưt asăp Khua Yang Yêsu leh anăn klei Ñu săn asei, brei drei lăm lui klei mĭn hjăn pô čiăng hlue si Klei Aê Diê Blŭ. Ñu srăng răng kriê leh anăn hơêč hmưi tơdah drei knŏng hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ, amâo djŏ knŏng hruê anei ôh ƀiădah truh jih klei hdĭp msĕ si Klei Aê Diê Blŭ lač leh hŏng Sang Aê Diê Smirna, “Đăm huĭ ôh kơ klei knap mñai ih srăng tŭ. Nĕ anei yang jhat srăng hwiê hlăm war mnă đa đa hlăm phung diih; čiăng lông dlăng diih; leh anăn êjai pluh hruê diih srăng mâo klei knap mñai. Brei ih dôk sĭt suôr tơl djiê, leh anăn kâo srăng brei kơ ih đuôn mtao klei hdĭp” (Klei Bi Êdah 2:10).

Drei hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ hlăm djăp hdră leh anăn jih klei hdĭp pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bŏ hŏng hdơr knga kơ Khua Yang săn leh asei mlei yuôm bhăn Ih čiăng bi tui kâo hlăk êjai kâo knŏng jing mnuih soh năng djiê. Akâo kơ Khua Yang đru kâo hdĭp hlue si Klei Aê Diê Blŭ mtô hlăm djăp boh klei leh anăn sĭt suôr tơl truh tuč klei hdĭp kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 14

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVajntxwv Amaxiyas Ua Raws Vajtswv Txojlus – 21/5/2024
Bài tiếp theoVua A-ma-xia Làm Theo Lời Chúa – 21/5/2024